Defect aan mobiele telefoon ligt in risicosfeer van de consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 133638/145349

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft bij de ondernemer een refurbished iPhone 7 ‘als nieuw’ gekocht met een garantietermijn van twee jaar. Na anderhalf jaar ging het toestel defect. De consument heeft van de ondernemer een vervangend toestel gekregen. Een jaar later ging het vervangend toestel defect. Het gaat om precies hetzelfde defect als bij het vorige toestel. Het toestel is wederom bij de ondernemer aangemeld ter reparatie. De ondernemer weigert over te gaan tot reparatie van het toestel vanwege een barst in het scherm. Volgens de consument heeft het toestel een niet te repareren technisch defect dat los staat van het gebarsten scherm, dat al aanwezig was voor het ontstaan van de barst. Het product voldoet niet aan de verwachtingen van de consument. De consument wil ontbinding van de koopovereenkomst, restitutie van het aankoopbedrag en een onkostenvergoeding voor alle ellende. De ondernemer stelt dat de consument de telefoon met een gebroken scherm aan de ondernemer heeft toegestuurd. Dit valt onder gebruikersschade en dus valt de telefoon buiten de garantieregels totdat de gebruikersschade is hersteld. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de consument. De commissie is van mening dat het feit dat het kapotte scherm niet zijn verantwoordelijkheid is, door de consument niet is onderbouwd. Andere technische defecten aan het toestel heeft de deskundige niet in zijn rapport vermeld. Verder is van de zijde van de consument geen enkel (tegen)bewijs ingebracht tegen de bevindingen van de deskundige. Het geconstateerde gebrek aan het scherm en het – niet nader vast te stellen – door de consument genoemde defect betreffende de verbinding met de provider liggen dus in de risicosfeer van de consument. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de (non-)conformiteit van een iPhone en de gevolgen daarvan.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Op 11 juli 2019 heeft de consument bij de ondernemer een refurbished iPhone 7 ‘als nieuw’ gekocht voor
het bedrag van € 349,–, met een garantietermijn van twee jaar.

Op 26 september 2020 ging het toestel defect. De consument heeft van de ondernemer een vervangend
toestel gekregen.

Op 17 mei 2021 ging het vervangend toestel defect. Het gaat om precies hetzelfde defect als bij het vorige,
vervangen, toestel: Het gaat om een niet te repareren defect. De omschrijving van het defect is: ‘Toestel
kan geen verbinding maken met het mobiele netwerk provider (geen service/ blijft zoeken)’.

Het toestel is wederom bij de ondernemer aangemeld ter reparatie.

De ondernemer weigert over te gaan tot reparatie van het toestel vanwege een barst in het scherm. De
consument is niet verantwoordelijk voor die barst. Het toestel heeft een niet te repareren technisch defect
dat los staat van het gebarsten scherm dat al aanwezig was voor het ontstaan van de barst.

Het product voldoet niet aan de verwachtingen van de consument.

De consument heeft de ondernemer meerdere voorstellen gedaan om het geschil op te lossen, maar de
ondernemer is niet bereid tot een oplossing te komen.

De consument wil ontbinding van de koopovereenkomst, restitutie van het aankoopbedrag van € 349,– en
een onkostenvergoeding voor alle ellende van € 150,–. De consument heeft tot tweemaal toe voor langere
tijd niet kunnen beschikken over een toestel en is hieraan tijd kwijt geweest zoals aan toestellen digitaal
schoonvegen, accounts afmelden, tientallen e-mails moeten verzenden en juridisch onderzoek.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft de iPhone 7 met een gebroken scherm aan de ondernemer toegestuurd. Dit valt onder
gebruikersschade en dus valt de telefoon buiten de garantieregels totdat de gebruikersschade is hersteld.
De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de consument.

De overige klachtomschrijving valt onder de garantie, maar omdat er gebruikersschade aanwezig is moet
de consument betalen voor het herstel daarvan. Dit is ook in het mailcontact met de consument vermeld.
De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 14 april 2022, voor zover
van belang, het volgende vastgesteld.

Bij het open maken van de doos waar het opgestuurde toestel in zat, zag de deskundige meteen dat de
achter camera glas gebroken / gescheurd was. De deskundige zag dat het scherm van dit toestel gebroken
/ gescheurd was. Dit is zeer waarschijnlijk val/stoot schade geweest waardoor het glas gebroken /
gescheurd is. De deskundige heeft een inslag punt zien zitten in het glas.

Tevens is de backcover rondom de achter camera beschadigd (…).

Bij het bekijken van de backcover en zijkanten van dit toestel rondom, zag de deskundige diverse
beschadigingen zitten. Dit duidt op val/stoot schade. (…) Het scherm van dit toestel heeft (…) een inslag in
het glas. Rondom deze schade op het scherm is de backcover / zijkant beschadigd. Dit duidt op val/stoot
schade.

Tijdens het onderzoek heeft de deskundige het toestel open gemaakt en zag de deskundige dat er geen
origineel scherm en batterij in zaten (…). De deskundige heeft gezien dat er een stroperige substantie in
het toestel zit. Dit betreft vochtschade. Deze vochtschade is alleen aan de onderkant van het toestel
geconstateerd. Verder constateert de deskundige bij het aanzetten van het toestel dat het scherm deels
niet meer werkt door de schade op het scherm.

