Depotstorting ziet op onderwerp klacht en niet op niet betaalde nota’s na indiening klacht – 1

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54970

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de jaarafrekening over het jaar 200/2010 inzake gas en elektriciteit.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft zijn standpunt inzake het verzoek tot ontheffing van de depotstorting niet kenbaar gemaakt aan de commissie. Uit de gevoerde correspondentie blijkt dat de ondernemer zich op het standpunt heeft gesteld dat een bedrag van € 2.182,77 in depot gestort dient te worden.  Beoordeling van het geschil   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Kern van de geschillenregeling is, dat de ondernemer moet gedogen dat een geschil door de commissie wordt behandeld, indien de consument dat wenst. Hiertegenover staat dat de ondernemer verzekerd moet zijn van de betaling van datgene wat volgens de uitspraak van de commissie verschuldigd is. Die zekerheid wordt verkregen door de in het reglement van de commissie voorgeschreven depotstorting. De consument lijdt hierdoor geen nadeel, omdat hij het depotbedrag terugkrijgt indien en voor zover de vordering van de ondernemer wordt afgewezen. Derhalve is de consument in beginsel tot depotstorting verplicht. Van die verplichting kan geen ontheffing worden verleend enkel op grond dat de depotstorting de consument slecht uitkomt. Gelet echter op de financiële positie van de consument kan de commissie naar redelijkheid en billijkheid een depotbeslissing nemen.   Gelet op de geschetste financiële situatie van de consument, welke situatie zijn rechtsbijstandverlener aan de hand van stukken genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt, is de commissie van oordeel dat de consument niet is gehouden om het bedrag van € 2.182,77 in depot te storten.     Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is niet gehouden het bedrag van € 2.182,77 in depot te storten.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 25 augustus 2011.