Derving vakantiegenot vanwege oorwurmen en vanwege de gevolgen van de bezoeken van een verdelgingsbedrijf

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overlast    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71267

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 23 juli 2012 tot en met 3 augustus 2012 voor een bedrag van € 1.263,45.   De consument heeft op 5 augustus 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In onze caravan zaten oorwurmen. Er is twee keer een verdelgingsbedrijf geweest om de oorwurmen te verwijderen, waarbij steeds overal gif werd gespoten. We moesten daarna zelf de caravan weer schoonmaken. Er is sprake geweest van het derven van vakantiegenot. We zijn een dag eerder vertrokken.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Nadat het verdelgingsbedrijf was geweest droop het gif van het plafond. Maar ’s avonds zaten de oorwurmen er al weer. Tot aan ons vertrek op 2 augustus hebben we last gehad van de oorwurmen. We hebben om een andere caravan gevraagd, maar dat was niet mogelijk omdat alles vol was.   De consument verlangt een vergoeding van € 1.263,45 (de totale huursom).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het vakantiepark ligt in een bosrijke omgeving, waarbij de aanwezigheid van kruipdieren niet ongebruikelijk is. We kunnen niet garanderen dat onze gasten van (enig) ongemak gevrijwaard blijven. Na melding van de klacht op vrijdag 27 juli is het verdelgingsbedrijf op zaterdag 28 juli langs geweest en heeft de bestrijding van het ongedierte uitgevoerd. Na een nieuwe klacht is het bedrijf op maandag 30 juli opnieuw langs geweest. Bij inspectie werden vrijwel geen insecten maar aangetroffen, maar er is toch opnieuw een bestrijding uitgevoerd. De consument heeft er zelf voor gekozen om te blijven. Het door de consument ondervonden ongemak is minder ernstig dan zij doet vermoeden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het klopt dat we geen andere caravan konden aanbieden, omdat alles vol was.   De ondernemer heeft aanvankelijk een vergoeding aangeboden van 1/11 deel van de huursom en teruggave van de schoonmaakkosten. Ter zitting heeft de ondernemer een vergoeding aangeboden van (afgerond) € 315,– (25% van de huursom).   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil zal worden opgelost. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 315,–, de reeds aangeboden vergoeding(en) daarin begrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 11 februari 2013.