Dienstverlening van ondernemer is van voldoende kwaliteit

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Kwaliteit / Non conformiteit    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 225154/237657

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument volgde, deels via het STAP-budget gefinancierd, een opleiding bij de ondernemer. Gebleken is dat de opleiding niet bij de consument past. De consument heeft om hulp gevraagd, onder andere om van cursus te veranderen. De consument is van mening dat dienstverlening van de ondernemer van onvoldoende kwaliteit is. De commissie stelt vast dat de ondernemer initiatief heeft genomen richting de consument toen bleek dat de consument geen activiteiten meer deed voor de opleiding. Dienstverlening van onvoldoende kwaliteit door de ondernemer is niet gebleken. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 30 januari 2024 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen. De consument is ter zitting verschenen.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door mevrouw [naam], werkzaam bij de ondernemer.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is bezorgd en teleurgesteld over de ondersteuning die hij heeft ontvangen tijdens zijn opleiding die deels werd gefinancierd door het STAP-budget. Vanaf het begin van zijn opleiding tot back-end developer heeft hij problemen ondervonden. Hij ontdekte al snel dat deze richting niet bij hem paste en hij moeite had de inhoud te begrijpen. De stappen tussen de opdrachten waren te groot en er was geen of weinig uitleg over de lessen. Die moest hij zelf googelen en opzoeken op blogs over Python code. Na voltooien van 20% heeft hij herhaaldelijk om hulp gevraagd en geprobeerd om van cursus te veranderen. Echter, hij voelde dat zijn verzoeken en zorgen niet serieus werden genomen.

Een van de grootste problemen was het gebrek aan een vast aanspreekpunt. Hij had te maken met verschillende studiecoaches, wat de communicatie bemoeilijkte. Hij stuurde verschillende mails met zijn bezwaren maar vaak stopte de communicatie zonder duidelijke reden. Daardoor voelde hij zich verloren en gefrustreerd.

De consument meent zijn geld te hebben verspild aan een cursus die niet aan zijn verwachtingen voldeed.

De consument wil dan ook terugbetaling van het gefactureerd bedrag en een schadevergoeding voor het missen van kansen en verlies van tijd. Hij is sinds juni 2023 elders gestart met een cursus. Van het aanbod op kosten van de ondernemer een andere opleiding te gaan volgen wenst de consument geen gebruik te maken.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft onderzoek gedaan naar het dossier van de consument, meerdere pogingen ondernomen om contact met hem op te nemen en zijn verhaal aan te horen en een oplossing te vinden in deze zaak. Ondanks deze inspanningen heeft de consument ervoor gekozen om niet verder met de ondernemer in gesprek te gaan.

Op 21 juli 2022 kreeg de consument toegang tot de opleiding Back-end Development via het STAP-budget. De opleidingskosten bedragen normaal gesproken € 2.295,–, maar met de STAP-budgetkorting van € 1.000,– heeft de consument € 1.295,– euro betaald. Het betreft een volwaardige omscholing van zes maanden.

Op 29 november 2022, nadat hij vier maanden bezig was met de opleiding, nam de ondernemer contact op omdat er geen voortgang werd waargenomen in onze leeromgeving. Zijn reactie op dezelfde dag gaf aan dat hij gaandeweg had ondervonden dat Back-end Development niet iets voor hem was en hij informeerde naar mogelijke oplossingen.

Op 6 december 2022 adviseerde de ondernemer om in ieder geval een verlenging aan te vragen bij het STAP UWV om de opleiding succesvol af te ronden. Deze oplossing is geboden, omdat de student verantwoordelijkheid draagt richting STAP UWV voor het afronden van de ingekochte opleiding via het STAP-budget. De ondernemer kan daar geen rol in spelen, omdat alles via UWV moet lopen.

In de maand december 2023 heeft de consument herhaaldelijk contact opgenomen om van opleiding te wisselen. Voorgesteld is om het STAP-budget te annuleren en mee te doen met een nieuwe STAP ronde zodat hij een nieuwe opleiding kon kiezen. Daarbij heeft de ondernemer een korting van € 300,– aangeboden. Dit laatste wees de consument af.

Zonder annulering van de opleiding door STAP UWV kan de ondernemer de opleiding niet stopzetten. Of de consument daadwerkelijk hierover contact met STAP UWV heeft opgenomen is de ondernemer niet gebleken. Daarnaast heeft de ondernemer geen expliciete annulering van de consument ontvangen via het annuleringsformulier op de website van de ondernemer zoals ook beschreven in de annuleringsvoorwaarden op de website.

Op 26 april 2023 heeft de consument aangegeven een klacht in te dienen. Daarop is op 26 mei 2023 contact met hem opgenomen waarop de consument op 26 juni 2023 heeft gereageerd. Op 29 juni 2023 heeft een werknemer van de ondernemer met hem een telefoongesprek gevoerd en is een e-mail verstuurd waarin werd aangegeven dat – ook al was de opleidingsperiode van zes maanden al ruimschoots overschreden – de ondernemer hem zal blijven ondersteunen bij het succesvol afronden van de opleiding. Annuleren van de opleiding was toen niet meer mogelijk vanwege de verstreken tijd.

Terugkijkend heeft de consument na vier van de zes maanden opleiding aangegeven dat hij gaandeweg heeft ondervonden dat Back-end Development niets voor hem is. De ondernemer heeft getracht hem verder te helpen met de opleiding vanwege zijn verantwoordelijkheid richting STAP UWV. Daarnaast heeft de ondernemer tegemoetkoming geboden door een andere opleiding aan te bieden. De ondernemer is nog steeds bereid een opleiding aan te bieden op kosten van de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de behandeling heeft de consument desgevraagd aangegeven dat de studie Back-end development niets voor hem was. De commissie krijgt ook de indruk dat deze opleiding voor de consument iets te hoog gegrepen was. Het is de ondernemer geweest die na gebleken inactiviteit van de consument het initiatief heeft genomen met de consument in gesprek te komen over de reden daarvan.

Uit het niet dan wel onvoldoende weersproken bemoeienis van de ondernemer in het kader van de opleiding van de consument, zoals ook hiervoor onder het kopje standpunt ondernemer is weergegeven, stelt de commissie vast dat de ondernemer voldoende het initiatief heeft genomen en de nodige alternatieven en begeleiding heeft geboden teneinde de consument een opleiding te doen voltooien.

De wijze waarop de consument dit vervolgens al dan niet heeft opgepakt, kan de ondernemer niet worden verweten. Van schade door toedoen van de ondernemer is ook niet gebleken.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. Hetgeen de consument voorts nog heeft aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer C. Broers, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 30 januari 2024.