Garantie reikt niet zo ver dat recovery van data onder de garantie valt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Garantie    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96536

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 juni 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een (naam opslagsysteem) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ongeveer € 450,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 13 juni 2013.

Het geschil gaat over de vraag of bij een noodzakelijke reparatie binnen de garantietermijn de ondernemer verantwoordelijk is voor recovery van gegevens en programma’s, die op het product opgeslagen zijn.

 De consument heeft op 8 juni 2015 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De NAS-server is kapot met dataverlies tot gevolg. De ondernemer acht zich daar niet verantwoordelijk voor. De ondernemer biedt aan om het apparaat onder garantie te repareren, maar negeert de ontstane schade, concreet bestaande uit de kosten van recovery van gegevens en programma’s. Volgens de ondernemer dient de consument daar zelf voor op te draaien.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft het betreffende apparaat juist gekocht op het advies van een medewerker van de ondernemer omdat het apparaat over twee harde schijven beschikt. Op die manier is op eenvoudige wijze een back up van de opgeslagen data te vervaardigen.
Omdat het apparaat niet meer uit te lezen is, is ook de back up niet beschikbaar. Het is derhalve niet zo dat de consument geen back up heeft gemaakt, maar door het advies van de ondernemer heeft het maken van een back up geen enkel effect gehad.
Volgens de consument is de ondernemer niet alleen gehouden om de gegevensdrager te herstellen of te vervangen, maar ook om de op de gegevensdrager aanwezige data terug te halen, althans de consument een vergoeding te betalen waarmee hij dat zelf zou kunnen doen.

De consument verlangt dat de ondernemer, naast herstel van het geleverde product, hetzij zorg draagt voor het veilig stellen van de op het apparaat opgeslagen data, hetzij aan de consument de kosten van het veilig stellen vergoedt.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Een consument die gebruik maakt van een opslagsysteem zoals een externe harde schijf dient zelf te zorgen voor een back up van belangrijke gegevens. De consument heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd waardoor het maken van een back up redelijkerwijze niet van hem mocht worden gevergd. Ook maakt de consument nergens duidelijk wat nu precies zijn schade is.

Het verlies van data kan volledig aan de consument worden toegerekend.

De ondernemer is op basis van afspraken met de leverancier niet gerechtigd om zelf handelingen aan de apparatuur uit te voeren of te laten uitvoeren. Dat mag alleen gedaan worden door een door de fabrikant aangestelde reparateur.
Bij reparatie van de apparatuur van de consument is verlies van data onvermijdelijk, omdat herstel door middel van vervanging van de harde schijf de meest aangewezen wijze van herstel is.
In de algemene voorwaarden van de ondernemer is volgens de ondernemer ook opgenomen dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor verlies van gegevens.

De ondernemer is gehouden het defecte product te herstellen of te vervangen. Behoud van data hoort daar niet bij. De daaraan verbonden kosten komen dan ook voor rekening van de consument

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer is tot niet meer gehouden dan tot herstel of vervanging. Daar komt bij dat de leverancier van de ondernemer het uitdrukkelijk aan de ondernemer verboden heeft om zelf op enigerlei wijze iets met de apparatuur te doen.
De leverancier van de ondernemer heeft vervolgens op grond van hetgeen tussen de ondernemer en de leverancier is afgesproken uit kostenoverwegingen kunnen volstaan met het aanbod tot vervanging van het apparaat, althans de harde schijven. De consument kan overigens na vervanging beschikken over de gegevensdragers, zodat hij desgewenst zelf voor recovery van de data kan zorgen.

Overigens is geen sprake van een verruimde zorgplicht voor de leverancier van apparaten als waar het hier over gaat.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft verwezen naar de algemene voorwaarden. De commissie heeft echter behalve de verwijzing op het retourformulier (de bijlage bij het verweer van de ondernemer) op de website van de ondernemer geen bepaling kunnen vinden die op enigerlei wijze aansprakelijkheid voor het verlies van data uitsluit of beperkt. De betreffende bepaling op het retourformulier is, voor zover de commissie kan afleiden uit de aan de commissie ter beschikking gestelde stukken, voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst niet kenbaar geweest voor de consument. Dat is naar het oordeel echter wel nodig om een dergelijke bepaling aan een consument te kunnen tegenwerpen. De commissie zal deze enkel op het retourformulier vermelde bepaling dan ook buiten beschouwing laten.

De consument heeft bij de ondernemer een beroep op garantie gedaan, welk beroep door de ondernemer is erkend. De garantie zelf staat niet ter discussie. Partijen worden verdeeld gehouden door het antwoord op de vraag of recovery van de data op het apparaat voor rekening van de ondernemer komt of voor rekening van de consument.

Van de overeenkomst, zoals die tussen partijen tot stand is gekomen maakt een garantiebepaling onderdeel uit. De garantie bepaalt (nu naar het oordeel van de commissie de uitsluiting van aansprakelijkheid voor het verlies van data geen werking heeft) niets over data, het verlies daarvan, eventueel door de consument te nemen maatregelen, recovery en aansprakelijkheid bij verlies van data.

De commissie zal daarom de garantieovereenkomst moeten uitleggen in de context waarin deze tot stand is gekomen, rekening houdend met de redelijke verwachtingen en bedoelingen van de contractspartijen.

De consument heeft een apparaat van de ondernemer gekocht, bestemd voor de opslag van data. Daarbij hoort een garantie. Apparaten, hardware, die data dragen kunnen vastlopen, crashen, kapot gaan. Onder omstandigheden kan het dan noodzakelijk zijn om data terug te halen, eventueel zelfs door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

De consument mocht naar het oordeel van de commissie redelijkerwijze echter niet verwachten dat een garantie op de hardware ook inhoudt dat de ondernemer de consument vrijwaart voor problemen met de data en garandeert dat de op die hardware aanwezige data voor rekening van de ondernemer teruggehaald zouden worden. Zo ver strekt de garantie op een apparaat niet. Dat zou slechts anders kunnen zijn als dat uitdrukkelijk tussen partijen zou zijn overeengekomen.

Naar het oordeel heeft de ondernemer ook nimmer de bedoeling gehad de garantie zo ver te laten strekken, dat daaronder ook recovery van data zou vallen.

Naar het oordeel van de commissie rust op een leverancier van hardware ook geen bijzondere zorgplicht als het over het terughalen van data gaat. Ook dat zou anders kunnen zijn als daarover bij bijvoorbeeld een opdracht tot reparatie een uitdrukkelijke opdracht gegeven zou worden. Daarvan is hier echter geen sprake, de ondernemer heeft aangegeven dat de ondernemer zelf, noch diens leverancier daarvoor zou gaan zorgen. De commissie heeft in dit kader ook kennis genomen van de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 28 april 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:1635). In deze uitspraak beperkt het Gerechtshof de aansprakelijkheid voor het verlies van data zelfs als er sprake is van een overeenkomst, die specifiek gericht is op het maken van back ups en het bewaren van de data.

De commissie merkt overigens op dat, althans voor zover de commissie heeft kunnen nagaan, geen sprake is van verlies van data, maar van een belemmerde toegang tot die data. Het zich weer toegang verschaffen tot de data ligt, in aansluiting op hetgeen hiervoor is overwogen, naar het oordeel van de commissie dan in de risicosfeer van de gebruiker, de consument en niet van de leverancier, de ondernemer, van de hardware.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De kosten van recovery komen derhalve voor rekening van de consument.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 16 oktober 2015.