Gazon ondeugdelijk aangelegd, overeenkomst ontbonden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit) / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 134645/146794

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de kwaliteit van het uitgevoerde renovatie- en onderhoudswerk aan de tuin van de consument (in hoofdzaak het gazon). De klachten van de consument betreffen de hoeveelheid geleverde materialen, de gemaakte uren, de gehanteerde prijzen, de kwaliteit van de kapschuur en van het straatwerk, en de kwaliteit van de grasmat. De consument verlangt dat alle klachten opgelost worden, kosten gecrediteerd worden en dat er een redelijke schadevergoeding betaald wordt. De ondernemer stelt dat tussen partijen een duidelijke afspraak is gemaakt, waarover dan niet meer, na afronding van het werk, onderhandeld kan worden. De commissie is van oordeel dat de ondernemer ruimschoots in de gelegenheid is geweest om ten aanzien van het gazon deugdelijk werk af te leveren, maar dat hij daar niet in geslaagd is. De commissie ziet geen ruimte om de ondernemer nog eens uitgebreid werkzaamheden te laten verrichten. Daarom zal de commissie de overeenkomst ontbinden, voor wat betreft het aanleggen van het gazon. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 20 mei 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De
ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van renovatie- en onderhoudswerk aan de tuin van
de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 50.000,–.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op of omstreeks juni tot en met september 2020.

Het geschil betreft de kwaliteit van het werk (in hoofdzaak het gazon) en de eindafrekening.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De opdracht is aan de ondernemer gegeven op basis van een door de ondernemer uitgebrachte offerte.

Deze offerte is door de consument geaccordeerd. Later is echter gebleken dat de offerte niet correct was,
omdat uitgegaan is van onjuiste maten en verkeerde prijzen.

Bovendien is de tuin niet in orde. Herstelwerkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd en het gazon is nog niet
hersteld. Voorts is er een groot aantal geschilpunten, waar de consument niet met de ondernemer tot
overeenstemming kan komen.

De klachten van de consument betreffen de hoeveelheid geleverde materialen, de gemaakte uren, de
gehanteerde prijzen, de kwaliteit van de kapschuur en van het straatwerk, en de kwaliteit van de grasmat.
Alle facturen zijn voldaan.

De consument is het niet eens met het rapport van de deskundige. De deskundige is onvolledig geweest en
de consument beoordeelt een aantal zaken helemaal anders.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het klopt dat met de ondernemer een vaste prijs is afgesproken. Achteraf bleek die echter gebaseerd te zijn
op gegevens die niet klopten.

De ondernemer was een buurman van de consument. De consument vertrouwde erop dat de ondernemer
zelf de regie in handen had. Later bleek dat hij de offerte niet zelf opgesteld had. Dat viel de consument erg
tegen. Diegene die de offerte heeft opgesteld was duidelijk niet op de hoogte van de gemaakte afspraken.

De consument was na ontvangst van de offerte zo blij dat er eindelijk schot kwam in de aanleg van de tuin,
dat die offerte ongezien getekend is.

De tekening die de ondernemer gemaakt heeft klopt.

Bij de uitvoering van het werk bleek dat sprake was van buitensporig veel snij- en kapverlies. Er waren ook
materialen over. Die zijn grotendeels wel weer gebruikt. Er zijn ook materialen afgevoerd, zoals grindplaten
en opsluitbanden.

Het gazon is erg slecht. Ook nu nog staat er niet of nauwelijks gras, terwijl het gazon toch al geruime tijd
geleden is aangelegd.

De afvoer van regenwater is onvoldoende. Als het flink geregend heeft, blijft er een aantal uren water staan.
De afspraak was dat als dat achteraf nodig zou blijken, er alsnog afvoerputjes op het terras aangelegd
zouden worden. De ondernemer ontkent nu dat dat afgesproken is.

De opdracht is aan de ondernemer op basis van vertrouwen, ook voortvloeiend uit eerdere opdrachten,
gegeven. De situatie is nu echter zo, dat het voor de consument niet goed voorstelbaar is dat de
ondernemer nog werkzaamheden komt verrichten.

