Diverse opleveringsklachten; uitleg overeenkomst; geen termijnoverschrijding.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: Opleverklachten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 55978

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van aanneming van werk. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 40.198,80 inclusief BTW.   De consument heeft van het gefactureerde bedrag een bedrag van € 13.007,12 niet aan de ondernemer betaald. De consument heeft dit bedrag bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komen de klachten op het volgende neer. De consument klaagt over de hieronder genoemde gebreken, die niet of onvoldoende door de onderneming zijn hersteld. Klacht 1: gat in de keuken dichtgezet met triplex in plaats van dichtmetselen; Klacht 2: het gebruik van standaard radiatoren in de woonkamer in plaats van convectorradiatoren, tevens zouden de standaard radiatoren te hoog zijn geplaatst; Klacht 3: onjuiste montage cv-ketel; Klacht 4: standaard radiator in de badkamer; Klacht 5: aarding elektra onvoldoende; Klacht 6: mechanische ventilatie toilet; Klacht 7: verplaatsen radiator in de keuken; Klacht 8: posities van de wandcontactdozen in de woonkamer niet akkoord; Klacht 9: compleet hangtoilet van [merk] weggegooid; Klacht 10: overschrijding bouwtermijn.   De consument verlangt herstel van deze gebreken, een schadevergoeding voor het toilet dat is weggegooid en betaling/verrekening van de openstaande facturen met het gefixeerde schadevergoedingsbedrag volgens COVO 2010. Voorts verlangt de consument een vergoeding voor de extra huurkosten met ingang van januari 2011, een vergoeding voor de energiekosten en de internetkosten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Met [een vertegenwoordiger van de ondernemer] zijn alle werkzaamheden doorgesproken, voordat de ondernemer is begonnen met het werk. De consument is ervan uitgegaan dat de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd, zoals met de heer Vonk besproken. Klacht 1: afgesproken was dat het gat dichtgemetseld zou worden, omdat het een oud huis betreft. In de begroting staat alleen dat het dichtgezet zou worden en niet met welk materiaal. Klacht 2: aan de onderaannemer is aangegeven dat er geen gaten in de houten panelen en de vensterbank moesten worden gemaakt. Pas toen de houten panelen zijn losgemaakt, heeft de consument geconstateerd dat er standaard radiatoren zijn geplaatst. De consument mocht de radiatoren uitzoeken. In beide offertes staan standaard radiatoren vermeld, maar er werd bedoeld convectorradiatoren. Op dit moment zitten er spleten tussen de vensterbanken. Klacht 4: de standaard radiator heeft de consument nog steeds staan. Het materiaal voor het dicht zetten van de wand heeft de consument zelf aangeschaft. Klacht 6: de consument heeft inmiddels het plafond weer gesloten, zonder dat de mechanische ventilatie juist is aangesloten. Indien herstel plaatsvindt, moet ook het plafond weer worden hersteld. Klacht 7 en 8: de consument heeft voor het eerst van de deskundige van de commissie vernomen dat het verplaatsen van de radiator niet mogelijk was; hetzelfde geldt voor de wandcontactdoos. Klacht 10: er is afgesproken om binnen vier weken op te leveren. Ook op het bouwcertificaat staat een termijn van vier weken vermeld. Er is geen afspraak gemaakt over de gevolgen, wanneer er niet binnen vier weken zou worden opgeleverd. Begin januari 2011 hadden er nog geen werkzaamheden plaatsgevonden op de eerste en tweede verdieping. Ondanks dat de keukentekening er niet was, had de ondernemer een start kunnen maken met uitvoering van de (overige) werkzaamheden.   Daarnaast heeft de consument nog andere klachten, die niet door de deskundige zijn onderzocht, zoals slooppuin en het niet werken van de cv-ketel. De ondernemer heeft op alle klachten kunnen reageren en de consument wil dat deze klachten ook worden meegenomen in deze procedure. Daarnaast wenst de consument het klachtengeld retour te ontvangen.   Standpunt van de ondernemer   Ook voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het verweer op het volgende neer.   Op de opleveringsverklaring hebben partijen een achttal punten genoteerd. Na de oplevering heeft de ondernemer deze punten opgelost binnen een termijn van twee weken. De consument heeft in onderhavige procedure veel verschillende klachten gepresenteerd. Veel van deze klachten stuiten af op het feit dat datgene waar de consument aanspraak op maakt niet is overeengekomen, danwel dat de beschreven klachten kenbaar waren of eenvoudig kenbaar konden zijn ten tijde van de oplevering en niet tijdens de oplevering zijn gemeld conform art. 11 lid 4 COVO 2010. Veel van de klachten zijn ook pas na de serviceperiode gemeld (art. 12 COVO 2010). De ondernemer stelt dat de klachten niet gegrond zijn.   