Een aannemingsovereenkomst is geen overeenkomst ‘met betrekking tot verblijfsrecreatie’ en valt daarmee buiten de bevoegdheid van de commissie

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65235

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de oplevering van de door de consument opgedragen bouw van een vakantiewoning en de betaling van een energierekening.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in mei 2009 een overeenkomst getekend met betrekking tot de bouw van een vakantiewoning op het terrein van de ondernemer. In mei 2010 is de woning opgeleverd waarbij een lijst van nog af te werken punten en nog te leveren goederen is opgesteld. In januari 2011 is een nieuwe lijst met herstelpunten gemaakt. Die lijst is nog niet afgewerkt en pogingen van de consument tot een oplossing te komen hebben geen resultaat gehad.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft op het terrein van de ondernemer een perceel grond in eigendom verworven en daarop een woning laten bouwen. Hij heeft betaald voor het perceel grond, voor de cascobouw en voor de afbouw. De consument weet niet zeker wie zijn contractspartijen zijn. De cascobouw is verzorgd door [naam bedrijf 1] en de afbouw door [naam bedrijf 2]. Over de uitvoering van de aannemingsovereenkomst(en) heeft hij steeds contact gehad met [naam]. Deze treedt op als bestuurder van verscheidene vennootschappen. Over de oplevering zijn problemen ontstaan omdat het werk niet aan de eisen voldeed. Verder zijn er problemen gerezen over de hoeveelheid elektriciteit die de consument volgens de ondernemer zou hebben afgenomen.   De consument verlangt dat de punten van de lijst alsnog worden afgewerkt en dat er helderheid wordt verschaft over de kosten van de door hem van de ondernemer betrokken elektriciteit.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het door de consument voorgelegde geschil inzake de oplevering van de woning betreft de nakoming van een door hem ter zake de bouw van een woning gesloten aannemingsovereenkomst. Daargelaten nog dat de consument onvoldoende helderheid heeft verschaft omtrent de identiteit van de (rechts)persoon met wie hij de aannemingsovereenkomst heeft gesloten en dat niet gesteld of gebleken is dat die (rechts)persoon lid is van RECRON of zich bij de stichting voor de behandeling van geschillen door de commissie heeft laten registreren, valt de beslechting van het voorgelegde geschil niet onder de taakomschrijving van de commissie. Het Reglement Geschillencommissie Recreatie bepaalt immers in artikel 3 lid 1 dat de commissie tot taak heeft het beslechten van geschillen voortvloeiend uit totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten, tussen consumenten en ondernemers, lid van RECRON, met betrekking tot verblijfsrecreatie. De hier aan de orde gestelde aannemingsovereenkomst kan in redelijkheid niet worden aangemerkt als een overeenkomst “met betrekking tot verblijfsrecreatie” aangezien de overeenkomst ziet op de bouw van een woning. Dat die woning voor recreatieve doeleinden gebruikt zal worden, maakt de aannemingsovereenkomst niet tot een in voormeld artikel genoemde overeenkomst “met betrekking tot verblijfsrecreatie”. Een en ander betekent dat de commissie onbevoegd is van het geschil inzake de oplevering kennis te nemen.   Met betrekking tot de levering van elektriciteit is niet gesteld of gebleken dat de consument en betrokken ondernemer overeengekomen zijn dat op hun rechtsverhouding ter zake de Recronvoorwaarden van toepassing zijn. De commissie tekent ook hierbij aan dat de consument onvoldoende helderheid heeft verschaft over de identiteit van de (rechts)persoon met wie hij de betrokken overeenkomst heeft gesloten. Het voorgaande brengt mee dat de commissie eveneens onbevoegd is tot kennisneming van het geschil inzake de leverantie van elektriciteit.   Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 30 juli 2012.