Eigen verantwoordelijkheid consument nakomen betalingsregeling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verkorte procedures    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE06-2388

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het verzoek een betalingsregeling vast te stellen.
 
Standpunt van de consument
 
De consument heeft haar standpunt schriftelijk uiteen gezet. Daarnaast heeft haar schoonzoon ter zitting het standpunt van de consument nader toegelicht. De commissie geeft het standpunt van de consument weer in de vorm zoals deze werd gepresenteerd door de schoonzoon, die refereert aan mevrouw ###.
 
Aldus kan het standpunt van de consument, kort gezegd, als volgt worden weergegeven.
 
Mevrouw ### heeft drie jaar in de schuldsanering gelopen, waarbij alle betalingen liepen via de Stadsbank Oost Nederland. Daar zijn fouten gemaakt, in die zin dat gedurende drie jaren telkens een vast bedrag is overgemaakt zonder rekening te houden met tussentijdse aanpassingen. Bovendien duurde het nog enige tijd voordat mevrouw ### een bankrekening kon openen. Ook heeft de Stadsbank een maand niet betaald. En tenslotte heeft de ondernemer nog een keer een bedrag terug gestort. Daardoor kwam mevrouw ### uit de schuldsanering met een beginschuld van een paar honderd euro.
 
Eerst wilde de ondernemer geen afbetalingsregeling toestaan omdat het om termijnbedragen ging, maar later ging de ondernemer toch akkoord. Maar toen ging het mis omdat acceptgirokaarten, die daarop betrekking hadden, niet aan kwamen. De voorzitter vroeg ons ter zitting, of mevrouw ### in dat geval niet het geld opzij had kunnen leggen. Ik ben bang dat dit bij haar zó niet werkt. Zij zit zo krap, dat er altijd wel iets betaald moet worden.
 
Hoe dan ook, de eerste betalingsregeling liep daardoor mis. Toen is er een tweede betalingsregeling gekomen, maar ook daarvoor kwamen de acceptgirokaarten niet aan. Als mevrouw ### die gewoon had gekregen, had zij die afbetalingsregeling gewoon kunnen nakomen.
 
De consument verlangt dat een betalingsregeling wordt vastgesteld.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Er staat ongeveer € 1.200,– open.
 
Aan de consument zijn meermalen betalingsregelingen aangeboden, maar zij komt die niet na, en intussen loopt de schuld op.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De consument is er zelf voor verantwoordelijk dat een betalingsregeling wordt nagekomen. Zij kan niet blijven afwachten totdat er acceptgirokaarten binnen komen. Zij moet er zelf voor zorgen dat er betaald wordt, ook zonder acceptgirokaarten. Zij kan altijd per gewone giro betalen, als zij haar klantennummer of contractnummer vermeldt.
 
Dat betekent, dat de door haar opgegeven redenen waarom zij de eerdere afgesproken betalingsregelingen niet is nagekomen, niet op kunnen gaan.
 
Daar staat tegenover, dat de startsituatie zonder meer ongunstig was, doordat zij al met een beginschuld uit de schuldsanering kwam. Verder is bij de commissie ter zitting de indruk ontstaan, dat de consument onvoldoende heeft beseft dat zij zelf achter betaling aan moest gaan als er geen acceptgiro´s waren verzonden.
 
De commissie vindt echter belangrijk, dat de consument inderdaad een aantal malen niet of te laat de afbetalingstermijnen heeft betaald, maar dat zij ook een groot aantal malen wel heeft betaald (ook al was zij vaak niet op tijd). Van onwil om te betalen lijkt geen sprake te zijn.
 
In deze situatie is het verantwoord als aan de consument een laatste kans wordt geboden. Daarom zal de commissie een afbetalingsregeling opleggen, naast de lopende termijnnota´s die binnen komen als de energie opnieuw wordt aangesloten. Als de consument verstandig is, zorgt zij dat zij heel erg zuinig is met stroom en gas.
 
Beslissing
 
De commissie bepaalt dat de consument het tot aan de behandeling van het verzoek verschuldigde dient af te betalen met € 100,– per maand, voor het eerst omstreeks de 23ste van de eerstvolgende maand na dit advies, waar tegenover de ondernemer haar weer dient aan te sluiten. Daarnaast dient de consument de lopende termijnbedragen stipt te betalen.
 
Indien zij in gebreke blijft met tijdige betalingen, komt deze betalingsregeling automatisch te vervallen en vervalt het bevel tot heraansluiting.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 12 september 2007.