Ten aanzien van de termijnoverschrijding voert de ondernemer aan dat voor de werkzaamheden 5 weken waren uitgetrokken. Met de werkzaamheden zou drie weken na de opdracht worden aangevangen. De opdracht is op 18 november 2010 getekend. Op 22 november 2010 heeft de consument te kennen gegeven dat de woning nog niet leeg beschikbaar was. Eerst op 19 januari 2011 was de definitieve tekening van de keuken beschikbaar, zodat een aantal werkzaamheden die daarmee verband hielden moest worden uitgesteld; deze vertraging kan de ondernemer niet worden aangerekend. Op 4 februari 2011 heeft de ondernemer aan de consument gemeld dat de woning voor oplevering gereed was en dat de oplevering op 11 februari 2011 kon plaatsvinden. Op 9 februari 2011 heeft de consument te kennen gegeven dat zij niet wenst mee te werken aan de oplevering. Uiteindelijk heeft de oplevering op 21 februari 2011 plaatsgevonden. Gelet op de afspraken is er volgens de ondernemer geen sprake van termijnoverschrijding en kan de consument terzake geen aanspraak maken op enige vergoeding.   De consument is volgens de ondernemer in verzuim geraakt door een factuur onbetaald te laten. De ondernemer vordert betaling van de openstaande factuur incl. wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de factuur, zijnde 19 maart 2011. Voorts verzoekt de ondernemer de consument te veroordelen in de kosten van de procedure.   De consument heeft een rapport laten opstellen door haar eigen deskundige van Vereniging Eigen Huis. De ondernemer heeft, ondanks herhaaldelijk verzoek, dat rapport niet mogen ontvangen. De ondernemer wenst alsnog dat rapport te ontvangen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De [vertegenwoordiger van de ondernemer] is vanuit de ondernemer betrokken geweest bij de eerste gesprekken om de begroting op te stellen. De eerste begroting vond de consument te hoog; deze is toen diverse keren aangepast tot de uiteindelijk getekende offerte en begroting d.d. 5 november 2010. Klacht 1: in de begroting is het dichten van het gat opgenomen als timmerwerk. Klacht 2: alleen in de eerste offerte is gesproken over convectorradiatoren. De ondernemer merkt op dat, zoals ook door de deskundige bevestigd, door meerdere sleuven aan te brengen in de vensterbanken, de kamer beter op temperatuur zal komen. De ondernemer is bereid deze werkzaamheden te verrichten. Klacht 4: de ondernemer heeft aangeboden de standaardradiator op te halen en het bedrag te crediteren. De wand is niet dichtgezet omdat de badkamerindeling niet bekend was. Het materiaal is wel geleverd. Klacht 6: de ondernemer heeft aangeboden de voeding van de ventilator aan te sluiten op het lichtpunt in het toilet. Klacht 10: De keukentekening is enige tijd na de start van de bouw aan de ondernemer verstrekt. De ondernemer is een periode niet op de bouw geweest, omdat hij niet verder kon. De vertraging is ook veroorzaakt door de weigering van oplevering door de consument.   De consument heeft gedurende de procedure steeds klachten toegevoegd. Op de opleverlijst hebben maar enkele klachten gestaan, die inmiddels zijn opgelost. Consument had ten tijde van de oplevering alle klachten moeten melden.

Deskundigenrapport   De commissie heeft een onderzoek laten verrichten door [naam deskundige], die daarover schriftelijk heeft gerapporteerd aan de commissie. De inhoud van dit rapport geldt – voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast. De consument heeft op 9 januari 2012 een reactie op het deskundigenrapport doen toekomen, de ondernemer heeft op 20 januari 2012 een reactie op het deskundigenrapport doen toekomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie oordeelt als volgt.   Klacht 1: Er is verschil van mening over hetgeen is afgesproken met betrekking tot de manier waarop het gat in de keuken zou worden dichtgezet. In de offerte d.d. 5 november 2010 is onder het kopje “ruwbouwtimmerwerk” opgenomen “balkonwand tpv 1e verd ged. dichtzetten ter plaatse van keuken”. De commissie is van oordeel dat de ondernemer het gat heeft dichtgezet conform hetgeen is overeengekomen. De commissie wijst de klacht dan ook af. Hierbij merkt de commissie op dat indien overeengekomen was om het gat dicht te metselen, deze werkzaamheden onder het kopje “metselwerk” vermeld zouden zijn geweest.   Klacht 2: De klacht met betrekking tot het plaatsen van standaard radiatoren in de woonkamer in plaats van convectorradiatoren heeft de ondernemer gemotiveerd betwist. In de offerte d.d. 5 november 2010 is onder het kopje “verwarmingsinstallatie” opgenomen “(…) uitgaande van standaard radiatorplaten”. De commissie is van oordeel dat de consument onvoldoende heeft aangevoerd om aan te tonen dat partijen convectorradiatoren zijn overeengekomen. De ondernemer heeft de overeengekomen standaard radiatoren geleverd. De commissie acht de klacht ongegrond.   