Garantietermijn geldt ook voor accu maar consument heeft afwijking niet binnen garantietermijn gemeld.

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Garantie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52189

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 november 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een COMPAQ CQ71320ED (hierna te noemen: de laptop) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 599,–. De koop en levering vonden plaats op 7 november 2009.   De consument heeft de klacht op 28 november 2010 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Al tijdens het gebruik van de laptop viel de gebruikstijd van de accu tegen. Op 28 november 2010 verscheen een melding in beeld dat de accu defect is en vervangen moet worden. De ondernemer zegt dat zowel de fabrieksgarantie van 12 maanden als de garantie van zes maanden op de accu is verlopen, maar de consument vindt dat zij het langer moeten volhouden dan een jaar en 20 dagen. Dat voor de batterij een beperkte garantie van zes maanden geldt, blijkt nergens uit. De ondernemer weigert tot kosteloze vervanging over te gaan.   De consument verlangt dat de ondernemer kosteloos de accu vervangt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De laptopaccu is een gebruiksartikel waarvan de levensduur grotendeels wordt bepaald door de gebruiksomstandigheden. De consument kan niet aantonen of overtuigen dat de accu na afloop van de garantieperiode kapot is gegaan als gevolg van een productfout. Uit navraag door de ondernemer bij een door de fabrikant geautoriseerd servicebedrijf blijkt, dat het onderhavige model laptop of accu geen bovenmatige uitval kent waaruit eventuele product-non-conformiteit zou kunnen worden afgeleid. De consument dient dit gebruiksonderdeel van zijn computer zelf te betalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Alleen in zijn e-mail van 30 november 2010 schreef de consument dat hij recht heeft op 24 maanden garantie, maar hij motiveert en onderbouwt dat verder niet en hij herhaalt dit evenmin. Een overeengekomen garantietermijn van 24 maanden blijkt ook niet uit de stukken. Voor zover de ondernemer zich beroept op een garantie van zes maanden op de accu, motiveert en onderbouwt hij ook niet dat en hoe een dergelijke garantie is overeengekomen. Nu de factuur vermeldt dat voor de laptop een garantietermijn van 12 maanden geldt, mocht de consument begrijpen dat de kennelijk besproken garantie van 12 maanden ook voor de accu geldt, die deel uitmaakt van de laptop. De ondernemer stelt althans niet hoe de consument had moeten weten dat de besproken 12-maands-garantie niet voor de accu zou gelden. Er moet van worden uitgegaan dat sprake was van een overeengekomen garantietermijn van 12 maanden.   Nu de consument de afwijking niet binnen de overeengekomen garantietermijn bij de ondernemer heeft gemeld, draagt de consument het bewijsrisico dat de laptop (inclusief de accu) bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Zijn enkele stellingen dat de gebruiksduur van de accu hem al eerder was tegengevallen, maar dat pas na een jaar een melding op het scherm verscheen waarin werd gemeld dat de accu defect is, bieden de commissie onvoldoende aanknopingspunten om bewezen te (kunnen) achten dat de laptop (inclusief de accu) bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Van de aflevering af is de laptop in beginsel voor risico van de consument. Gelet op de vaagheid van de voornoemde stellingen van de consument, ziet de commissie daarin ook geen relevante aanknopingspunten voor een te gelasten deskundigenonderzoek.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Daarom wordt als volgt beslist en behoeven de overige geschilpunten geen bespreking meer.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, op 25 maart 2011.