Door consument is onvoldoende weerlegd dat er niet correct is gesaldeerd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 181489/186913

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft geklaagd over de salderingsregeling. De consument wil dat de ondernemer over het gehele jaar saldeert. Volgens de ondernemer gebeurt dit ook en wordt er gesaldeerd aan de hand van het tarief uit zijn contract. De ondernemer heeft onderbouwd wat de consument in welke periode aan energie heeft verbruikt en terug geleverd en wat het tarief was. Door de consument is onvoldoende weerlegd dat er niet correct is gesaldeerd en dat er onjuiste eenheidstarieven zijn gebruikt. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de salderingsregeling.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer houdt zich niet aan de ACM-voorschriften voor het salderen van elektriciteit. Dit is te zien op de jaarnota van de consument. Op de jaarnota staat het gemiddelde tarief en het totale kWh verbruik van levering en terug levering. De gemiddelden zijn de totalen (som) van 5 verbruiksperioden met variabele eenheidstarieven. Bij de terug leveringen wordt per periode ook het overschot direct berekend in het gemiddelde. Dit overschot kan dan in de winter als de consument het nodig heeft niet meer gebruiken (wegstrepen) en is hij bij een prijsverhoging in het najaar altijd zwaar gedupeerd

Volgens de ACM moet op de jaarnota duidelijk staan hoeveel energie is gebruikt en is terug geleverd, hoeveel is gesaldeerd en wat vergoed is door de terug levering. Ook mag er over een vol jaar één maal gesaldeerd worden. De ondernemer blijft echter volhouden dat volgens die voorschriften is gesaldeerd.
Ook het bezwaar over de onrechtmatige methode van salderen door de ondernemer werd afgewezen na zeer intensief mailverkeer over vijf maanden.

Ter onderbouwing van zijn standpunt heeft de consument stukken overgelegd.

De consument wil dat de ondernemer over het gehele jaar saldeert.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft binnen de kaders van de wet gesaldeerd en dus ook, zoals de consument verlangt, per leveringsjaar. De consument heeft een afrekening gekregen over een vol jaar, namelijk van 31 januari 2021 tot 31 januari 2022. De ondernemer rekent wel per leveringsjaar af en er wordt ook gesaldeerd (de consument betaalt bijvoorbeeld geen belastingen over de terug levering), alleen krijgt (en betaalt) hij wel het tarief uit zijn contract. Geen sprake is dus van een situatie van saldering per maand waarover de ACM zich recent heeft uitgesproken.

Wel is het zo dat in het genoemde leveringsjaar de consument meerdere contracten heeft afgenomen zodat de ondernemer in de betreffende periodes kijkt naar wat de consument aan energie heeft afgenomen en wat dit heeft gekost en naar wat de consument aan energie heeft terug geleverd. Dit is tegen hetzelfde tarief gedaan als het tarief dat de consument in desbetreffende periode zou moeten betalen. Dit heeft met de herleidbaarheid van de meterstanden te maken. Door de slimme meter van de consument weet de ondernemer precies wat de consument in welke periode aan energie heeft afgenomen en terug geleverd.

In de overgelegde stukken is te zien dat de ondernemer voor zowel de levering als de terug levering hetzelfde tarief hanteert. Ook is te zien dat het overgrote deel de terug levering plaatsvond toen de tarieven nog laag lagen en een ruime hoeveelheid van het verbruik plaatsvond toen de tarieven reeds gestegen waren. Van benadeling van de consument is dus geen sprake.

Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft de salderingsregeling.

De consument heeft aan zijn klacht ten grondslag gelegd dat de ondernemer in strijd met de voorschriften het stroomverbruik niet over het gehele jaar heeft gesaldeerd. Voor dit standpunt van de consument wordt echter geen aanknopingspunten gevonden. Bij dit oordeel wordt betrokken hetgeen de consument hierover heeft aangevoerd en de ondernemer daartegenover heeft gesteld, zoals hiervoor weergegeven, alsmede de door hen overgelegde stukken.

Blijkens de stukken heeft de consument van de ondernemer een – gecorrigeerde – jaarnota d.d. 11 februari 2022 ontvangen. Uit die jaarnota blijkt dat deze op een vol jaar, van 31 januari 2021 tot 31 januari 2022 betrekking heeft. Op die jaarnota staat het gemiddelde tarief wat de consument voor de geleverde energie heeft betaald en voor zijn terug geleverde energie heeft ontvangen, hetgeen mogelijk tot verwarring heeft geleid bij de consument. Echter, blijkens de overgelegde nota specificatie in de online klantomgeving van de consument bij de ondernemer is die jaarnota per periode gespecificeerd.

Uit de specificatie blijkt dat de consument gedurende dat jaar vijf verschillende contracten bij de ondernemer had afgesloten. De ondernemer heeft daarover aangevoerd dat in elk van de betreffende periode wordt gekeken naar de voor die contracten geldende voorwaarden en tarieven en naar wat de consument aan energie heeft afgenomen en heeft terug geleverd. De consument heeft niet, althans onvoldoende aangevoerd dat de ondernemer in een dergelijk geval hiertoe niet kan c.q. mag overgaan.

De ondernemer heeft verder aangevoerd dat op die gespecificeerde nota over dat jaar te zien is, conform de adviezen van de ACM, wat de consument in welke periode aan energie heeft verbruikt en heeft terug geleverd, wat het tarief was in desbetreffende periode en wat hij met de ondernemer saldeert, alsook dat gedurende elk van die vijf periodes voor levering en terug levering van energie dezelfde tarieven zijn gehanteerd. Dit verweer vindt steun in de overgelegde nota. In reactie op het verweer heeft de consument betoogd dat de ondernemer niet correct heeft gesaldeerd, onder het maken van berekeningen. Hiermee heeft de consument het verweer en de inhoud van de specificatie nota echter onvoldoende weerlegd.

In reactie op het verweer heeft de consument ook betoogd dat de ondernemer onjuiste eenheidstarieven heeft gebruikt. Bij gebreke aan een daartoe voldoende beargumenteerd standpunt moet hier worden aangenomen dat de betreffende tarieven zijn voorgelegd aan de ACM en de ACM deze tarieven heeft goedgekeurd. Dat de ondernemer vervolgens onjuiste tarieven heeft gebruikt heeft de consument onvoldoende onderbouwd en is ook anderszins niet gebleken.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer mr. F.J. Pirard, de heer H.W. Zuur, leden, op 14 december 2022.