Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan de boeking gebonden. Dat geldt ook als via Internet is geboekt

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-0579

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 april 2007 via de internetsite met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een verblijf voor twee personen in Hotel Radisson SAS te Hasselt in België op basis van logies en ontbijt, gedurende de periode van 13 tot en met 15 april 2007, voor de som van € 193,–. De reservering werd op 13 april 2007 door klager geannuleerd.   Klager heeft de annuleringskosten ten bedrage van € 193,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   Op 12 april 2007 heeft klager per internet het verblijf, ingaande 13 april 2007, geboekt. Dezelfde dag ontving klager een email van de reisorganisator dat er geen kamers beschikbaar waren, maar dat er weer voorraad aangevraagd zou worden en dat dit drie tot vijf dagen kon gaan duren. Klager heeft toen direct geprobeerd de reisorganisator te bellen, hetgeen niet lukte. Uit een email van de reisorganisator blijkt dat het erg druk was. ‘s Nachts om 00.21 uur heeft klager vervolgens een email naar de reisorganisator verstuurd dat zij van de boeking afzag omdat zij de volgende dag, op 13 april, al wilde vertrekken. Klager is vervolgens op 13 april om 9.00 uur vertrokken en heeft toen zij zondagavond 15 april thuiskwam de reisdocumenten in de brievenbus aangetroffen. Op maandag 16 april heeft klager weer met de reisorganisator gebeld. Deze was van mening dat klager de rekening gewoon moest betalen. Klager is het daarmee niet eens, omdat zij heeft gebeld en een email heeft gestuurd om de boeking te annuleren. Klager stelt geen e-mails van de reisorganisator te hebben ontvangen. Wel is er op vrijdag 13 april twee maal door de reisorganisator gebeld, maar op 12 april heeft klager geen telefoontjes van de reisorganisator ontvangen.   Ter zitting heeft klager nog verklaard dat zij op 12 april geen e-mails van de reisorganisator heeft ontvangen. Klager wijst erop dat er in de email welke de reisorganisator op 12 april om 16.30 stelt te hebben verzonden kommaatjes (‘’) rond haar emailadres staan en dat de reisorganisator derhalve niet het juiste emailadres heeft gebruikt.   Klager is van mening dat zij de door de reisorganisator gevorderde annuleringskosten niet verschuldigd is.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt samengevat en in hoofdzaak als volgt.   De reisorganisator benadrukt dat op de internetpagina is vermeld dat het akkoord komen van de aanvraag drie tot vijf dagen kon duren. Na het lezen van deze mededeling had klager niet verder hoeven gaan met het aanvraag(boekings)proces, maar heeft dat wel gedaan, in de wetenschap dat het doen van een aanvraag, als deze akkoord komt, een definitieve boeking tot gevolg heeft. Dit wordt nadrukkelijk en zelfs twee maal op de internetpagina vermeld alvorens men akkoord gaat met de aanvraag. Voorts is op 12 april om 13.25 uur, ter bevestiging van de aanvraag, een email gestuurd naar het door klager opgegeven emailadres en is diezelfde dag om 15.58 uur een email gestuurd waarin werd bevestigd dat de aanvraag akkoord was gekomen. Bovendien is klager gebeld en is op het antwoordapparaat van klager ingesproken dat de aanvraag akkoord was en is om 16.30 uur een email gestuurd met dezelfde informatie. De reisorganisator acht het derhalve onmogelijk dat klager er niet van op de hoogte was dat de aanvraag akkoord was gekomen. Vervolgens wordt, lang nadat klager ervan op de hoogte is gesteld dat de aanvraag akkoord was gekomen, pas op 13 april om 00.21 uur, door de reisgenoot van klager, namens haar, een email gestuurd dat zij afziet van de boeking en dat zij ergens anders heeft geboekt. Ten bewijze van het gestelde overlegt de reisorganisator een print van de betreffende internetpagina, een kopie van de genoemde e-mails en een kopie uit het logboek.   De reisorganisator is van mening dat hem geen verwijt treft. De reisorganisator was in staat de door klager geboekte reis uit te voeren overeenkomstig de reisbeschrijving. Klager is derhalve de reissom van de geboekte reis verschuldigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ANVR Reisvoorwaarden (juni 2006) zijn van toepassing.   Artikel 2 van de ANVR Reisvoorwaarden betreft onder andere de totstandkoming van de overeenkomst en bepaalt onder andere (a) dat de overeenkomst tot stand komt door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator en (b) dat de reisorganisator bij een boeking via het internet is gehouden het boekingsproces zodanig in te richten dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze boeking gebonden.   De commissie stelt vast dat niet in geding is dat door klager via de internetsite van de reisorganisator een reis werd aangevraagd. De commissie acht voorts afdoende bewezen dat de reisorganisator eerst de ontvangst van de aanvraag en vervolgens het akkoord komen van de aanvraag en daarmee de boeking, nog dezelfde dag aan het door klager opgegeven emailadres heeft bevestigd.   Met inachtneming van artikel 2 van de ANVR Reisvoorwaarden is de commissie voorts van oordeel dat de reisorganisator het boekingsproces zodanig heeft ingericht dat klager wist waaraan zij begon. Klager is gewezen op het feit dat de reservering niet direct akkoord gegeven kon worden, maar op aanvraag was en tevens dat klager aan de boeking gebonden zou zijn indien de aanvraag gehonoreerd zou worden. Klager moest zich bovendien door het aanklikken van een ok-knop hiermee akkoord verklaren. Reeds op dat moment had klager zich kunnen realiseren dat een dergelijke late “reservering op aanvraag” een risico met zich meebracht dat de aanvraag niet tijdig gehonoreerd zou worden en had zij kunnen besluiten om niet tot de aanvraag/boeking over te gaan. Na het definitief worden van de aanvraag kon klager in ieder geval niet meer eenzijdig besluiten van de aanvraag af te zien.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat een reisovereenkomst tot stand is gekomen en tevens dat de reisorganisator terecht annuleringskosten in rekening heeft gebracht toen bleek dat klager geen gebruik zou maken van de reservering.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag door de commissie uitbetaald aan de reisorganisator.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 3 september 2007.