Deskundigenrapport niet volledig; nader onderzoek vereist

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Deskundigenonderzoek/-rapport    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 35779

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 augustus 2007 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, welke op 28 november 2007 nog is aangevuld. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van, samengevat, een keuken met apparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen totaalprijs van € 12.050,–. De levering en plaatsing vond plaats op 28 november 2008.   Standpunt van de consument   Door de lichtval ten tijde van de schouwing was het slechte spuitwerk en de vlek niet goed zichtbaar voor de deskundige. [De vertegenwoordiger van de ondernemer] die bij de schouwing aanwezig was, gaf in het bijzijn van de deskundige aan een vlek te zien op de deur die daar niet behoorde te zitten. De consument verzoekt in de einduitspraak te bepalen dat de kosten voor de wederpartij zijn, nu na het bezoek van de eerste deskundige geoordeeld werd dat de klacht gegrond was en er actie moest worden ondernomen tot herstel van de werkzaamheden.   Standpunt van de ondernemer   Het betreft een massief kersen kader keuken waarbij altijd kleur- en structuurverschillen kunnen optreden. Daar is de consument tijdens de verkoopgesprekken ook op gewezen. In juni 2008 werden diverse fronten vervangen. Op 5 december 2008 werd uit coulance een geheel nieuw front geleverd. Eveneens uit coulance werd de consument voor een bedrag ad € 1.000,– gecrediteerd. [De keukenfabrikant] heeft aangegeven dat geen nieuwe deuren meer aan de consument worden geleverd, aangezien zij alles volgens hun kwaliteitscontrole hebben uitgevoerd. In dat standpunt kan de ondernemer zich vinden.   Deskundigenrapport   In reactie op de door de commissie in het tussenadvies geformuleerde vragen heeft de deskundige het volgende gerapporteerd.   Zoals vermeld in het tussenadvies is de consument ontevreden over het uitgevoerde herstel van het ladefront onder de kookplaat en de deur van de rechter bovenkast. Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is het herstel van de beschadigingen deugdelijk en naar behoren uitgevoerd. Bij bepaalde lichtval kan de deskundige op het ladefront en de deur dan wel bij de overgang van het nieuwe naar het oude spuitwerk een minimaal kleurverschil ontdekken. Het geconstateerde gebrek is echter bijna niet te zien. Herstel is technisch mogelijk door levering van een nieuw ladefront en deur, met het risico dat er ook dan nog kleurverschil mogelijk is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In dit geding spitst het geschil zich toe op de vraag of de ondernemer in het herstel van de beschadigingen op de lade onder de kookplaat en op de deur van de wandkast – mede gelet op de zichtbaarheid en eventuele kleurverschillen – is tekortgeschoten. De consument verwijt de ondernemer dat hij daarin is tekortgeschoten. De ondernemer betwist dat.   De door de commissie ingeschakelde [deskundige] heeft naar aanleiding van de schouwing gerapporteerd dat het herstel van de beschadigingen deugdelijk en naar behoren is uitgevoerd.   De commissie ziet geen concrete aanknopingspunten om te twijfelen aan de onpartijdigheid en deskundigheid van de deskundige of aan de juistheid van de door hem gerapporteerde bevindingen en waarnemingen.   Er valt weliswaar bij bepaalde lichtval nog een minimaal kleurverschil te ontdekken, maar dat kleurverschil is volgens de deskundige bijna niet te zien. Om die reden vindt de commissie het niet redelijk van de ondernemer te verlangen die onderdelen te vervangen, temeer omdat het maar de vraag is of niet ook in dat geval enig gering kleurverschil aanwezig blijft.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht van de consument niet gegrond is. Nu de consument in het ongelijk wordt gesteld, wijst de commissie het verzoek van de consument om zijn kosten € 75,– voor rekening van de ondernemer te laten komen af.   Daarom wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 14 januari 2011.