Door ondernemer geuite aanmerkingen op deskundige en het deskundigenonderzoek zijn voor commissie geen reden om te twijfelen aan juistheid en volledigheid van het deskundigenrapport.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Deskundigenonderzoek/-rapport    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61790

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in februari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij, voorzover hier van belang, verplicht tot het leveren en leggen van [laminaat] met rubberen ondervloer en plinten in huiskamer, open keuken, hal en eerste verdieping (hierna te noemen: de vloer) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.725,–. De plaatsing vond plaats in januari 2011.   De consument heeft de klacht in februari 2011 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de eerste etage en op de begane grond komt de laminaatvloer omhoog en laten plinten los. Tevens is de vloer beneden verkeerd gelegd.   De consument verlangt, na wijziging en zoals ter zitting toegelicht, een schadevergoeding van € 1.500,–.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken. Ter zitting heeft de ondernemer in hoofdzaak het volgende aangevoerd.   De ondernemer heeft geen winkelpand meer, maar nog wel zijn onderneming. De ondernemer heeft zijn standpunt op schrift gesteld in een op 4 januari 2012 gedateerde brief.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Op de begane grond en op etage is er een lichte spanning bij de vloeren zichtbaar. Deze wordt veroorzaakt doordat op diverse plaatsen het laminaat is uitgezet (invloed van vocht). Ook is verzuimd tussen de diverse ruimtes dilatatie strips te plaatsen, waardoor er trekspanning ontstaat. Ook dient vermeld te worden dat bij een laminaatvloer, er een zwevend effect zal zijn, de vloer word namelijk niet bevestigd aan de vloer van de woning.   Herstel is technisch mogelijk door het plaatsen van strips bij diverse doorgangen. Het opnieuw plaatsen van de plakplinten nadat er zoveel mogelijk ruimte is gezaagd tussen het laminaat en de wanden. Op een aantal plaatsen zijn andere plinten geplaatst welke niet zonder schade aan de wanden zijn te verwijderen. Het moet voldoende zijn om de benodigde ruimte te verkrijgen op de plaatsen waar de plakplinten zijn geplaatst. De herstelkosten: € 90,– strips € 320,– arbeid.   Wanneer het niet zal lukken om voldoende ruimte te verkrijgen en het noodzakelijk is om de andere plinten te slopen, zal de vervolgschade groot zijn (nl. behang en nieuwe plinten).   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Ter zitting verlangt de ondernemer dat de meegebrachte brief van 4 januari 2012 in het geding mag worden gebracht. De consument heeft na een leespauze aangegeven dat hij daartegen geen bezwaar maakt omdat het niets nieuws bevat, maar dat hij het met de inhoud ervan niet eens is. De commissie heeft vastgesteld dat het een stuk betreft dat niet omvangrijk en eenvoudig te doorgronden is en waarvan de consument binnen de beschikbare tijd behoorlijk heeft kunnen kennisnemen. De commissie heeft de bedoelde brief van 4 januari 2012 ter zitting toegelaten. Dat de consument ter zitting verweer heeft gevoerd tegen de inhoud ervan bevestigt ook dat de consument bij toelating van de brief niet in zijn belangen wordt geschaad. In de door de ondernemer gemaakte opmerkingen over de deskundige en zijn onderzoek ziet de commissie geen concrete aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid of volledigheid van het deskundigenrapport of de door de deskundige gerapporteerde conclusies. Uit het deskundigenrapport volgt dat de vloer niet beantwoordt aan de overeenkomst. Hieruit volgt tevens dat het door de ondernemer uitgevoerde werk niet deugdelijk is. Uit zijn rapport volgt dat de deskundige verwacht dat herstel technisch mogelijk zal zijn voor circa € 410,– aan kosten, welk herstel de deskundige ter zitting nadrukkelijk aanbiedt. Uit zijn rapport volgt echter ook dat de deskundige niet geheel kan uitsluiten dat het door hem verwachte herstelwerk niet mogelijk zal blijken, waarna meer plinten zullen moeten worden gesloopt met grote(re) vervolgschade aan met name behang- en plintkosten tot gevolg.   Alles afwegend oordeelt de commissie het redelijk en billijk dat de ondernemer ter beëindiging van het geschil aan de consument een vergoeding van € 1.000,– betaalt.   Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. Daarom dient de ondernemer het betaalde klachtengeld aan de consument te vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument een vergoeding van € 1.000,– betaalt. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het te betalen bedrag.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het Reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 125,– wegens betaald klachtengeld.   Overeenkomstig het Reglement is de ondernemer als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 600,–.   De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 15 februari 2012.