De omvang van de klacht(en): Opvallend, ernstig.

Is herstel of reparatie technisch mogelijk? Nee.

Waarom niet? Omdat het toestel vochtschade heeft, is het niet te zeggen of het toestel op korte termijn
kuren gaat vertonen door de vochtschade die er inzit. Het mainbord is niet te vervangen omdat er geen
losse onderdelen van Apple ter beschikking zijn. De backcover moet ook vervangen worden. (…). Tevens
moet het scherm vervangen worden. Dit geldt hetzelfde als de backcover. (…)
Al met al is dit toestel economisch total loss.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft de (non-)conformiteit van een iPhone 7 en de gevolgen daarvan.

De consument heeft zich erop beroepen dat het toestel niet aan zijn verwachtingen voldoet en dat hij het
toestel onder verkopersgarantie heeft gekocht.

Een consument heeft recht op een product dat aan de daaraan redelijkerwijs te stellen verwachtingen
voldoet. Een refurbished iPhone 7 met kwalificatie ‘als nieuw’ zal bij normaal gebruik een aantal jaren
zonder noemenswaardige problemen moeten functioneren.

De commissie is van oordeel dat de consument onvoldoende heeft aangevoerd om te kunnen concluderen
dat in dit geval sprake is van een non-conforme iPhone in de zin van artikel 7:17 BW. Het is gelet op het
bepaalde in artikel 7:18, lid 2 BW aan de consument te bewijzen dat het toestel bij aflevering niet aan de
overeenkomst beantwoordt – nu het defect zich na een termijn van zes maanden na aflevering heeft
geopenbaard -, waarin hij niet is geslaagd. Hij stelt immers slechts dat sprake is van een defect van het
toestel, gelijk aan het defect bij het vorige, vervangen, toestel, met als omschrijving dat het toestel geen
verbinding kan maken met de mobiele netwerk provider (geen service/ blijft zoeken). Dit is niet voldoende.

Een nadere concretisering en onderbouwing had van de consument mogen worden verwacht, mede gelet
op hetgeen hierna wordt overwogen.

Ter zake het beroep op non-conformiteit en de verkopersgarantie wordt (voorts) het volgende overwogen.
Niet is in geschil dat het gestelde defect tijdens de garantieperiode is opgetreden zodat de reparatie onder
garantie dient te worden uitgevoerd, tenzij aannemelijk is dat het defect aan de consument is te wijten of
toe te rekenen. Bewijs(risico) daarvan rust op de ondernemer. In het algemeen heeft te gelden dat de
verkoper/fabrikant zelf de voorwaarden voor zijn garantie bepaalt. De ondernemer heeft, onweersproken,
aangevoerd dat het kapotte scherm, niet valt onder de garantie.

De commissie heeft zich laten informeren door een deskundige en kan zich vinden in diens bevindingen en
maakt die tot de hare. In dat rapport staat dat het scherm van dit toestel gebroken / gescheurd was. Dit
komt volgens de deskundige zeer waarschijnlijk door een val of /stoot. De verdere bevindingen van de
deskundige dat het scherm van dit toestel een inslag in het glas heeft en rondom deze schade op het
scherm de backcover / zijkant beschadigd is dat duidt op val- of stootschade wijzen ook in de richting van
een invloed van buitenaf. Ook staat in dat rapport dat het scherm deels niet meer werkt door de schade op
het scherm.

Mede gelet op deze bevindingen van de deskundige kan worden vastgesteld dat het scherm kapot is
gegaan door een externe oorzaak zoals een val of stoot, hetgeen aan de consument is te wijten of toe te
rekenen, maar ook dat het door de consument genoemde defect dat het toestel geen verbinding kan
maken met het mobiele netwerk van de provider niet kan worden vastgesteld.

Dit betekent dat de consument geen geslaagd beroep toekomt op conformiteit of het garantierecht.
Dat het kapotte scherm niet zijn verantwoordelijkheid is, is door de consument niet onderbouwd en past
voorts niet bij de hiervoor weergegeven conclusie van de deskundige en wordt hiermee dan ook verworpen.

Andere technische defecten aan het toestel heeft de deskundige niet in zijn rapport vermeld. Verder is van
de zijde van de consument geen enkel (tegen)bewijs ingebracht tegen de bevindingen van de deskundige.
Het geconstateerde gebrek aan het scherm en het -niet nader vast te stellen- door de consument
genoemde defect betreffende de verbinding met de provider liggen dus in de risicosfeer van de consument.

De ondernemer heeft nog aangevoerd dat sprake is van gebruikersschade en de telefoon buiten de
garantieregels valt totdat de gebruikersschade is hersteld. De deskundige heeft echter geconstateerd dat
het toestel niet meer te repareren is en total loss is. Een eventuele reparatie is daarom niet aan de orde.
De ondernemer is dan ook niet gehouden om het toestel onder garantie te repareren dan wel te vervangen
en/of tot restitutie van het aankoopbedrag over te gaan.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de
heer P.A. Frank, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 8 juli 2022.
mevrouw mr. I.K. Rapmund