Door consument gevorderde schadevergoeding niet integraal toegewezen; commissie zoekt aansluiting bij oordeel deskundige.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Deskundigenrapport    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: SCH09-0016

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 maart 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van binnenschilderwerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.950,– (inclusief BTW). De overeenkomst is deels uitgevoerd. De consument heeft op 28 juni 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De kwaliteit van het door de ondernemer uitgevoerde schilderwerk – met name van het houtwerk – is ondeugdelijk. Voorts heeft de ondernemer het opgedragen schilderwerk deels niet uitgevoerd. De ondernemer heeft ten onrechte zijn opleveringswerkzaamheden opgeschort. Betaling van de overeengekomen aanneemsom van € 7.950,– heeft immers integraal plaatsgevonden. Omdat de ondernemer weigerde om het werk alsnog op te leveren, heeft de consument een andere ondernemer het schilderwerk laten afmaken voor de som van € 6.162,–. De consument stelt zich op het standpunt dat de ondernemer de voormelde kosten van € 6.162,– aan hem dient te vergoeden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer kan zich in hoofdzaak vinden in de bevindingen van de deskundige van de commissie. De ondernemer merkt echter op dat de zichtbare verfrestjes waarop de deskundige wijst niet aan de ondernemer zijn toe te schrijven, dat het bijwerken van de oneffenheden in de ondergrond op verzoek van de consument vanwege prijstechnische overwegingen niet in opdracht zijn gegeven, dat het behandelen van de trap met tweecomponentenverf niet is overeengekomen en dat het door de ondernemer gehanteerde uurtarief € 37,10 inclusief BTW bedraagt, zodat ter zake van de herstelkosten van een bedrag van € 1.233,52 dient te worden uitgegaan. De ondernemer verzoekt in de gelegenheid te worden gesteld om eventueel noodzakelijk herstel zelf uit te mogen voeren. De ondernemer is van mening dat hij niet gehouden is om het bedrag van € 6.162,– ter zake van werkzaamheden die door de andere ondernemer zouden zijn uitgevoerd, aan de consument te betalen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De omschreven opleverpunten uit de email van [de consument] aan [de ondernemer], punt 3, d.d. 31 mei 2009, zijn door de deskundige als feit aangenomen. Tijdens de rondgang heeft hij er wel kennis van genomen. Eventuele opmerkingen van de deskundige zijn bij het betreffende punt door hem verwoordt. Deze opleverpunten zijn de volgende:   Begane grond Woonkamer De achterpui: Opm. Op diverse plaatsen is de afwerklaag slecht gedekt. Op enkele plaatsen is door werking van het hout barstvorming in de naden opgetreden. Pilaar: Opm. Een grote reparatieplek is niet bijgewerkt. Woonkamerdeur en kozijn: Opm. Moet bijgewerkt en overgeschilderd worden. 3 stuks vensterbanken, voorgevel: moeten nog overgeschilderd worden.   Hal entree Bovendorpel en stijl deur. Voordeurkozijn onder snoer.   Kelder Gehele voorzijde van de deur overschilderen. Opm. De kit van het onderste paneel is niet glad afgewerkt.   Toilet Deur voorzijde hoek rechts, bovenste paneel en architraaf rechts.   Trappenhuis Trap en randje leuning.   Eerste etage Roze kamer: Kast en architraaf Velux raam. Studeerkamer: Kozijn roze plekje. Raam zakker op tussenstijl 2e links. Slaapkamer: Gevelkozijn randje schoon maken. Deurkozijn en muur beschadigd. Onderdorpel raam rechts. Paneel kast links.   Douche Linkerdeurstijl bijtippen (kaal hout binnenste rand).   Toilet Kozijnstijl bij afvoerbuis.   Tweede etage Badkamer: Deur binnenzijde middelste baan.   Hal: Ontstane schade, na ophangen, lamp herstellen. Plamuurplek trappenhekje.   