Gasleiding voldoet niet aan eisen; niet alle schade komt voor vergoeding in aanmerking.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71462

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in juli 2008 tussen partijen schriftelijk totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden, onder meer inhoudende het aanleggen van een gasleiding.
De overeenkomst is uitgevoerd in september 2008. De dienaangaande door de ondernemer verzonden factuur is door de consument betaald.

De consument heeft op 20 juni 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Voor het aanleggen van de gasleiding heeft de ondernemer ten onrechte gebruik gemaakt van een witte leiding die bedoeld is voor water en CV. Deze leiding heeft geen GASTEC keurmerk en is mitsdien niet geschikt als gasleiding. Dat de witte leiding is omwikkeld met gele tape maakt dat niet anders.
De ondernemer is gehouden om de (gevolg)schade die de consument door deze ondeugdelijke uitvoering van het werk heeft geleden te vergoeden. De consument begroot deze schade in reactie op het deskundigenbericht op € 2.219,25 (exclusief 21% BTW). De consument meent dat de deskundige van de commissie ten onrechte bij de schadebegroting slechts is uitgegaan van het overschilderen van één muur met een oppervlak van 9,5 m2. Alle muren van de kamer (mitsdien totaal 55,5 m2) dienen te worden overgeschilderd omdat anders sprake is van kleurverschil.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer is van mening dat hij het werk deugdelijk heeft uitgevoerd. De ondernemer heeft informatie ingewonnen en hem is verteld dat de witte leiding ook geschikt is voor gebruik als gasleiding. Bij de gele en witte leidingen is feitelijk sprake van een zelfde leiding. 
 
Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

“3. Vaktechnisch oordeel

Daar de aanwezige gasinstallatie vanaf gasmeter naar kookplaat en CV ketel niet voldoet aan gastec QA-keur en het leidingsysteem voor aardgas dient overeenkomstig NEN 1078 te worden toegepast, daar hieraan niet voldaan is, moet er een nieuwe gasleiding vanaf gasmeter naar kooktoestel en CV-ketel geleverd en gemonteerd worden.

5. Herstel

Wat zullen de herstelkosten hiervan zijn:
(bij benadering de kosten van materiaal en/of arbeid (incl. BTW) specificeren)

Overzicht kosten calculatie:
Bouwkundige werkzaamheden,
Gleuf frezen in muur woonkamer.
4x gaten boren door muren, 1x spouwmuur 3x steens muur.
Plint demonteren onder keuken en douchebak.
Tegels uitslijpen in badkamer.
Muur in woonkamer dichten stukadoren en schuren inclusief materiaal.
Plint onder keuken en douchebak monteren inclusief afkitten.
Tegels zetten in badkamer en inwassen inclusief materiaal, exclusief tegels.
Woonkamer muur schilderen, oppervlakte 9.5 m2. Inclusief materiaal.
Totaal exclusief B.T.W. € 945,–.

Gasinstallatie:
Het leveren en monteren van kunststof buis en persfittingen bijv. Rehau Gastec QA keurmerk.
De gasleiding in muur woonkamer onder keuken met aftakking kookplaat een verder door muur
badkamer, onder douchebak door naar berging en aansluiten op kookplaat en cv-ketel.
Gasleiding afpersen.
Inclusief materiaal.
Totaal exclusief B.T.W. € 522,50.

Tegels:
Het leveren van 1 doos wandtegels voor badkamer.
Totaal exclusief B.T.W. € 113,50.”

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie sluit zich aan bij het advies van de deskundige en komt op grond daarvan tot de slotsom dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen. De ondernemer heeft ten onrechte een leiding gebruikt die niet goedgekeurd is voor gebruik als gasleiding.
De ondernemer dient derhalve de daardoor ontstane schade van de consument te vergoeden.

De commissie  begroot deze schade, evenals de deskundige op een bedrag van in totaal € 1.581,- excl.  21% BTW (dit is € 1.913,01 inclusief BTW) aan arbeidskosten en materiaalkosten.

De commissie volgt de consument niet in haar betoog dat de ondernemer gehouden is om de kosten van het schilderen van de gehele kamer te vergoeden. De commissie acht dit niet redelijk en houdt daarbij rekening met het feit dat het werk in 2008 is uitgevoerd en het niet ongebruikelijk is dat binnenschilderwerk eens in de vijf jaar opnieuw wordt gedaan. De consument zou deze kosten mitsdien ook hebben gehad als de ondernemer deugdelijk had gepresteerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.913,01.
Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer tot slot aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 350,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven, op 25 februari 2013.