Facturering van geleverde diensten, oneerlijke handelspraktijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 53701

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft facturering van – volgens consument – niet geleverde diensten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft over een periode van elf maanden facturen ontvangen voor toegezonden sms-en, die hij niet heeft ontvangen. De consument wenst terugbetaling van de gefactureerde bedragen, in totaal € 629,–, vermeerderd met de wettelijke rente van 3%.   Standpunt van de ondernemer   In het dossier bevindt zich geen verweer van de ondernemer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht de klacht van de consument gegrond. Daarbij heeft de commissie in aanmerking genomen dat naar het oordeel van de commissie in het onderhavige geval artikel 6:193b lid 1 iuncto lid 2 onder b van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk is. Aldaar wordt bepaald, dat een handelaar onrechtmatig jegens een consument handelt indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is (lid 1). Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar aldus handelt dat het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.   Onder meer uit de bijlage 8 in het dossier blijkt dat tegelijk met OK te antwoorden voor kennisneming van een IQ score een aanmelding voor het ontvangen van games plaatsvindt. Dit is misleidend. Men denkt deel te nemen aan een IQ test, maar dit blijkt te zijn gekoppeld aan een abonnement voor games. Dit zou dan weer moeten blijken uit een derde kolom, waarin onder andere is vermeld “4.5 E/item”. Maar ook deze aanduiding – waarmee misschien wordt bedoeld, dat elke game telkens € 4,50 kost – acht de commissie te weinig doorzichtig.   Daarbij komt dat de consument onweersproken heeft gesteld dat hij na een bevestiging-sms nooit enige sms (met betrekking tot games) van de content provider heeft ontvangen.   Gelet op het voorgaande concludeert de commissie dat er met betrekking tot games geen overeenkomst tussen de consument en de content provider is tot stand is gekomen. Hetgeen door de consument wordt gevorderd kan worden toegewezen.   Gelet op het door de consument ondervonden ongemak acht de commissie een vergoeding van € 50,– redelijk en billijk.   Het door de consument betaalde klachtengeld ad € 50,– komt voor rekening van de ondernemer.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De klacht van de consument is gegrond.   Met betrekking tot games is tussen de consument en de content provider geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen.   De ondernemer dient aan de consument een bedrag te betalen van € 629,–, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2009. De ondernemer dient aan de consument een bedrag van € 50,– te betalen wegens ondervonden ongemak.   Het door de consument betaalde klachtengeld ad € 50,– komt voor rekening van de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 7 april 2011.