Kamer Alec: Veluxrandje bovenop. Onderdorpel dakkapel. Ontmoeting blauw – wit nazien bij deur kozijn in hoek.   Kamer Victor: Raam rechts rechter stijl. Balk dakkapel. Deur binnenzijde onderste balk.   Naast bovenstaande opleverpunten is mede op aanwijzing van de consument het volgende geconstateerd:   Algemeen Op nagenoeg alle rozetten van deurknoppen, handvatten van draairamen, scharnieren van ramen en deuren en tochtstrippen in de sponningen, zijn verfrestjes zichtbaar. Deze zijn niet strak besneden.   Woonkamer / Keuken Vensterbank raamkozijn Het besnijwerk kan strakker worden uitgevoerd. Enkele zakkers zijn zichtbaar t.p.v. de stijl/vensterbank.   Hal Wandje tussen deurkozijn toilet / woonkamer Het wandje is niet glad afgewerkt. Enkele oneffenheden zijn zichtbaar. Deurkozijn. Linkerstijl tussen de twee deuren is slecht gedekt. Een beschadiging op de rechterstijl is niet bijgewerkt. Plint tussen traphek en deur. Enkele oneffenheden in de ondergrond zijn zichtbaar. Opmerking: deze zijn niet bijgeplamuurd. In de werkomschrijving is dat ook niet omschreven. (zie punt 5, toelichting) Deur en kozijn vestibule In de afwerklaag van de onderdorpel bevinden zich enkele ongerechtigheden. Deur is, voor het toegepaste systeem goed geschilderd. Zie punt 5: Kwaliteit. Voordeur De naad tussen aftimmerlat en kozijn is gebarsten. Opm: Dit wordt niet veroorzaakt door krimp van het hout, maar door de hoeveelheid historische verflagen. Had uitgehaald(geschrapt moeten worden).   Verdieping Toilet: In het stucwerk zijn diverse kleine oneffenheden zichtbaar. Zie punt 5. Overig schilderwerk: geen opmerkingen, zie punt 5  Kwaliteit.   Traphek In het paneeltje onder de spijlen, zijn enkele oneffenheden zichtbaar. Opm: deze hadden weggeschuurd kunnen worden. Traptreden Duidelijk zichtbaar zijn de slijtageplekken in de afwerklaag. Zie punt 5: Trap Wandje/leuning. Ter plaatse van de hoek wandje/leuning is de verflaag slecht gedekt. Smetplank Met name de bovenzijde had beter afgewerkt moeten worden en op de vlakke zijde zijn over de gehele lengte reparatieplekken zichtbaar. Muurwerk De afscheiding tussen twee kleuren (bruin/wit) is niet op de juiste wijze tegen elkaar afgezet. Baluster Geen opmerkingen, zie punt 5: Kwaliteit. Vensterbank In de afwerklaag zijn kleine verontreinigen zichtbaar.   Roze kamer Deur Geen opmerkingen. Zie punt 5.   Grote slaapkamer Vensterbank Een enkele beschadiging niet/slecht bijgewerkt Deurstijl Kitrand is slecht gehecht, " staat open ".   Badkamer Tegelwerk: de verfresten die erop zaten zijn inmiddels verwijderd door de consument.   Trapopgang Trap naar tweede verdieping; Nagenoeg alle naden en kieren staan millimeters wagenwijd open en er is simpelweg over de oude verflagen "gesmeerd". Opm: van deze trap is, met de geoffreerde werkomschrijving, esthetisch niets fraais te maken. Wil men een netjes uitziende gelakte trap verkrijgen dan moeten alle verflagen verwijderd worden, alle naden met speciale 2-comp. reparatiemortels behandeld worden enz. Men verkrijgt dan wel een ander prijsplaatje.   Zolderluik Sleutel onder de verf. Veel ongerechtigheden in de afwerklaag. Opm: dit wordt extra geaccentueerd door het strijklicht van een hanglamp.   Tweede verdieping Algemeen: De schuifkasten in de kinderkamers en logeerkamer zijn, met name ter plaatse van de sluitingzijde/sponning niet geschilderd. De schuifdeuren zijn "dicht" geschilderd.   Kamer Victor Raamkozijn De afwerklaag van de onderdorpel (incl. bovenste rand) is slecht gedekt en er zijn enkele ongerechtigheden zichtbaar.   Herstel is technisch mogelijk. Onderstaande punten van de inspectie en ook de punten van de oplevering, die in een eerder stadium door de aannemer zijn verwoord zie punt 3 van de inspectie, moeten bijgewerkt worden.   