Digitaal vervoersbewijs is niet volgens bestaand vervoerssysteem van ondernemer; papieren vervoersbewijs verplicht.

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Vervoerbewijs    Jaartal: 2011
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57493

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de Fyra treinreis van Rotterdam naar Amsterdam op 7 februari 2011.   De consument heeft op 7 februari 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 61,10 bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb op 7 februari 2011 twee treinkaartjes bij de NS gekocht voor de reis Rotterdam-Amsterdam vice versa. Omdat mijn printer thuis, het op het moment van aankoop liet afweten, ben ik zonder papieren ticket te Rotterdam in de trein gestapt. Ik kon aantonen dat ik een plaatsbewijs had gekocht via de pdf op de IPhone. De controleur nam daar geen genoegen mee. Ik kreeg een uitstel van betaling ad € 51,– opgelegd. Dat bedrag is verhoogd met € 10,– wegens te late betaling. Ik vraag mij af of de NS wel kan verlangen dat ik een papieren kaartje bij me moet hebben in dit digitale tijdperk. Het is onjuist dat ik een boete krijg met alle rompslomp, nu ik kan aantonen te hebben betaald.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De reiziger is krachtens de algemene voorwaarden van de NS verplicht een geldig – in dit geval -uitgeprint vervoersbewijs bij zich te hebben. We hebben aan de consument een voorstel gedaan, dat na haar betaling ad € 61,– door ons een bedrag ad € 35,– , alsmede de kosten van een ticket ad € 10,70, totaal dus € 45,70 zullen worden terugbetaald.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Wij zijn nog niet geheel gedigitaliseerd met dien verstande dat men met een pdf op een smart Phone een geldig vervoersbewijs heeft. We zijn wel van plan dat te zijner tijd in te voeren. Omdat we ons thans dus in een schemergebied bevinden, hebben we aan de consument bovengenoemd voorstel gedaan. Dat is nog steeds van kracht. De administratieve weg moet nu eenmaal zo gevolgd worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De vraag of de ondernemer in de algemene voorwaarden kan opnemen dat men verplicht is om een geldig papieren vervoersbewijs bij zich te hebben, beantwoordt de commissie bevestigend. Zodra men op een ander systeem overgaat, dan ligt het voor de hand dat de algemene voorwaarden op dat punt worden gewijzigd. Nu dat nog niet zo is, is de consument aan de algemene voorwaarden gebonden. Redelijk is dat men gezien de lastige situatie dat de printer van de consument het op het cruciale moment begaf, enige coulance betoont. Dat hoeft niet van de controleur van de trein te worden verwacht. Wel van de ondernemer. Die heeft dat gedaan door toe te zeggen dat een gedeelte van het bedrag van € 61,– aan de consument, na betaling, zal worden gerestitueerd. De consument heeft een bedrag van € 61,10 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Nu het voorstel van de ondernemer in stand blijft, wordt een bedrag van ad € 35,– , alsmede de kosten van een ticket ad € 10,70, totaal dus € 45,70 van het depotbedrag afgetrokken en aan de consument gerestitueerd. Het restant depotbedrag van € 15,40 (€ 61,10- € 45,70) zal aan de ondernemer worden overgemaakt.   De commissie heeft er begrip voor dat men bij de ondernemer de daarvoor bestaande administratieve weg wenst te volgen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag ad € 61,10 wordt als volgt verdeeld. Een bedrag van ad € 35,– , alsmede de kosten van een ticket ad € 10,70, totaal € 45,70 wordt van het depotbedrag afgetrokken en aan de consument gerestitueerd.     Het restant depotbedrag van € 15,40 (€ 61,10- € 45,70) zal aan de ondernemer worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 15 juli 2011.