Eigen verantwoordelijkheid klant om extra informatie op de website te lezen

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 8173/20012

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De klager heeft een reis naar Ierland geboekt. Personen die ouder dan 75 jaar zijn en een auto willen huren in Ierland, moeten door middel van verschillende stukken aantonen dat zij bevoegd zijn om auto te rijden. De klager is 78 jaar en kon niet tijdig beschikken over een in het Engels opgestelde gezondheidsverklaring. Daarom was het voor hem niet mogelijk om in Ierland een auto te huren. De klager heeft de reis geannuleerd. De commissie oordeelt dat wie een reisovereenkomst sluit, ook moet nagaan of er bijzondere vereisten gelden. Wie een boeking doet via internet dient de website van de reisorganisator te raadplegen. De klager verliest zijn eigen verantwoordelijkheid uit het oog en wentelt dat af op de reisorganisatie die niet is staat is alle boekingen op alle vereisten te controleren.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil vloeit voort uit een op 7 maart 2019 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Dublin in Ierland met vertrek op 31 mei 2019 en terugkeer op 7 juni 2019 voor de som van € 1.555,50.

Standpunt van de klager
Voor het standpunt van de klager verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik had via internet een Fly-Drivereis Hello Ierland met vertrek op 31 mei 2019 geboekt. De totale kosten bedroegen € 1.603,66. Op 23 mei bleek bij de voorbereiding van de reis dat ik in verband met mijn leeftijd van 78 jaar in Ierland alleen maar een huurauto zou krijgen als de huisarts een in het Engels opgestelde gezondheidsverklaring zou afgeven. De huisarts weigerde dit op advies van de KNMG. Ik heb toen onmiddellijk contact met de reisorganisator opgenomen en schriftelijk een klacht ingediend, maar daarop kwam geen reactie. Op 29 mei 2019 vond weer telefonisch contact plaats en is schriftelijk de zaak weer aangekaart. De reisorganisator had geen oplossing en ook de autoverhuurmaatschappij niet. Dus moest de reis wel geannuleerd worden om niet de totale reissom kwijt te raken; de kosten bedroegen € 1.390,95.
Het lukte wel om met een andere reisorganisator naar Schotland te gaan, maar het betekende dubbele kosten.
Ik ben van mening de reisorganisator mij beter en eerder had moeten informeren over de beperking en de reis niet had moeten boeken.

Verder had de reisorganisator na mijn klacht op 23 mei 2019 in overleg met mij een alternatieve reis kunnen voorstellen naar bijvoorbeeld Schotland waar de leeftijdsbeperking niet geldt. Het schijnt dat er naast Ierland nog enkele landen waar leeftijdsbeperkingen voor chauffeurs gelden. Je mag toch als klant verwachten dat de reisorganisaties hiervan op de hoogte zijn en dus zodra een klant niet aan de voorwaarde voldoet, de klant er direct op wordt gewezen.

Klager verlangt een vergoeding van € 1.390,95 zijnde de annuleringskosten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Klager heeft via onze website een Fly-drive Hello Ireland geboekt. Klager kwam na ontvangst van zijn reispapieren er achter dat er speciale vereisten gelden inzake autohuur in Ierland en heeft toen een klacht ingediend.

Op onze website zijn algemene voorwaarden te vinden die bij de reisbeschrijving voor boeking te raadplegen te zijn alsmede die zijn opgenomen in de reispapieren die na afloop van de boeking worden toegezonden. In casu is met name van belang dat bij een leeftijd van 75 jaar of ouder enkele bescheiden moeten worden overgelegd en meer specifiek een bevestiging van de verzekeringsmaatschappij dat men de afgelopen vijf jaar geen ongeval heeft veroorzaakt; een bevestiging dat men verzekerd is en een schriftelijke bevestiging in het Engels van de huisarts dat men in goede gezondheid verkeert en in staat is te rijden. Helaas heeft klager zowel van zijn dokter als van zijn verzekeringsmaatschappij niet de verklaringen gekregen die hij nodig had.

