Fraude niet door ondernemer bewezen; het bedrag van de fraudenota dient aan de consument te worden terugbetaald alsmede vergoeding wegens gemaakte kosten

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-1737

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de rechtmatigheid van de binnentreding van de woning van de consument en de verwijdering van de elektriciteitsmeter en gasmeter door het interventieteam.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 19 april 2007 stond een interventieteam voor de deur, waaronder een medewerker van de ondernemer. Zij zijn binnengetreden en hebben gezegd dat de ijkzegel verwijderd was van de elektriciteitsmeter en hebben daarop de elektriciteitsmeter verwijderd en meegenomen en de gasmeter afgesloten. Pas op 24 april 2007, nadat de zogenaamde "fraudekosten" door mij zijn betaald, zijn het gas en de elektriciteit weer aangesloten. Ik protesteer met kracht tegen deze ontoelaatbare handelwijze. Het zegel dat wij zogenaamd zouden hebben verwijderd, heeft er naar mijn weten nooit gezeten. Ik heb het in ieder geval niet verwijderd. Ook heb ik niet met de meter geknoeid, zoals wordt beweerd. Pas nadat ik een klacht had ingediend en de zogenaamde fraudekosten had betaald zijn de meters weer aangesloten. Er is bovendien geen sprake geweest van een behoorlijke legitimatie. Men heeft ook zonder mijn toestemming foto’s gemaakt van de gang en de trap, ik vind dat een ontoelaatbare inbreuk op mijn privacy. Ik ben zeer boos over deze gang van zaken en met name dat ik ten onrechte word beschuldigd van fraude en knoeien met de meter.
Pas nadat ik een klacht had ingediend bij de ombudsman heb ik het rapport van het interventieteam gekregen. Daar staat in dat ik maar 200 kWh had verbruikt, maar dat is een grote leugen. Uit mijn afrekening blijkt dat ik 1904 kWh heb verbruikt, dat is normaal voor mijn situatie.
Ik verwacht dat de ondernemer aan mijn man en mij verontschuldigingen aanbiedt voor de ontoelaatbare gang van zaken, dat de beschuldigingen van fraude worden ingetrokken en de door de ondernemer veroorzaakte kosten worden vergoed. De kosten bedragen € 925,48. Dit bedrag bestaat uit de frauderekening ad € 513,98 die moet worden terugbetaald, stortingskosten ad € 7,50, faxkosten ad € 4,–, € 300,– hotelkosten (we hebben tijdens de periode van afsluiting 5 dagen noodgedwongen in een hotel moeten verblijven), € 50,– telefoonkosten en € 50,– voor bedorven spullen uit de koelkast.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Tijdens de inspectie van de woning is door een buitendienstmedewerker vastgesteld dat de elektriciteitsmeter, door het ontbreken van de ijkzegels, niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen volgens de Meetcode. Door het ontbreken van de ijkzegels is het mogelijk de kap van de elektriciteitsmeter te openen, waardoor het telwerk kan worden gemanipuleerd. Indien de elektriciteitsmeter niet aan de eisen voldoet, worden de meterstanden die eerder zijn doorgegeven niet betrouwbaar geacht. Om deze reden is een herberekening van het verbruik gemaakt. Deze herberekening is gebaseerd op een normaal verbruik door een gemiddeld gezin, de zogenaamde Riebroek-methode. Omdat de elektriciteitsmeter niet meer voldeed aan de eisen, is deze door de buitendienstmedewerker meegenomen. De kosten van het onderzoek aan de meter, het verwijderen daarvan, het terugplaatsen van een nieuwe meter en het heraansluiten van elektriciteit en gas zijn bij de consument in rekening gebracht. In dit soort situaties wordt uit veiligheidsoverwegingen ook het gas afgesloten.
Er is slechts geconstateerd dat de elektriciteitsmeter niet voldeed aan de eisen. In tegenstelling tot wat de consument mogelijk uit de correspondentie heeft afgeleid, is het niet de bedoeling geweest de consument te beschuldigen van fraude. Indien de consument zich hierdoor gekwetst voelt, bieden wij hiervoor onze excuses aan. Ondanks dat wij niet hebben gesteld dat de consument zelf de ijkzegels heeft verwijderd, is de consument, als contractant, wel gehouden het redelijkerwijs mogelijke te doen om schade aan de meetinrichting te voorkomen. Dit volgt uit de Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport ENECO Netbeheer Elektriciteit 2006. Hieruit volgt dat de contractant ook gehouden is te voorkomen dat door of vanwege de netbeheerder c.q. de meetverantwoordelijke aangebracht verzegelingen worden verbroken of verwijderd. Op grond van artikel 4, lid 7, van de Algemene Voorwaarden is de netbeheerder gerechtigd de kosten die verband houden met het vervangen van de meter bij de contractant in rekening te brengen. Middels de fraudenota van 23 april 2007 is dit gebeurd. In deze nota is tevens de herberekening opgenomen van het verbruik, die is opgesteld volgens de Riebroek-methode.
Wij zien geen aanleiding om de fraudenota te crediteren en wij zullen niet overgaan tot vergoeding van de door de consument gevorderde kosten.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De stellingen en standpunten van de ondernemer, alsmede de opgemaakte fraudenota zijn gebaseerd op de bevindingen van een buitendienstmedewerker, deel uitmakend van een zogenaamd interventieteam, dat op 19 april 2007 de woning van de consument is binnengetreden. De commissie heeft echter moeten vaststellen, zoals door de vertegenwoordiger van de ondernemer ter zitting is bevestigd, dat de ondernemer kennelijk niet beschikt over het ter zake opgemaakte rapport. Zeker waar het hier gaat om het binnentreden van de woning van de consument tegen haar wil acht de commissie zulks niet toelaatbaar. Zulks temeer, nu de rechtmatigheid van de binnentreding, de zorgvuldigheid waarmee dat heeft plaatsgevonden en de bevindingen en conclusies die de ondernemer daaraan verbindt en de gegrondheid van de daartegen door de consument aangevoerde bezwaren voor de commissie niet toetsbaar zijn. De commissie kan dan ook niet anders dan concluderen dat de stellingen en standpunten van de ondernemer, alsmede de opgemaakte fraudenota, niet berusten op een toereikende feitelijke en juridische grondslag. Dat betekent dat de commissie ervan uit moet gaan dat de binnentreding, de verwijdering van de elektriciteitsmeter en afsluiting van het gas, onrechtmatig zijn geweest en dat ook de opgelegde fraudenota ten onrechte is uitgebracht.

Het bedrag van de fraudenota dient dan ook aan de consument te worden terugbetaald. Ook de gevorderde schade komt voor vergoeding in aanmerking. Dat de consument en haar echtgenoot in verband met de afsluiting van gas en elektriciteit vijf dagen in een hotel hebben verbleven acht de commissie begrijpelijk en de gemaakte kosten redelijk. De consument en haar echtgenoot zijn al ouder en het is begrijpelijk dat zij niet het risico hebben willen lopen te verblijven in een huis zonder elektriciteit en gas. Ook de overige gevorderde kosten acht de commissie redelijk en komen voor vergoeding in aanmerking.

Derhalve dient de ondernemer het bedrag van de fraudenota ad € 514,– alsmede een vergoeding wegens gemaakte kosten van € 411,50 aan de consument te voldoen, en derhalve totaal € 925,50.

Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer aan de consument een bedrag € 925,50 dient te voldoen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 25 februari 2008.