Exploitatie van een hennepkwekerij; contract tussen klager en het bedrijf is blijven doorlopen; frauduleuze handelingen in het pand komt voor rekening en risico van klager.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Fraude    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 74569

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de klager aan het bedrijf te betalen kosten wegens de exploitatie van een hennepkwekerij in een door haar verhuurde woning.   De klager heeft op 17 januari 2012 de klacht voorgelegd aan het bedrijf.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Per 1 juni 2010 heeft klager een woonboerderij te [woonplaats] verhuurd. Per e-mail van 2 juni 2010 aan het bedrijf heeft klager verzocht het bestaande leveringscontract op naam van de huurder te zetten. Hierna werd in juli 2010 een afrekening ontvangen, met daarop het nieuwe te betalen voorschot. Kennelijk had de huurder het overnameformulier niet ondertekend. Hierop besloot klager de te betalen voorschotten rechtstreeks te verrekenen met de huurder.   Op 3 januari 2012 heeft de politie een inval gedaan in de woonboerderij en geconstateerd dat op zolder en hennepkwekerij werd geëxploiteerd. De elektriciteitsmeter was door de huurder verwijderd. Kort daarna ontving klager een factuur wegens verbruikte energie van € 14.327,29.   Het pand werd direct afgesloten van energie en eerst na betaling van de volledige nota weer aangesloten.   Het is het bedrijf aan te rekenen dat het geen actie heeft ondernomen na het verzoek van klager om het contract op naam van de huurder te zetten. Ook is men doorgegaan met het in rekening brengen van voorschotbedragen in plaats van af te sluiten als er zich geen nieuwe contractant meldt.   Ter zitting heeft de klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Klager heeft wel opgezegd en daarna een eindafrekening ontvangen. Later werden er weer automatisch voorschotbedragen afgeschreven. Dit heeft klager geaccepteerd. De huurder heeft steeds alle aan hem in rekening gebrachte bedragen voldaan. Er was geen huurachterstand.   Klager heeft er spijt van akkoord te zijn gegaan met de in rekening gebrachte voorschotten.   Standpunt van het bedrijf   Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van een verzoek van klager om het contract door een derde te laten overnemen heeft het bedrijf een contractovernameformulier aan klager gestuurd. Dit formulier is nooit retour ontvangen door het bedrijf. Er is geen contract overgenomen.   Het is de verantwoordelijkheid van klager om erop toe te zien dat het formulier wordt ingevuld en wordt teruggestuurd. Het bedrijf heeft het verzoek om die reden niet in de administratie kunnen verwerken.   Klager heeft ervoor gekozen de voorschotbedragen maandelijks te verrekenen met de huurder. Klager had er ook voor kunnen zorgen dat het ingevulde formulier bij het bedrijf zou terecht komen.   Het bedrijf betreurt dat klager het slachtoffer is geworden van fraude. Het bedrijf is daarvoor niet verantwoordelijk en kan geen aansprakelijkheid accepteren voor de gevolgen.   Ter zitting heeft het bedrijf verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De meterstanden zijn steeds doorgegeven.   Of er is sprake van opzegging of van een contractwijziging, in beide gevallen volgt een eindafrekening. Het betreft een niet gerealiseerde contractoverneming.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de aan haar ter beschikking gestelde stukken en naar aanleiding van hetgeen ter zitting door beide partijen naar voren is gebracht, kan de commissie niet tot een andere conclusie komen dat het contract tussen klager en het bedrijf is blijven doorlopen in weerwil van het verzoek van klager om het contract over te laten nemen door haar huurder.   Klager heeft het formulier waarmee de contractovername kan worden gerealiseerd wel ontvangen, maar heeft er niet op toegezien dat de huurder dit na ondertekening aan het bedrijf heeft gestuurd. Toen bleek dat na de in juli 2010 ontvangen afrekeningen het bedrijf voorschotbedragen in rekening bleef brengen heeft klager hiertegen niet geprotesteerd, maar heeft zij deze betaald en vervolgens in rekening gebracht bij haar huurder.   De omstandigheid dat door de huurder frauduleuze handelingen in het pand zijn verricht komt gelet op het geen hiervoor is overwogen voor rekening en risico van klager en kan niet aan het bedrijf worden toegerekend.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Beslissing   Het door de klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water Zakelijk op 6 juni 2013.