Er is niets mis met de bril van consument. Dat de consument niet aan de bril kan wennen, kan de ondernemer niet worden verweten.

  • Home >>
  • Optiek >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Zorgvuldig handelen ondernemer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 70262

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 maart 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een multifocale bril (montuur en glazen) voor een totaalprijs van € 610,–. De levering heeft plaatsgevonden op 10 april 2012.

De consument heeft op 9 mei 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Twee jaar geleden heb ik bij een andere opticien een multifocale bril aangeschaft, welke een ramp bleek. Het lezen was zo oncomfortabel dat ik weer lenzen ben gaan gebruiken en de multifocale bril twee jaar ongebruikt heb gelaten. Recent ontstond er weer een probleem met mijn lenzen. Bij de desbetreffende vestiging van de ondernemer werd mij gewezen op een groter model bril; de glazen zouden plaats geven voor een groter leesgedeelte, bovendien waren er nu nieuwere betere glazen, waardoor het lezen comfortabeler zou worden. Ondanks het feit dat ik zeer sceptisch was, ben ik daarin meegegaan en heb me ook nog eens de allerduurste glazen laten aanpraten. Omdat ik sceptisch was en niet opgezadeld wilde worden met een tweede dure en nutteloze bril heb ik één en ander aan drie medewerkers verteld, te weten de verkoper, de opticien en een derde persoon die de inmeting van het montuur heeft gedaan. Niet één van die personen heeft ook maar één klein tegengeluid laten horen. Al direct na aflevering bleek de nieuwe bril al net zo slecht, zo niet slechter, dan mijn eerste nutteloze dure bril. Ik heb het twee weken geprobeerd, wellicht dat mijn ogen zich nog enigszins zouden moeten aanpassen, maar heb het uiteindelijk weer opgegeven en ben weer terug bij de lenzen. De ondernemer stelt dat hij het werk goed heeft uitgevoerd. Ik ben het daar mee oneens. Allereerst is er niet goed geluisterd naar mijn voorgeschiedenis. Daarnaast merkte de opticien tijdens de meting op dat ik een zeer dominerend rechteroog had; ook met dat gegeven is niets gedaan. De ondernemer is mijns inziens in zijn zorgplicht tekortgeschoten.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik heb dertig jaar lenzen gedragen. Drie jaar geleden lukte dat niet meer en heb ik gekozen voor een multifocale bril. Dat lukte toen niet, ik kon er niet goed mee lezen. Toen ben ik weer lenzen gaan dragen. Desalniettemin kreeg ik onlangs weer een infectie aan mijn oog. Toen heb ik bij de ondernemer een nieuwe multifocale bril aangeschaft. Die bril heb ik nu thans op. Ik kan er niet mee lezen, maar wel op afstand mee kijken. Met name het leescomfort ontbreekt. Voor veraf kijken is het geen probleem. Ik kan niet goed lezen met de bril. Volgens mij had er bij de ondernemer een lichtje moeten gaan branden. Vanaf de eerste dag lukte het niet goed met de bril. Ik heb geprobeerd eraan te wennen, maar dat is niet gelukt. Ik wil ook geen enkelvoudige glazen zoals de ondernemer voorstelt, daar heb ik niets aan. Ik verwijt de ondernemer dat hij zijn zorgplicht heeft verzaakt. Het was voor de ondernemer business as usual, kortom meten en bril verkopen. Ook hebben zij de problematiek van mijn dominante rechteroog veronachtzaamd. Ik lees nu zonder bril, dat gaat enigszins. Ik had eerder een constructie van lenzen en een leesbril en dat werkte perfect. Nu zit ik met twee nutteloze multifocale brillen. Van de omruilgarantie die de ondernemer nog aanbiedt wens ik geen gebruik te maken, daar koop ik niets voor. Er heeft zich bij mij in de loop der tijd wel een stuk irritatie over deze kwestie opgebouwd.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van het door hem betaalde aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is bij de ondernemer gekomen om een bril aan te schaffen omdat er een probleem was met het dragen van lenzen; er was hoornvliesoedeem geconstateerd. De consument heeft eerder een bril aangeschaft en met die bril kon hij niet omgaan volgens zijn verslag. Dat was overigens geen bril van de ondernemer. Nu er opnieuw een probleem met zijn ogen was ontstaan (oedeem) was wederom een bril nodig. De consument heeft er zelf voor gekozen om toch weer een multifocale bril aan te schaffen. De medewerker van de ondernemer heeft de consument tijdens het verkoopgesprek met oprechte bedoelingen geadviseerd dit type glas te nemen vanwege de sterkte die de consument heeft en het beste type multifocaal geadviseerd omdat de consument in het verleden problemen ondervond met het dragen van multifocale glazen. Daarbij is de consument ook op de omruilgarantie geattendeerd. Er is ook ruim de tijd genomen om advies te geven en de consument de keuze te laten wel of niet multifocale glazen te nemen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de consument door drie medewerkers op verschillende momenten is geholpen, namelijk de verkoper met wie hij het oriënterende gesprek heeft gehad, de opticien die de meting verrichtte en vervolgens degene die de inmeting van het montuur verrichtte. Ondanks het feit dat de consument sceptisch was, bepaalde hij uiteindelijk toch zelf dat deze glazen een goede optie zouden zijn. Het lijkt ons ook niet logisch een klant een multifocale bril te verkopen wanneer de opticien er geen vertrouwen in heeft dat de consument daarmee geholpen zou zijn. Als het uiteindelijk niet werkt, wordt er immers naar een oplossing gezocht die de winkel geld gaat kosten omdat er omruilingen worden gedaan en een eventueel prijsverschil wordt gerestitueerd. Dat is de omruilgarantie die de ondernemer zijn klanten aanbiedt. Dat houdt in dat de multifocale glazen worden teruggenomen en er enkelvoudige glazen in het door de consument aangeschafte montuur worden geplaatst. Het prijsverschil tussen de multifocale en enkelvoudige glazen wordt aan de consument terugbetaald. Het aanbod dat de consument krijgt is dus de multifocale glazen omruilen naar enkelvoudige, met teruggave van het prijsverschil van € 370,–, dat is volgens ons de meest passende oplossing en dat handhaven wij ook.