Algemeen Alle rozetten van deurknoppen, handvatten van draairamen, scharnieren van ramen en deuren en tochtstrippen in de sponningen, ontdoen van verfresten.   Woonkamer/Keuken Vensterbank raamkozijn. Het besnijwerk kan strakker afwerken Zakkers wegschuren en bijwerken.   Hal Wandje tussen deurkozijn toilet/woonkamer Het wandje bijwerken en oversauzen. Deurkozijn Linkerstijl en rechterstijl bijwerken en overschilderen. Deur en kozijn vestibule. De bovendorpel bijwerken en overschilderen. Voordeur De gebarsten naden bijwerken en overschilderen.   Verdieping Toilet De kleine oneffenheden bijwerken en oversauzen. Overloop Traphek Het paneeltje onder de spijlen bijwerken en overschilderen. Wandje/leuning Ter plaatse van de hoek wandje / leuning is de verflaag slecht gedekt. Smetplank Licht afschuren en overschilderen. Muurwerk De afscheiding tussen twee kleuren (bruin/wit) bijwerken. Vensterbank Licht afschuren en overschilderen.   Grote slaapkamer Vensterbank Een enkele beschadiging niet/slecht bijgewerkt Deurstijl Kitrand is slecht gehecht, "staat open". Trapopgang Zolderluik Sleutel schoonmaken en luik bijwerken en overschilderen.   Tweede verdieping Algemeen De schuifkasten in de kinderkamers en logeerkamer zijn licht afschuren en overschilderen.   Kamer Victor Raamkozijn De onderdorpel (inclusief bovenste rand) licht afschuren en overschilderen. Wat acht u de meest voor de hand liggende technische oplossing voor de onderhavige klacht(en), indien u hierboven meerdere oplossingen vermeldt:   Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn: (bij benadering de kosten van materiaal en/of arbeid (incl. BTW) specificeren)   De herstelkosten zullen zijn: Loonkosten, 27 uur x €45,–: € 1.215,– Materiaalkosten: € 218,70 Totaal exclusief BTW: € 1.433,70 BTW 6%: € 86,02 Totaal inclusief BTW: € 1.519,72   Opmerking: bovenstaande calculatie is een inschatting. Een minutencalculatie per onderdeel is niet relevant.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De deskundige van de commissie heeft een groot aantal opleverpunten en gebreken geconstateerd ter zake van het door de ondernemer uitgevoerde schilderwerk. De commissie ziet geen reden om de deskundige in dit oordeel niet te volgen, mede gelet op het feit dat de ondernemer de constateringen van de deskundige in grote lijnen onderschrijft.   De commissie is dan ook van oordeel dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de aan hem opgedragen schilderwerkzaamheden.   De commissie is verder van oordeel dat de consument op goede gronden een andere ondernemer heeft verzocht om de noodzakelijke werkzaamheden alsnog te verrichten. De ondernemer heeft immers ten onrechte geweigerd om het werk af te maken.   Met betrekking tot de door de consument gevorderde schadevergoeding overweegt de commissie evenwel dat het gevorderde bedrag van € 6.162,– niet integraal toewijsbaar is. Daargelaten dat de consument heeft nagelaten om dit bedrag op enigerlei wijze nader te onderbouwen, komt dit bedrag de commissie onverklaarbaar hoog voor. De commissie zal mitsdien ook op dit punt aansluiting zoeken bij het oordeel van de deskundige en de ondernemer veroordelen tot betaling aan de consument van een schadevergoeding van € 1.519,72. Het door de deskundige bij diens berekening gehanteerde uurloon van € 45,– acht de commissie, anders dan de ondernemer, niet onredelijk. Dat de ondernemer zelf een lager uurloon in rekening brengt doet hier niet aan af, nu de schadevergoeding er toe dient om de consument in staat te stellen om de noodzakelijke werkzaamheden aan een derde uit te besteden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient aan de consument een vergoeding van € 1.519,72 te betalen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 10 juni 2010.