Wij zijn van mening dat voorafgaand aan de boeking voldoende informatie is verschaft. Klager heeft zijn reis via internet geboekt. Op de website van onze organisatie is de extra autohuurinformatie vermeld en klager had die voorafgaand aan de boeking kunnen lezen. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de klant en kan ons niet worden tegengeworpen.

Klager stelt dat hij mag verwachten dat de reisorganisatie klanten die niet aan de voorwaarden voor de reis voldoen daarop wijst. Het is echter voor een reisorganisator niet mogelijk om alle boekingen inhoudelijk op alle vereisten te controleren. Het gaat om de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Ook stelt klager dat een alternatieve reis had moeten worden voorgesteld. Wij zijn van mening dat we daartoe juridisch niet zijn gehouden. Immers heeft klager zijn reis via internet geboekt. Het is dientengevolge aan klager om alle informatie van die betreffende reis te lezen en vervolgens weloverwogen een keuze te maken om een reis te boeken. Het is enorm vervelend dat klager deze voor hem zeer belangrijke informatie voorafgaand aan de boeking niet heeft gelezen echter kan dit niet voor ons rekening en risico komen.

Klager vraagt terugbetaling van de door hem betaalde annuleringskosten. Klager heeft besloten de reis te annuleren tegen de op dat moment geldende annuleringsvoorwaarden en daarbij behorende kosten. Daarom is klager gehouden deze annuleringskosten te betalen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft een boeking van een bijna tachtigjarige die niet (tijdig) kon beschikken over een in het Engels opgestelde gezondheidsverklaring. Daarom was het niet mogelijk in Ierland een auto te huren.

De commissie is van oordeel dat wie een reisovereenkomst sluit moet nagaan of er bijzondere voorwaarden gelden en dat bij een boeking via internet de webpagina’s van de reisorganisator dienen te worden geraadpleegd. Dat klemt te meer indien sprake is van specifieke omstandigheden zoals een jonge of oude leeftijd, lichamelijke beperkingen, etc. In dit geval is de reis geboekt door iemand van 78 jaar en het had op de weg van boeker gelegen om zich ervan te vergewissen of het enkele bezit van een Nederlands rijbewijs zou volstaan voor het huren van een auto in Ierland. Feit is dat veel autoverhuurders specifieke eisen stellen aan de verhuur aan bijvoorbeeld jongeren door te eisen dat zij een bepaalde leeftijd hebben of een bepaald aantal jaren in het bezit zijn van een rijbewijs. Evenzo dient in Nederland degene die na het bereiken van de 75e verjaardag zijn of haar rijbewijs wil verlengen een gezondheidsverklaring invullen waarna een beoordeling plaatsvindt door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Klager heeft zich dit niet gerealiseerd en kwam er pas kort voor de vertrekdatum achter dat aanvullende eisen golden en dat hij over een door de huisarts een in het Engels opgestelde gezondheidsverklaring alsmede een verklaring van de verzekeringsmaatschappij dat hij de afgelopen vijf jaar geen ongeval heeft veroorzaakt moest beschikken. Daarmee heeft hij een risico genomen dat zich ook heeft verwezenlijkt.

Klager stelt dat de reisorganisator hem na de boeking had moeten waarschuwen, maar verliest daarbij uit het oog dat hij daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid afwentelt op de reisorganisator die niet in staat is alle boekingen inhoudelijk op alle vereisten te controleren. Ook stelt klager dat een alternatieve reis had moeten worden voorgesteld. Ook in dit geval wentelt klager zijn verantwoordelijkheid af op de reisorganisator. klager heeft zijn reis via internet geboekt en het was aan hem om na te gaan of bij andere bestemmingen ook aanvullende beperkende voorwaarden golden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer J.H.M. Boshuis, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 23 april 2020.