Deskundigenrapport 

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Ik heb de bril gecontroleerd op technische kwaliteiten inclusief pupildistantie en hoogte van de  optische centra. Tevens is de sterkte van de bril doorgemeten en vergeleken met de oude multifocale bril van de consument. Uit deze controle kwam naar voren dat de sterkte, inslijphoogte en PD correct zijn uitgevoerd. Ondanks kleine refractieverschillen tussen mijn meting en de meting van de ondernemer kan geconcludeerd worden dat deze verschillen geen invloed hebben op de klachten van de consument.

Naar mijn mening is de bril correct gemaakt om geen klachten te hebben, maar de subjectieve waarneming van de consument geeft een andere uitkomst. Als de consument de kijkeigenschappen van deze glazen niet kan accepteren is er geen verbetering mogelijk.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De vraag die voorligt is of de door de ondernemer geleverde multifocale bril aan de overeenkomst beantwoordt, dat wil zeggen of de multifocale bril die eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Volgens de commissie dient die vraag bevestigend te worden beantwoord. Op basis van het deskundigenrapport is gebleken dat de bril en de glazen technisch in orde zijn en dat de bril correct is gemaakt om geen klachten te hebben. Aldus is sprake van een deugdelijke en conforme bril waarvan sterkte, inslijphoogte en pupildistantie in orde zijn. Kortom, met de bril is niets mis. Aldus is geen sprake van een tekortkoming/gebrek aan de zijde van de  ondernemer. Dat de consument desalniettemin niet goed en prettig met de bril kan lezen is uiteraard spijtig, maar dat kan niet aan de ondernemer worden verweten. Klaarblijkelijk lukt het de consument niet om aan deze (soort) bril te wennen, hetgeen toch voor zijn eigen rekening en risico komt. Dat valt de ondernemer niet euvel te duiden. Dat betekent dat de klacht van de consument ongegrond wordt bevonden. Nu de ondernemer de door hem gestelde omruilgarantie nog immer handhaaft, zal de commissie verder bepalen dat de consument nog binnen één maand na de  verzenddatum van dit bindend advies aan de ondernemer kenbaar kan maken of hij alsnog gebruik wenst  te maken van die omruilgarantie (dus enkelvoudige glazen en retournering van € 370,–). Indien de consument niet binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies aan de ondernemer zal aangeven dat hij toch gebruik wenst te maken van die omruilgarantie, staat het de ondernemer verder vrij om dat aanbod in te trekken (omdat de ondernemer niet eindeloos kan wachten op een verzoek daartoe van de consument).

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek, op 17 december 2012.