Een verantwoordelijke consument houdt er rekening mee, dat men circa twee uur voor vertrek van de vlucht op Schiphol aanwezig moet zijn. Consument heeft de taxi te laat gereserveerd.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Aansprakelijkheid ondernemer    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TAX06-0037-2

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 

Het geschil betreft de vraag naar aansprakelijkheid voor vervoer naar Schiphol.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is aansprakelijk voor de schade als gevolg van het missen van een vliegtuig omdat de per internet bestelde taxi niet op het gevraagde tijdstip kwam.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Deze wijst ten eerste op het feit dat de reservering niet bevestigd is geweest. De taxi die onderweg was naar de consument had een lekke band en daarom is er sprake geweest van vertraging. Verder stelt de ondernemer dat bij de gegeven vlucht het op de weg van de consument had gelegen om een aanzienlijk eerder tijdstip voor de taxi te vragen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Van de volgende vaststaande feiten kan worden uitgegaan. Door middel van internet heeft de consument een reservering geplaatst voor een taxi voor 4 november 2006 met als vertrektijd 03.15 uur. De consument heeft daarvan een kennelijk automatisch aangemaakte reservering ontvangen, waarin tijdstip en uur juist zijn aangegeven doch het vluchtnummer is niet aangegeven. Evenmin is onder de opmerkingen aangegeven op welk tijdstip de vlucht zou vertrekken. De taxi is niet op het desbetreffende tijdstip verschenen waarna de consument op verschillende telefoonnummers heeft geprobeerd contact te zoeken. Dat is niet gelukt. Daarom heeft hij de eigen auto genomen en is naar Schiphol gereden alwaar hij te 04.04 uur aan kwam; na de rit met de pendelbus kwam hij op een zodanig tijdstip aan dat de check-in was gesloten. De vlucht zou om 05.00 uur vertrekken. Later op de dag heeft de consument de vlucht alsnog kunnen maken, doch tegen meerkosten.   De ondernemer stelt ten verwere dat er geen reserveringsbevestiging is gezonden zodat de consument er niet op kon rekenen dat de taxi ook daadwerkelijk zou komen. De commissie gaat aan dit verweer voorbij omdat de bevestiging van de reservering door de consument aldus kon worden opgevat dat er op het gevraagde tijdstip daadwerkelijk een taxi zou komen. Indien de ondernemer van oordeel is dat de consument dient te wachten op een bevestiging dat de rit ook daadwerkelijk gemaakt zou worden, dient dit in de reactie op de internetbestelling duidelijk te worden gemaakt. Daarvan is geen sprake. Verder stelt de ondernemer ten verwere dat wanneer de consument een vlucht wil halen die een vertrektijd van 05.00 uur kent, een taxi vanuit Utrecht die zou moeten vertrekken om 03.15 uur aanzienlijk te laat is. Volgens de ondernemer dient men rekening te houden met mogelijke vertragingen en is in het onderhavige geval wel erg krap gerekend. De commissie deelt dit standpunt.   In het algemeen mag worden verwacht van een zich van zijn verantwoordelijkheid bewuste consument, dat wanneer men een vliegtuig wil halen, men rekening houdt met een zodanig vertrektijdstip van huis, dat men circa twee uur voor vertrek van de vlucht op Schiphol aanwezig is. In het onderhavige geval had dit medegebracht dat de taxi zou zijn besteld te 02.30 uur.   Immers, onderweg kunnen tal van incidenten voorkomen waarmede bij de reis naar Schiphol rekening moet worden gehouden, en wel aldus dat wanneer zulks zich voordoet, men met enige vertraging toch nog tijdig op Schiphol kan aan komen.   Reeds om die reden kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.   De ondernemer heeft evenwel ter zitting aangegeven in het onderhavige geval bereid te zijn uit coulance enige tegemoetkoming te willen geven. Met inachtneming daarvan (aangeboden werd betaling van een bedrag van € 100,–) zal de commissie als volgt beslissen.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond.   De commissie bepaalt niettemin dat de ondernemer aan de consument uit coulance zal betalen een bedrag van € 100,– binnen vier weken na verzending van deze beslissing.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer, op 17 april 2007.