Deelname aan architectuurprijsvraag: geen consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63596

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De consument heeft een klacht over de vermissing van een poststuk. De ondernemer stelt dat de consument in de uitoefening van zijn beroep heeft gehandeld, waardoor de commissie niet inhoudelijk van de klacht kennis kan nemen.   De commissie heeft aan de hand van de ingebrachte stukken het volgende overwogen.   De consument, wiens beroep architect is, heeft een ontwerp verzonden waarmee hij deel wilde nemen aan een architectuurprijsvraag. Hij heeft verklaard dat zijn deelname niet beroepsmatig was, nu hij zelf niet als ondernemer is gevestigd en geen onmiddellijke materiële opbrengst van deelname aan de prijsvraag nastreeft.   De commissie is van oordeel dat deze stelling geen stand kan houden. De bedoelde prijsvraag is uitgeschreven voor deelname door architecten. Daarmee is de beroepsmatige hoedanigheid van de consument essentieel voor deelname. Een degelijke deelname zal naar het oordeel van de commissie gericht zijn op het onder de aandacht brengen van de vaardigheden van de betrokkene en daarmee bedoeld zijn de uitoefening van zijn beroep te ondersteunen.   De consument heeft daarmee niet gehandeld als een consument zoals bedoeld in het reglement van de commissie.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd om van het geschil kennis te nemen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 22 februari 2012.