Een overeenkomst tot reparatie geeft geen garantie op resultaat.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58515

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een mondeling tussen partijen gesloten overeenkomst tot reparatie en onderhoud van de dieselmotor van het vaartuig van de consument. De overeenkomst is gesloten op of omstreeks 27 september 2010. De consument heeft een bedrag van € 1.039,30 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De consument heeft zijn klacht schriftelijk op 17 april 2011 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op of omstreeks 27 september 2010 heeft de consument de ondernemer gevraagd de startproblemen van de dieselmotor van zijn vaartuig op te lossen en deze motor een onderhoudsbeurt te geven. In oktober 2010 heeft de ondernemer aan de consument voorgesteld de reparatie van de dieselmotor uit te besteden aan de importeur, omdat de ondernemer niet in staat was de dieselmotor te repareren. De ondernemer heeft toegezegd op de reparatiekosten te letten.   In maart 2011 heeft de ondernemer aan de consument medegedeeld dat reparatie van de dieselmotor niet meer mogelijk was. De consument ontving echter een rekening inzake de reparatiekosten ad € 1.910,30. De consument heeft van deze factuur een bedrag ad € 879,– aan de ondernemer voldaan.   De consument is het niet eens met de hoogte van de reparatiekosten. De consument stelt daartoe dat de ondernemer – ondanks de mondelinge afspraak van partijen – niet goed op de kosten heeft gelet. De consument stelt voorts dat er door de ondernemer geen prestatie is geleverd, daar de dieselmotor niet met goed gevolg is gerepareerd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Partijen verschillen van mening over de interpretatie van de tussen partijen gemaakte afspraak dat bij de reparatie van de dieselmotor ‘op de kosten zou worden gelet’. De dieselmotor van het vaartuig van de consument is 30 jaar oud en de nieuwprijs hiervan bedraagt circa € 6.000,–. De consument vindt daarom de door de ondernemer in rekening gebrachte reparatiekosten ad € 1.910,30 buitenproportioneel, temeer omdat de dieselmotor niet met goed gevolg is gerepareerd.   De consument verlangt dat het door hem betwiste bedrag van de factuur ad € 1.039,30 tussen hem, de ondernemer en de importeur wordt verdeeld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent dat partijen zijn overeengekomen dat er bij de reparatie van de dieselmotor op de kosten zou worden gelet, hetgeen ook is gebeurd.   De ondernemer heeft de motor nagekeken en daarna in overleg met de consument contact gezocht met de importeur voor verder onderzoek. De importeur heeft diverse onderdelen vervangen, teneinde te trachten de dieselmotor te repareren.   De importeur heeft voor de arbeidsuren de kostprijs ad € 40,– per uur in rekening gebracht in plaats van de normale urenprijs ad € 75,– per uur. Daarnaast is de factuur van de importeur door de ondernemer – zonder verhoging – doorgezonden aan de consument. De gemonteerde onderdelen kunnen niet meer worden teruggenomen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De importeur constateerde na het uitvoeren van de in rekening gebrachte reparatiewerkzaamheden dat de dieselmotor het weliswaar deed, maar dat het vliegwiel slingerde. De importeur heeft daarop besloten – uit kostenoverwegingen – de reparatiepoging te staken. De ondernemer stelt dat de problemen met het vliegwiel pas te constateren zijn op het moment dat de dieselmotor loopt, hetgeen na de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden pas het geval was. De problemen met het vliegwiel van de dieselmotor waren bij de aanvang van de reparatie van de dieselmotor derhalve niet te voorzien.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat partijen betreffende de reparatie van de dieselmotor van het vaartuig van de consument zijn overeengekomen dat hierbij ‘op de kosten zou worden gelet’; partijen verschillen echter van mening over de interpretatie van deze maatstaf.   Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting volgt dat de ondernemer – naar het oordeel van de commissie – bij de reparatie ‘op de kosten heeft gelet’ en zich terughoudend heeft opgesteld met het in rekening brengen van de reparatiekosten. Dit volgt onder meer uit het feit dat de arbeidsuren tegen kostprijs ad € 40,– per uur in rekening zijn gebracht en dat de ondernemer de door de importeur in rekening gebrachte kosten zonder opslag heeft doorberekend aan de consument, hetgeen door de consument niet wordt betwist.   Ten aanzien van de stelling van de consument dat er door de ondernemer geen prestatie is geleverd, daar de dieselmotor niet met goed gevolg is gerepareerd overweegt de commissie het volgende.De commissie merkt op dat een reparatieovereenkomst een inspanningsverbintenis is en geen resultaatsverbintenis. Dit brengt met zich mee dat de ondernemer zich dient in te spannen om het defect aan de dieselmotor van het vaartuig van de consument te verhelpen, echter kan dit gelet op de aard van de door de ondernemer te verrichten prestatie, niet door hem worden gegarandeerd.   De commissie is van oordeel dat de ondernemer aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan. Niet ter discussie staat dat na de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden de dieselmotor weliswaar functioneerde, maar dat het vliegwiel slingerde. Op het moment dat het vliegwiel slingerde constateerde de ondernemer dat verdere reparatie van de dieselmotor – gelet op de daarmee gepaard gaande kosten – niet meer zinvol was. Ter zitting is gebleken dat de problemen met het vliegwiel niet te voorzien waren bij aanvang van de reparatiepogingen door de ondernemer, hetgeen door de consument niet is weersproken. Dat de inspanningen van de ondernemer niet hebben geleid tot een volledig functionerende dieselmotor mag – nu de ondernemer wel aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan – naar het oordeel van de commissie, er niet toe leiden dat (een deel van) de reparatiekosten voor rekening van de ondernemer komen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en wordt derhalve als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt overgemaakt aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 25 november 2011