De consument verlangt dat alle klachten opgelost worden, kosten gecrediteerd worden en dat er een
redelijke schadevergoeding betaald wordt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Tussen partijen is een duidelijke afspraak gemaakt, waarover dan niet meer, na afronding van het werk,
onderhandeld kan worden. De ondernemer heeft daarbij forse korting, en ook nog eens een
afrondingskorting bij het eindbedrag, gegeven.

Onderdeel van de afspraak was dat de consument veel zelf zou doen. Dat is dus ingecalculeerd in het
werk. Er zijn nog wel een aantal punten die opgelost moeten worden, zoals het oplossen van een verzakking, van
kleurverschillen en het onderhoud van het gazon.

Alle facturen zijn betaald, alleen moet er nog een factuur opgesteld worden voor verrekening van meer- en
minderwerk.

De ondernemer is het in grote lijnen eens met de deskundige.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang,
het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft ter plaatse een inspectie uitgevoerd. Het resultaat daarvan heeft de deskundige in
een rapport vervat, met daarbij een aantal gedetailleerde bijlagen. De commissie neemt de inhoud van het
rapport en de bijlagen over.

De opdrachtbevestiging van 20 mei 2020 laat zien dat er een vaste prijs is vastgelegd voor de gehele
aanleg. Dit wil zeggen dat na het tekenen van de opdracht er geen onderhandelingen meer kunnen plaats
vinden over de gehanteerde eenheidsprijzen. Het verrekenen van meer -en minderwerk is van toepassing
als in het werk afgeweken wordt van het op tekening vast gelegde tuinplan en of als er in het werk
minder/meer materiaal geleverd en verwerkt wordt dan opgenomen in de offerte.

De ondernemer heeft tijdens de bespreking bevestigd dat hij akkoord gaat met de opgemeten
hoeveelheden in het werk door de consument. De hoeveelheden zijn door beide partijen tijdens de
bespreking geaccordeerd. De ondernemer geeft aan dat het verschil in hoeveelheden te maken heeft met
breuk, et cetera.

De ondernemer geeft aan dat de geleverde materialen tegenwoordig veel te vers zijn en dat daardoor een
hoge hoeveelheid breuk niet te vermijden is en deze breuk doorberekend met extra hoeveelheden.
Standaard mogen in de opdracht, de hoeveelheden breuk niet opgenomen zijn in extra hoeveelheden
materiaal. Snijverlies in een marge van maximaal 2% in de opgegeven eenheidsprijzen/hoeveelheden is
toegestaan. Indien van de standaard wordt afgeweken, moet dit vastgelegd zijn in de opdrachtbevestiging.

Verrekening van breuk van geleverde materialen, c.q. niet uitgehard materiaal is een zaak tussen
ondernemer en leverancier. Stelposten zijn altijd verrekenbaar.

Volgens de deskundige is de omvang van de klachten opvallend. Herstel of reparatie is technisch mogelijk.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De afgesproken prijs
De consument en de ondernemer hebben een overeenkomst gesloten, waarbij een vaste prijs is
afgesproken voor de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden. Achteraf is de consument niet
tevreden over de manier, waarop de ondernemer de vaste prijs berekend heeft.
Als contractspartijen een vaste prijs afspreken, is er geen ruimte voor het opnieuw berekenen van de prijs
op basis van nacalculatie. Met het afspreken van de vaste prijs neemt een consument immers het risico dat
de omvang van het werk achteraf minder omvangrijk blijkt te zijn, de ondernemer neemt het risico dat de
omvang van het werk achteraf meer omvangrijk blijkt te zijn.

De consument had vooraf, voor aanvaarding van de offerte, de mogelijkheid om de hele offerte kritisch door
te lopen, en eventueel met de ondernemer te bespreken. De consument heeft de offerte echter aanvaard
zoals die is uitgebracht.

De consument kan dan niet achteraf, na uitvoering van het werk, de uitgangspunten van de afgesproken
vaste prijs ter discussie stellen en aanvullende korting gaan bedingen.
Er is geen grond om van de afgesproken vaste prijs af te wijken, het is immers geen richtprijs of een prijs
die afhankelijk is gesteld van een bij aanvang van het werk geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het
werk.

De commissie is dan ook van oordeel dat de afgesproken vaste prijs het uitgangspunt vormt voor hetgeen
de consument aan de ondernemer verschuldigd is.

