Depotstorting ziet op onderwerp klacht en niet op niet betaalde nota’s na indiening klacht – 2

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59334

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een jaarafrekening.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Reeds op 28 juli 2011 heb ik onder protest een bedrag van € 504,91 (€ 403,10 plus € 101,81) overgemaakt naar het incassobureau.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer verzoekt de commissie om een bedrag van € 603,80 in depot te laten storten alvorens over te gaan tot een inhoudelijke behandeling van de zaak.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Kern van de geschillenregeling is dat de ondernemer moet gedogen dat een geschil door de commissie wordt behandeld, indien de consument dat wenst. Hiertegenover staat dat de ondernemer verzekerd moet zijn van de betaling van datgene wat volgens de uitspraak van de commissie verschuldigd is. Die zekerheid wordt verkregen door de in het reglement van de commissie voorgeschreven depotstorting. De consument lijdt hierdoor geen nadeel, omdat hij het depotbedrag terugkrijgt, indien en voor zover de vordering van de ondernemer wordt afgewezen. Derhalve is de consument in beginsel tot depotstorting verplicht.   Het gevorderde bedrag (de hoofdsom) bedraagt in het onderhavige geval € 403,10. Dit blijkt onder meer uit de factuur van het incassobureau van 15 juni 2011. Dit bedrag, aangevuld met de incassokosten, heeft de consument – zij het onder protest – betaald aan het incassobureau. Dit blijkt uit het door de consument ingezonden betalingsbewijs.   De ondernemer verzoekt de commissie om de consument een bedrag van € 603,80 in depot te laten storten. Bij de berekening van dit bedrag is echter rekening gehouden met posten die dateren van na de periode in geding. Met die posten mag echter bij de behandeling van het onderhavige geschil geen rekening worden gehouden. Bovendien gaat de ondernemer eraan voorbij dat de consument reeds de hoofdsom en de incassokosten heeft betaald.   Nu de primaire vordering (de hoofdsom) en de daaraan gekoppelde incassokosten door de consument zijn voldaan, is er geen aanleiding om hem nog enig bedrag in depot te laten storten.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is niet gehouden enig bedrag in depot te storten.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 4 november 2011.