Gastouderbureau moet te veel ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan ouder

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: Geldzaken    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 2018-113196

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De ouder liet de kinderopvangtoeslag rechtstreeks overmaken aan de ondernemer. De consument ontvangt na verloop van tijd een beschikking van de belastingdienst waarin staat dat zij een bedrag moet terugbetalen, omdat ze te veel kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. De ouder wenst dat de ondernemer de teveel ontvangen toeslag aan haar betaalt, zodat zij dit aan de belasting kan terugbetalen. De commissie acht deze klacht gegrond, de ondernemer moet het teveel aan ontvangen toeslag terugbetalen. De ondernemer is onvoldoende duidelijk geweest over de wijze waarop de facturen zijn voldaan en de wijze waarop eventuele verrekening heeft plaatsgevonden. Deze onduidelijkheid komt voor zijn rekening en risico.

Het geschil ziet op de besteding van de kinderopvangtoeslag.
 
Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. De door de consument overgelegde stukken dienen hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. In de kern komt het standpunt van de consument op het volgende neer.

In de maanden januari tot en met juli 2012 heeft de consument de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst niet aan haarzelf, maar rechtstreeks aan de ondernemer laten overmaken. Hiermee betaalde de ondernemer de genoten oppasuren zonder tussenkomst van de consument, uit aan de gastouder. De consument heeft een beschikking van de belastingdienst ontvangen, waarin staat dat zij een bedrag moet terugbetalen, omdat ze in de genoemde periode van januari tot en met juli 2012 meer kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, dan waar ze recht op had. Nu de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de ondernemer is overgemaakt, heeft de consument zich tot de ondernemer gewend. De consument vordert het verschil tussen de kinderopvangtoeslag die de ondernemer heeft ontvangen en het bedrag dat de ondernemer voor de genoten oppasuren aan de gastouder heeft uitbetaald, terug.
De consument is met de ondernemer niet tot overeenstemming gekomen, volgens haar omdat de administratie van de ondernemer niet op orde is.

De consument verzoekt de commissie haar klacht jegens de ondernemer gegrond te verklaren en te bepalen dat de ondernemer de teveel ontvangen kinderopvangtoeslag aan de consument terugbetaalt.

Ter zitting heeft de consument haar standpunt toegelicht en daarbij de beschikking die zij van de belastingdienst heeft ontvangen, met instemming van de ondernemer, overgelegd ter voeging in het dossier.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt van de ondernemer op het volgende neer.

De consument heeft kinderopvang afgenomen in de periode van augustus 2011 tot en met augustus 2012. De ondernemer heeft de kinderopvangtoeslag vanaf december 2011 rechtstreeks van de belastingdienst ontvangen en hiermee alle openstaande facturen van de consument verrekend over de gehele periode waarbinnen opvang is afgenomen. Het resterend bedrag van € 348,18 is overgemaakt aan de consument. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat zij geen geld van de consument heeft achtergehouden en naast het reeds terugbetaalde bedrag, geen geld aan de consument verschuldigd is.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

In 2011 heeft de ondernemer te weinig geld van de consument ontvangen, zodat zij de openstaande facturen over dat jaar heeft verrekend met de kinderopvangtoeslag die zij over de periode januari tot en met juli 2012 rechtstreeks van de belastingdienst heeft ontvangen. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat deze werkwijze is toegestaan, maar erkent dat de communicatie hierover te wensen overliet. 

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding het door partijen over en weer gestelde overweegt de commissie het volgende.

De commissie stelt voorop dat kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderopvang is. Het bedrag dat maandelijks door de belastingdienst wordt uitgekeerd, is bedoeld als bijdrage in de kosten die in de betreffende maand voor kinderopvang worden gemaakt.

De consument heeft ervoor gekozen om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de ondernemer te laten uitbetalen, zodat zij zelf niet belast zou worden met de administratieve rompslomp. Het is in dat geval aan de ondernemer om inzicht te verschaffen in de wijze waarop de facturen zijn voldaan en de wijze waarop eventuele verrekening heeft plaatsgevonden. Naar het oordeel van de commissie is de ondernemer hierin niet geslaagd.
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is het de commissie niet duidelijk geworden welke openstaande facturen de ondernemer met de toeslagen heeft verrekend, op welke periode deze facturen zien en hoeveel kinderopvanguren in deze periode zijn genoten. De commissie stelt aan de hand van de door de consument overgelegde beschikking van de belastingdienst vast dat de belastingdienst een vordering op de consument heeft, die vereffend dient te worden. De ondernemer heeft – gelet op deze vordering van de belastingdienst – kennelijk onvoldoende zicht gehouden op de hoogte van de door haar ontvangen kinderopvangtoeslag in relatie tot het (gemiddeld) aantal afgenomen opvanguren. De redelijkheid en billijkheid brengt met zich mee dat de hiervoor geschetste onduidelijkheid in de administratie van de ondernemer met betrekking tot de toeslagen en de facturen voor rekening en risico van de ondernemer dient te komen.

Het onderhavige geschil ziet op de periode januari tot en met augustus 2012. Over deze periode heeft de ondernemer de kinderopvangtoeslag van de consument rechtstreeks van de belastingdienst ontvangen. Met deze bedragen dienen de in deze periode genoten kinderopvanguren (deels) te worden betaald. De commissie is van oordeel dat de ondernemer de ontvangen kinderopvangtoeslag niet (tevens) heeft mogen aanwenden voor de verrekening van openstaande facturen die zien op de in 2011 genoten kinderopvanguren. Aldus dient de ondernemer het over deze periode teveel ingehouden bedrag aan de consument terug te betalen.

De commissie stelt dit bedrag als volgt vast:
De door de ondernemer ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode januari tot en met juli 2012 bedraagt € 4.848,– (3 x € 693,– en 4 x € 692,–).
De opvangkosten betreffen de maanden januari tot en met augustus 2012.
De opvangkosten bedragen 8 x € 403,10 = € 3.224,80.
De begeleidingskosten bedragen 8 x € 55,- = € 440,-
Het verschil tussen de inkomsten uit de kinderopvangtoeslag en de opvangkosten zijn € 4.848,– minus (€ 3.224,80 + € 440,–) = € 1.183,20. Er resteert een bedrag van € 1.183,20 dat door de ondernemer aan de consument dient te worden terugbetaald. De ondernemer heeft reeds € 348,18 teruggeboekt, zodat zij thans nog € 835,02 aan de consument dient over te maken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

verklaart de klacht gegrond;

bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 835,02 aan teveel ingehouden kinderopvangtoeslag aan de consument dient terug te betalen;

wijst het meer of anders gevorderde af;

bepaalt dat de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 25,– dient te vergoeden aan de consument ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist op 11 december 2017 door de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.