Meer- en minderwerk
Tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor is overwogen is er slechts beperkt ruimte voor de verrekening
van meer- en minderwerk. De commissie acht slechts ruimte aanwezig om in dat kader slechts een
verrekening toe te passen van de stelposten betreffende teelaarde en zand, op basis van hetgeen de
deskundige gerapporteerd heeft respectievelijk € 450,– minder en € 255,– meer.

Dat betekent dat de ondernemer aan de consument ter verrekening van meer- en minderwerk per saldo
€ 195,– verschuldigd is.

Het gazon
De ondernemer heeft het gazon in 2020 gezaaid. Op dit moment, bijna twee jaar later, is nog altijd geen
sprake van een enigszins acceptabel gazon. Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige zou
er nog gedurende geruime tijd.

De ondernemer heeft al herhaalde pogingen gedaan om het gazon goed te krijgen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer ruimschoots in de gelegenheid is geweest om ten aanzien
van het gazon deugdelijk werk af te leveren, maar dat hij daar niet in geslaagd is. De commissie ziet geen
ruimte om de ondernemer nog eens uitgebreid werkzaamheden te laten verrichten.
Daarom zal de commissie de overeenkomst ontbinden, voor wat betreft het aanleggen van het gazon.
Dat betekent dat hetgeen de consument daarvoor heeft betaald moet worden terugbetaald en dat de
ondernemer verder niet meer gehouden is te zorgen voor een goed gazon.

Aan de consument is voor werk aan het gazon € 3.396,– in rekening gebracht, exclusief 21% BTW.
Inclusief BTW is dat € 4.109,16. Daarboven is graszaad in rekening gebracht, € 405,–, te vermeerderen
met 9% BTW. Inclusief BTW is dat € 441,45.

De ondernemer dient het totale voor het gazon betaalde bedrag ad € 4.550,61 aan de consument terug te
betalen.

De overige klachten over de uitvoering
De deskundige heeft gerapporteerd dat in het ontwerp en aanleg van de bestratingen als uitgangspunt is
genomen dat alle regenwater via de aansluitende grind verharding in de bodem verdwijnt. In de aanbieding
zijn geen posten opgenomen om het regenwater af te voeren via putten en of aco- drains.
Naar het oordeel van de commissie is het aanvaardbaar als overvloedig hemelwater binnen enkele uren
afgevoerd is. De consument heeft aangegeven dat dat het geval is. Daarom is er naar het oordeel van de
commissie geen sprake van een gebrek op dit punt.

De deskundige heeft van een aantal kleinere punten aangegeven dat beperkte aanvullende
werkzaamheden uitgevoerd zouden moeten worden om te kunnen spreken van goed en deugdelijk werk.
Volgens de deskundige kunnen de daaraan verbonden kosten worden begroot op € 1.308,62. De
commissie acht het redelijk dat de ondernemer dit bedrag aan de consument betaalt, zodat de consument
zelf in verdere afwikkeling van het werk kan voorzien.

De ondernemer is inmiddels twee jaar doende te komen tot een goed aangelegde tuin. De commissie acht
het redelijk dat de consument ter tegemoetkoming van ervaren ellende en ongemak een vergoeding
toekomt, die door de commissie in redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld op € 750,–.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht in overwegende mate gegrond is.
Samenvattend, de tussen partijen gesloten overeenkomst zal worden ontbonden voor zover die betrekking
heeft op het aanleggen van een gazon.

De ondernemer dient aan de consument te betalen
Vanwege meer- en minderwerk € 195,–
Vanwege wat voor het voor het gazon betaald is € 4.550,61
Vanwege uit te voeren herstelwerkzaamheden € 1.308,62
Vergoeding € 750,–
De consument heeft daarom recht op € 6.804,23

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 20 mei 2020 wordt ontbonden verklaard, voor zover daarin is overeengekomen dat
de ondernemer een gazon aanlegt.

Dit betekent dat de consument terugkrijgt wat hij voor het aanleggen van het gazon betaald heeft en dat de
ondernemer het gazon niet verder hoeft aan te leggen.

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van in totaal € 6.804,23. Betaling dient plaats te
vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag
vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter,
R. Ruijs en mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 2 mei 2022.
F.H.C.M. van Schaijk