Excursies inbegrepen in de prijs

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52925

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 maart 2010 met de reisorga­nisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor 14 personen (later 2 geannuleerd) naar Istanbul in Turkije met verblijf in een hotel op basis van logies met ontbijt voor de periode van 30 september 2010 t/m 3 oktober 2010 voor de som van € 3.667,70.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn met de reisorganisator overeengekomen dat het excursiepakket bij de prijs inbegrepen zou zijn. In het telefonisch gesprek van 13 februari 2010 is immers meerdere malen toegezegd dat de reissom van € 264,– per persoon inclusief excursieprogramma was. De reissom is expliciet afgesproken en achteraf niet meer te wijzigen, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing. Hiervan is geen sprake. Wij hadden dit althans redelijkerwijs niet kunnen vermoeden.   Klager verlangt een vergoeding van € 1.188,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is klaarblijkelijk bij boeking een misverstand geweest over het feit of de excursies al dan niet apart betaald moeten worden. Klager is binnen 8 uur na boeking op de hoogte gesteld van dit feit. Verder heeft klager de boeking als zodanig aanvaard, deze betaald en de reis genoten. Wij zijn van mening dat klager hier achteraf dan niet op terug kan komen door de kosten van de excursies achter bij ons te claimen. Wij zijn van mening dat de klacht niet-ontvankelijk verklaard zou moeten worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft als volgt overwogen.   Klager heeft een transcript van het gesprek op 13 februari 2010 aan het dossier toegevoegd, welk transcript zij van de reisorganisator heeft ontvangen. Gelet op de inhoud van dit transcript is de commissie anders dan de reisorganisator van oordeel dat er geen sprake is geweest van een misverstand over het antwoord op de vraag of de excursies waren inbegrepen in de reissom van € 264,– per persoon. Op meerdere momenten in het gesprek blijkt overduidelijk dat door de medewerker van de reisorganisator wordt bevestigd dat het excursiepakket zit inbegrepen in de genoemde reissom. Zo is het antwoord van de medewerker van de reisorganisator op de vraag van klager of in de prijs van € 264,– het hele excursieprogramma zit, met uitzondering van de folkloristische avond: ‘dat klopt’.   Klager en haar reisgenoten hebben ter plaatse onder protest de kosten van het excursiepakket betaald. Gelet op datgene wat hiervoor is overwogen, zal de commissie naar maatstaven van redelijkheid en billikheid bepalen dat de reisorganisator deze kosten aan klager dient terug te betalen.   Ingevolge het reglement van de commissie dient de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator dient aan klager in totaal een bedrag van € 1.188,– te voldoen. Betaling dient plaats te vinden binnen één maand na verzenddatum van dit bindend advies.   De reisorganisator dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 500,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 29 juni 2011.