Ten aanzien van de klacht betreffende de te hoog geplaatste radiatoren, overweegt de commissie dat op het proces-verbaal van oplevering is opgenomen dat de radiatoren te laag zouden zijn geplaatst. De ondernemer heeft vervolgens de radiatoren verhoogd. De consument heeft ter zitting haar standpunt dat de radiatoren te hoog zijn geplaatst niet gehandhaafd. De commissie is van oordeel dat het gebrek hiermee is hersteld en wijst de klacht af.   De klacht ten aanzien van de capaciteit van de radiator merkt de commissie op dat het geen onderdeel is van de oorspronkelijke klachtomschrijving. Nu de ondernemer wel uitvoerig heeft gereageerd op deze klacht, zal de commissie deze klacht meenemen. De deskundige heeft vastgesteld dat de geleverde radiatoren qua capaciteit voldoende zijn, maar dat de radiatoren vanwege de aanwezigheid van de panelen geen (directe) stralingswarmte leveren. Door het aanbrengen van sleuven in de vensterbanken, zal de snelheid waarmee de kamer op temperatuur komt worden verbeterd. De ondernemer heeft aangeboden de sleuven aan te brengen. De ondernemer zal op grond hiervan tot het aanbrengen van de sleuven in de vensterbanken worden veroordeeld, althans in zoverre als de consument dat verlangt.   Wat betreft de klacht ten aanzien van het terugplaatsen van de houten panelen overweegt de commissie dat de deskundige heeft vastgesteld dat de houten panelen niet zijn teruggeplaatst. Dit was wel voorzien in de offerte. De commissie zal dan ook de ondernemer veroordelen tot het terugplaatsen van de houten panelen, voorzover deze nog niet zijn teruggeplaatst.   Klacht 3: De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat in de productinformatie van de producent van de cv-ketel niet is aangegeven dat de aansluiting van de luchttoevoer en de rookgasafvoer door middel van 90 graden bochten niet zou zijn toegestaan. De ondernemer heeft aangegeven dat de installateur heeft bevestigd dat de cv-ketel correct is aangesloten. De consument heeft ter zitting haar standpunt niet althans onvoldoende gemotiveerd gehandhaafd. Nu de cv-ketel op de juiste wijze is aangesloten, is de commissie van oordeel dat er geen sprake is van een gebrek en wijst de klacht af.   Klacht 4: De commissie stelt vast dat de ondernemer heeft aangeboden de radiator op te halen en het bedrag dat daarvoor in rekening is gebracht, te crediteren. De commissie zal op grond van de toezegging de ondernemer veroordelen tot het ophalen van de radiator en het crediteren van het reeds betaalde bedrag.   Ten aanzien van de klacht betreffende het niet sluiten van de gipswanden van de badkamer merkt de commissie op dat deze klacht geen onderdeel is van de oorspronkelijke klachtomschrijving. Nu de ondernemer wel uitvoerig heeft gereageerd op deze klacht, zal de commissie deze klacht meenemen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer, zoals overeengekomen, de binnen gipsplaten had moeten plaatsen. Nu de binnen gipsplaten niet zijn geplaatst, moeten deze werkzaamheden worden gezien als minderwerk. Van verrekening van dit minderwerk met meerwerk, zoals de ondernemer stelt, is de commissie niet gebleken. De commissie zal de ondernemer veroordelen tot het betalen van € 400,– terzake van minderwerk.   Klacht 5: De commissie overweegt dat het aarden van de elektrische installatie als meerwerk is aangeboden, maar niet door de consument is geaccepteerd. Nu voor het aarden van de elektrische installatie geen opdracht is gegeven aan de ondernemer, heeft de ondernemer uitgevoerd hetgeen is overeengekomen. De commissie wijst de klacht dan ook af.   Klacht 6: De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat het plafond van het toilet niet gesloten was. De ondernemer heeft aangeboden om de voeding van de ventilator aan te sluiten op het lichtpunt in het toilet. Tijdens de zitting heeft de consument te kennen gegeven dat inmiddels het plafond is gesloten. De mechanische ventilatie is nog niet hersteld. De consument heeft voordat zij het plafond van het toilet liet sluiten niet de ondernemer gewaarschuwd danwel de ondernemer de gelegenheid geboden om te herstellen. De commissie is van oordeel dat nu niet meer van de ondernemer kan worden verlangd dat hij de aansluiting van de mechanische ventilatie herstelt. De commissie wijst de klacht af.   