gebrek binnen garantietermijn, gebruikte materiaal gevoelig voor krimp. Ondernemer moet herstel uitvoeren

  • Home >>
  • Dakbedekking >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114256

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 april 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (het aanbrengen van 140,16 m2 EPDM dakbedekking) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.929,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 19 mei 2010. De consument heeft op 14 december 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Sinds de oplevering blijkt het dak niet waterdicht te zijn. Er komen telkens opnieuw scheuren in de EPDM. Een op 3 maart 2017 beloofde reparatie is niet uitgevoerd. Lekkages bij de schoorsteen zijn niet opgelost.

Tussen 2010 en 2012 zijn herhaaldelijk lekkages opgetreden bij de dakrand boven de slaapkamer en langs de schoorsteen. De ondernemer heeft deze gerepareerd, maar in de periode van 2012 tot en met oktober 2016 treden herhaaldelijk opnieuw lekkages op.

In november 2016 zijn er weer lekkages langs de dakrand bij de master slaapkamer. Een ingeschakelde onafhankelijke partij constateert dat er verschillende problemen zijn met de kwaliteit van het EPDM-dak. De consument schrijft daarop de ondernemer aan en doet een beroep op de afgegeven garantie.

Vervolgens vindt veelvuldig contact plaats met de ondernemer. Op 1 februari 2017 komt een monteur, maar die blijkt niet het juiste materiaal bij zich te hebben. op 2 februari 2017 komt hij terug en voert een reparatie uit. Op 22 februari 2017 treden opnieuw lekkages op in de master slaapkamer, op dezelfde plaats als eerder. Op 3 maart 2017 stuurt de ondernemer een plan voor een oplossing voor de dakrand, maar tot 30 oktober 2017 worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Op die dag constateert een medewerker van de ondernemer een scheur in de dakbedekking boven de kamer van de dochter van de consument, op 50 cm. van het raam. De medewerker belooft een plan te maken voor het aanpakken van het probleem rondom de schoorsteen, maar tot 16 november 2017 heeft de consument daar niets meer op gehoord. Daarop heeft zij de commissie ingeschakeld.

De problematiek van lekkages rondom de dakrand is niet opgelost. De dakbedekking is op meerdere plaatsen gescheurd, ook eerdere reparaties, en de problemen bij de schoorsteen worden niet veroorzaakt door de schoorsteen zelf, maar door de aansluiting van de dakbedekking op de schoorsteen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Het rapport van de deskundige is duidelijk en wij kunnen ons daarin vinden. De hele daktrim zal overgedaan moeten worden. Bij de verbouwing die we hebben uitgevoerd heb ik gezien dat ook op andere plaatsen lekkages zijn opgetreden. Langs de hele rand van het dak trekt het materiaal zich terug. Ik heb om een duurzame oplossing gevraagd, maar die is tot nu toe niet geboden.

Ik heb er in principe geen bezwaar tegen wanneer de ondernemer het herstel uitvoert, als het maar een duurzame oplossing is. Ik vraag me wel af hoe het dan met de garantie zit. Ik zou daar wel graag een termijn aan verbonden zien.

De consument verlangt het aanbrengen van een compleet nieuwe deugdelijke dakbedekking, dan wel een terugbetaling van de aanneemsom om daarvan een andere partij het dak te kunnen laten vervangen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer merkt op dat hij sinds 29 november 2011 nog herhaaldelijk contact heeft gezocht met de consument, maar die heeft in een e-mail van 1 december 2017 laten weten dat zij de voorkeur geeft aan een onafhankelijke beoordeling van de kwaliteit van de geleverde dakbedekking en een afwikkeling via de commissie.

De ondernemer merkt op dat hij garant staat voor een kwaliteitsproduct en dat hij alles in het werk heeft gesteld om de consument tevreden te krijgen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het rapport is duidelijk, maar een oorzaak wordt niet echt genoemd. Nu is er ook een probleem bij de schoorsteen. Ik wil nog opmerken dat de leverancier van het EPDM-materiaal op het moment waarop wij het dak maakten, in 2010, niet voorschreef dat een kimfixatie moest worden toegepast.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De consument heeft uit de aanbiedingen van de ondernemer gekozen voor een volledig verkleefd dakbedekkingssysteem bestaande uit een éénlaagse EPDM folie. Bij het volledig verkleven van de folie is het van essentieel belang dat de EPDM folie ook daadwerkelijk volledig gelijmd wordt. Dit om optredende spanningen in het materiaal op te vangen en te elimineren.

In het onderhavige geval stelt de deskundige ter plaatse vast dat, met name langs de dakranden en de opstand van de schoorsteen, in het geheel geen sprake is van “volledige” verlijming. Als gevolg hiervan is de EPDM folie door de optredende spanningen ter plaatse van de dakranden onder de aluminium monotrim weggetrokken, met als gevolg dat de oorspronkelijk dakbedekkingslagen bloot zijn komen te liggen wat herhaaldelijk geleid heeft tot lekkages.

Als reparatie heeft de ondernemer er voor gekozen plaatselijk extra stroken EPDM folie langs de dakranden aan te brengen welke op de aluminium monotrim zijn aangebracht, in plaats van de losse zones alsnog volledig te verlijmen. Niet alleen wordt de functionaliteit van de monotrim hierdoor teniet gedaan, ook is er geen duurzaam herstel gerealiseerd. Tijdens de opname stelt de deskundige dan ook vast dat de folie rondom de schoorsteen ernstig onder spanning staat en volledig los is van de onderliggende constructielagen. Verder stelt de deskundige vast dat in een zone van circa 500 mm langs alle dakranden de folie in mindere mate is verlijmd.

