Feit van algemene bekendheid dat vloeren nooit 100% vlak zijn

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 181045/188838

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil gaat over de levering van een vloerverwarming. De consument heeft hogere kosten gemaakt om de vloer naar behoren te laten afwerken. Voordat de vloerverwarming is aangelegd heeft de consument foto’s van haar vloer naar de ondernemer gestuurd ter beoordeling en ondernemer gaf aan dat het oké was. De consument ging er met deze reactie vanuit dat haar vloer in orde was voor het plaatsen van de vloerverwarming. De ondernemer geeft aan dat het egaliseren van de vloer nadrukkelijk is uitgesloten in de offerte en dat er ook is gesproken over het niet egaal zijn van haar vloer. De commissie geeft aan dat het algemeen bekend is dat (onder) vloeren nooit 100% vlak zijn of geen oneffenheden bevatten en verklaart de klacht van consument ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De behandeling heeft plaatsgevonden op 12 januari 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil
Er is een overeenkomst tot het leveren van een vloerverwarming voor een bedrag van € 3.280,–. Het geschil betreft de aanleg van de vloerverwarming en de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Standpunt van de consument
Voorafgaand aan de plaatsing is de aanwezige parketvloer door een ander verwijderd. De ondernemer had meermalen aangegeven dat de vloer vlak moest zijn voordat de vloerverwarming geplaatst zou worden. Na het verwijderen van de parketvloer zijn om die reden via de app foto’s gestuurd naar de ondernemer ter beoordeling van de vloer. De gaten konden worden gevuld en de lijmresten konden worden weggeschuurd of geëgaliseerd. Direct zijn de reparaties uitgevoerd en zijn wederom foto’s hiervan naar de ondernemer gestuurd ter beoordeling. Reactie van de ondernemer was dat het in orde was. Ik ben er op grond van bovenstaande van uit gegaan dat hiermee de vloer in orde is bevonden voor plaatsing vloerverwarming. Op 24 maart werd het systeem geplaatst. De ondernemer is diezelfde ochtend in de woning geweest voor het aftekenen van de begrenzing vloerverwarming in verband met plaatsing keukeneiland. Hij heeft de vloer toen nogmaals gezien en geen opmerkingen gemaakt over de staat de vloer, noch over de zogenaamd “knik” in de vloer is toen een woord gerept. Op 29 maart laat ik de ondernemer weten dat naar mijn mening de slangen te ondiep zijn in gefreesd. De ondernemer bestrijdt dat en blijft dat bestrijden.
Ik app op 16 juni nogmaals wat mijn bedenkingen zijn bij de geleverde vloerverwarming en laat tevens weten dat drie partijen inmiddels naar de vloer gekeken hebben en mijn visie onderschrijven.
Ik laat hem weten in diezelfde app dat de bevindingen van die partijen op schrift staan en dat de ondernemer dat uiteraard kan inzien als hij een afspraak maakt. Uiteindelijk komt de ondernemer samen met twee andere heren. Ik heb een kennis gevraagd om tevens aanwezig te zijn. In tegenstelling tot wat is afgesproken, komt de ondernemer met zowel [naam] als onbekende derde. Deze persoon wordt geïntroduceerd als: “Hij zit in de gietvloeren, we hebben nu alle deskundigen bij elkaar”. Er ontstaat een kort gesprek waarin [de ondernemer] aangeeft dat het allemaal in orde is zoals het is gelegd. Doordat de slangen onvoldoende diep in de vloer liggen heb ik hogere kosten moeten maken om de vloer naar behoren te laten afwerken.
Bij de behandeling van de zitting geeft de consument overigens aan dat de vloer en de vloerverwarming inmiddels gelegd zijn; alleen dat het systeem niet goed werkt. De vloer is vlak en zonder bollingen.

Standpunt van de ondernemer
Wij betwisten de beschrijving van de consument. Het egaliseren is nadrukkelijk uitgesloten in de offerte. Er is een offerte uitgebracht en daarbij een schriftelijke opdracht verstrekt (bijlage l). Er is wel degelijk gesproken over de staat van de vloer en de zogenaamd “knik” in de vloer. Na de eerste melding over de hoogte van de slangen zijn wij ter plaatste gaan kijken. Toen is geconstateerd dat de slangen op de juiste hoogte lagen en er geen aanpassingen noodzakelijk waren. Wij zijn van mening dat het goed ligt en waren bereid met de door de consument genoemde deskundigen in gesprek te gaan om te kijken wat er volgens hen niet goed was gedaan. Tot een afspraak is het toen niet gekomen. Wij hebben contact gezocht met het juridisch loket van onze brancheorganisatie en verzekeraar. Zij hebben ons geattendeerd op het gegeven “Wie eist, bewijst”. Om die reden hebben wij herhaaldelijk om een rapportage van de experts gevraagd. Uiteindelijk hebben we een afspraak gemaakt voor 13 juli. De afspraak was dat de deskundige van de consument aanwezig zou zijn. Wij waren aanwezig ook nog onze interne vloerendeskundige. De consument gaf aan dat de expert er niet was en wij kregen ook geen rapportages of andere onderbouwde feiten. Wij vinden dit nog steeds een vervelende casus.

Het simpelweg betalen van een schikking is naar ons idee geen oplossing. Wij hebben middels onze offerte van tevoren aangekondigd dat het dichtzetten van de sleuven en het egaliseren van de vloer door externe partijen uitgesloten zijn van aansprakelijkheid naar ons toe. Indien door een onafhankelijke deskundige kan worden vastgesteld en aangetoond dat onvoldoende diep is gefreesd, zou hoogstens de kosten voor extra egaliseren door ons vergoed kunnen worden, nimmer de gehele egalisatie. Maar nogmaals, dan horen wij graag waar vastgelegd staat dat dit feitelijk zo is. Nota bene: de “deskundige rapportages’ zoals bijgevoegd, te weten offertes van vloerenleveranciers hebben wij niet eerder ontvangen. Twee van de drie offertes zijn opgemaakt nadat mevrouw aangaf hierover te beschikken, één zelfs nadat wij het dossier al gesloten hadden. Uit de offertes valt niet op te maken dat onvoldoende diep is gefreesd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Eerst wordt opgemerkt dat de commissie zich niet uitlaat over de tijdens de behandeling naar voren gebrachte klacht van de consument dat de vloerverwarming niet naar behoren werkt. Het vormt namelijk geen onderdeel van de huidig te behandelen klacht.

Voorts overweegt de commissie dat noch op de zitting noch uit de overgelegde stukken door de consument aannemelijk is gemaakt dat het freezen van de gaten en de daarin gelegde slangen onvoldoende diep waren met als gevolg dat er veel meer geëgaliseerd moest worden dan in eerste instantie gedacht of afgesproken.

Voorts is een feit van algemene bekendheid dat (onder) vloeren nooit 100% vlak is of op een andere wijze geen oneffenheden kan bevatten. Naar het oordeel van de commissie is dus door de consument niet aannemelijk gemaakt dat de slangen voor de vloerverwarming niet diep genoeg zijn gelegd. Aldus faalt de klacht van de consument.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer P.A. Frank, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 12 januari 2023.