Klacht 7: De commissie stelt vast dat partijen het er over eens zijn dat er onvoldoende ruimte was om de radiator te situeren op de plaats die de consument voor ogen had. De ondernemer heeft in overleg de plaats van de radiator gewijzigd. Dat de consument in eigen beheer een designradiator wilde plaatsen, is de commissie niet gebleken. De ondernemer heeft de radiator geplaatst zoals is overeengekomen. De commissie wijst de klacht af.   Klacht 8: De commissie overweegt dat de klacht niet is vermeld op het proces verbaal van oplevering. Ter zitting heeft de consument foto’s van de keuken getoond waaruit de situatie blijkt. De commissie is van oordeel dat door het laten vervallen van de lage wand, de wandcontactdoos niet op een andere plaats kon worden gesitueerd. De commissie acht de klacht ongegrond.        Klacht 9: De commissie overweegt dat de ondernemer niet ontkent dat tijdens de uitvoering van het werk het toilet onbedoeld is afgevoerd; thans is niet meer vast te stellen door wie. De commissie is van oordeel dat, nu de radiator tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden en dus onder verantwoordelijkheid van de ondernemer is afgevoerd, een bedrag voor het twee jaar oude hangtoilet dient te worden vergoed. De commissie stelt dit bedrag naar redelijkheid en billijkheid vast op € 325,-.   Klacht 10: De commissie stelt vast dat partijen geen oplevertermijn zijn overeengekomen en dat er geen einddatum in de offerte is genoemd. In de begroting wordt een termijn van vier weken genoemd. De commissie overweegt dat de ondernemer in de begroting is uitgegaan van het aantal werkbare dagen en niet van kalenderdagen. Het kerstreces telt hierbij niet mee. Voorts overweegt de commissie dat de keukentekening op 19 januari 2011 aan de ondernemer ter beschikking is gesteld. In de periode daaraan voorafgaand is de ondernemer niet of minder op de bouw geweest, omdat hij geen volle dagen werk had in de woning. De commissie is van oordeel dat van een aannemer niet kan worden verlangd dat hij werklieden naar de woning stuurt als er geen volle dagen gewerkt kan worden. De commissie is van oordeel dat er, gezien de afspraken tussen partijen, de late beschikbaarheid van de keukentekening en de tussentijdse wijzigingen, geen sprake is van termijnoverschrijding, waardoor de consument geen aanspraak maakt op vergoeding. De commissie wijst de hiermee verband houdende vordering af.   Overige klachten: De consument heeft na de oplevering verschillende klachten gemeld aan de ondernemer. Ook gedurende deze procedure heeft de consument verschillende klachten toegevoegd. De commissie overweegt dat de consument voor deze klachten verwijst naar correspondentie tussen partijen, maar dat van deze klachten de exacte omschrijving ontbreekt. Daarnaast heeft de consument onvoldoende gemotiveerd gesteld en is de commissie ook overigens niet gebleken dat de ondernemer aansprakelijk is voor de klachten. De commissie wijst de overige klachten af.   Schadevergoeding: De consument vordert een nader te bepalen bedrag aan vergoeding voor de extra huurkosten met ingang van januari 2011 en een vergoeding voor de energiekosten en de internetkosten. De commissie is van oordeel dat de consument voor aansprakelijkheid van de ondernemer voor deze kosten onvoldoende heeft gesteld en dat zij de kosten onvoldoende heeft onderbouwd en zal derhalve de vordering afwijzen.   Openstaande factuur: Ten aanzien van de openstaande factuur is de commissie van oordeel dat de consument het openstaand bedrag dient te voldoen aan de ondernemer. De commissie overweegt dat zij geen termen aanwezig acht om de wettelijke rente toe te kennen nu de consument het bedrag bij de commissie in depot heeft gestort.   Klachtengeld: Ten aanzien van het klachtengeld geldt dat, nu de consument grotendeels in het ongelijk is gesteld, het klachtengeld niet wordt geretourneerd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie beslist als volgt:   Voor wat betreft klacht 2 zal de ondernemer, overeenkomstig zijn aanbod, worden veroordeeld tot het aanbrengen van de sleuven en het plaatsen van de houten panelen, althans in zoverre als de consument dat verlangt;   De ondernemer crediteert aan de consument het bedrag voor de radiator en laat de radiator ophalen;   De ondernemer is aan de consument een bedrag van € 400,– aan minderwerk terzake van het plaatsen van gipsplaten in de badkamer en een bedrag van € 325,– voor het hangtoilet verschuldigd;   De commissie wijst het meer of anders verlangde af;
Met inachtneming van het vorenstaande wordt van het depotbedrag een bedrag van € 725,– overgeboekt op de rekening van de consument; het restant ter grootte van € 12.282,12 zal worden overgeboekt op de rekening van de ondernemer;

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 750,– .   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verbouwingen op 16 maart 2012.