Exoneratieclausule; ondernemer niet opzettelijk of op grove wijze onzorgvuldig gehandeld jegens de consument

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47999

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft schade rond energielevering.   De consument heeft de klacht in april 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument
  Het standpunt van de consument, uitgebreid gemotiveerd, luidt in hoofdzaak als volgt.   Door een verkeerd gemonteerde gasleiding (reeds in 2006) is schade ontstaan in de kruipruimte van de woning van de consument.   De consument heeft weliswaar de gestandaardiseerde schadevergoeding van € 1.400,– ontvangen voor deze gang van zaken, maar dat dekt zijn schade niet. De schade bedraagt € 2.752,84 aan reparatiekosten en kosten rechtsbijstand.   De consument betoogt dat de voorwaarden van de ondernemer op dit punt en in deze omstandigheden niet adequaat en onredelijk zijn. Tevens acht de voorwaarden niet van toepassing nu hij die niet kent of heeft getekend.   De consument verlangt een nadere schadevergoeding boven het bedrag van € 1.400,– tot totale hoogte van € 2.752,84.    Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent dat de schade is veroorzaakt door zijn toedoen. De daarbij voor de consument ontstane schade is conform de algemene voorwaarden vergoed tot een bedrag van € 1.400,–.   De algemene voorwaarden ter zake zijn niet onredelijk bezwarend; deze zijn op de juiste wijze tot stand gekomen en reeds bij herhaling in de rechtspraak overeind gebleven.   De ondernemer acht de klacht ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat de schade is veroorzaakt door de ondernemer. De algemene voorwaarden zijn van toepassing, waarbij de consument de geldigheid en redelijkheid van artikel 17 (exoneratieclausule) in dit geval bestrijdt.   Hier acht de commissie het inroepen van de genoemde clausule door de ondernemer niet onredelijk. Er is een fout gemaakt in 2006 in een onoverzichtelijke situatie, waarbij een afvoerleiding is doorboord. Daarmee heeft de ondernemer in ieder geval naar het oordeel van de commissie niet opzettelijk of op grove wijze onzorgvuldig gehandeld jegens de consument.   De klacht is gelet op het bovenstaande ongegrond.   Gelet op het bovenstaande beslist de commissie als volgt.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 26 mei 2011.