De hemelwaterafvoeren zijn uitgevoerd in aluminium in plaats van de aangeboden PE hemelwaterafvoeren met EPDM slabben, de diameter van de afvoeren komt in het geheel niet overeen met de onderliggende PVC afvoerbuizen. De afvoercapaciteit is aanzienlijk verminderd, en bij de geringste stuwing kan er inpandig lekkage optreden. De afvoeren zijn dan ook niet lucht- en stromingsdicht aangesloten.

De loodslabben ter plaatse van de schoorstenen zijn niet overeenkomstig de aanbieding uitgevoerd.
Wel zijn de loodslabben ingesmeerd met (vermoedelijk) MS-detail, doch niet voorzien van de aangeboden polyestervlies wapening. Een aanwezige scheur is “hersteld” middels kit.

De deskundige komt tot de slotsom dat de ondernemer het werk niet heeft uitgevoerd overeenkomstig hetgeen in de overeenkomst is afgesproken. Herstel is volgens de deskundige mogelijk als volgt:

Dakranden:
– demonteren van de aluminium monotrimmen, en deze opslaan voor hergebruik. De trimmen ontdoen van de, als reparatie aangebrachte, EPDM stroken. De monotrimmen reinigen en ontdoen van lijm en kitresten.
– de EPDM folie langs de dakranden terugtrekken. De vrijgekomen oorspronkelijke dakconstructie reinigen. Het aanbrengen van een voor de EPDM folie geschikte contactlijm, zowel op de teruggeslagen EPDM alsook op de vrijgemaakte en gereinigde onderconstructie.
– de teruggeslagen EPDM folie opnieuw “spanningsloos” verlijmen en aanbrengen tot aan de buitenzijde van de constructieve dakranden.
– ter meerdere zekerheid het aanbrengen van een mechanische kimfixatie, bestaande uit volgplaten en voor de ondergrond geschikte bevestigers.
– alle dakranden volledig voorzien van extra stroken EPDM folie van voldoende breedte en deze middels contactlijm verlijmen op de bestaande EPDM folie, zodanig dat de mechanische kimfixatie overeenkomstig de geldende voorschriften worden afgedekt. Alle overlappingen afsealen middels een daartoe geschikte EPDM kit.
– hermonteren van de bestaande aluminium monotrimmen.

Schoorstenen:
– ter plaatse van de schoorstenen dient eenzelfde reparatiemethodiek te worden toegepast als bij de dakranden.
– het voetlood ter plaatse van de schoorstenen conserveren zoals overeengekomen tussen consument en ondernemer.

Hemelwaterafvoeren:
– de bestaande hemelwaterafvoeren slopen, verwijderen en afvoeren, en vervangen middels exemplaren zoals aangeboden in de overeenkomst, met dien verstande dat de diameter van de afvoer in overeenstemming moet zijn met de onderliggende PVC afvoerbuizen.
– de nieuwe hemelwaterafvoeren lucht- en stromingsdicht aansluiten op de onderliggende PVC buizen, en vervolgens waterdicht opnemen in de bestaande EPDM dakbedekking.

De kosten voor het herstel zoals omschreven zullen circa € 6.350,00 (inclusief BTW) bedragen.
In deze kosten zijn opgenomen € 900,00 (inclusief BTW) aan materiaalkosten en € 5.450,00 (inclusief BTW) aan loonkosten.

Ter toelichting merkt de deskundige nog op dat de afvoer van hemelwater is geregeld middels PVC buizen welke onderdaks via de ruimte boven de plafonds naar buiten worden geleid. Deze PVC buizen zijn ongeïsoleerd. Dit heeft de deskundige vastgesteld doordat in één van de ruimtes het plafond ontbrak als gevolg van een in uitvoering zijnde verbouwing. Ongeïsoleerde hemelwaterafvoerbuizen kunnen condenseren en dat kan leiden tot schijnlekkages. Tijdens de opname is overigens niet vastgesteld dat de aanwezige lekkagesporen in de overige plafonds in relatie staan tot condensatie van de hemelwaterafvoerbuizen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over, nu daartegen geen inhoudelijk verweer is gevoerd.

De commissie merkt op dat het gebruikte materiaal gevoelig is voor krimp (bij koude, in de winter), waardoor spanningen in het materiaal kunnen optreden die van dien aard zijn dat de verlijming daartegen geen weerstand meer kan bieden. Dat heeft, bij gebreke aan afdoende fixatie, tot gevolg dat de folie aan de randen van het dak los raakt. De omstandigheid dat de deskundige vaststelt dat het probleem zich langs de rand van het hele dak voordoet bevestigt de commissie in haar oordeel dat, los van de vraag of de folie voldoende was verlijmd, hierin de oorzaak voor de ondervonden lekkages is gelegen.

Hoewel wellicht in het verleden het aanbrengen van een kimfixatie niet is aanbevolen, is de commissie van oordeel dat dit wel de oplossing is voor het door de consument ondervonden probleem van herhaalde lekkages. Blijkens het door de consument overgelegde garantiecertificaat heeft de ondernemer bij oplevering van het dak de waterdichtheid voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. Voldoende is gebleken dat binnen die periode sprake is van het ontstaan van een gebrek waardoor lekkages optreden. Op grond van de afgegeven garantie mag de consument verlangen dat de ondernemer dit gebrek kosteloos deugdelijk herstelt, ook wanneer dat betekent dat een kimfixatie moet worden aangebracht waar in de offerte niet in is voorzien.

De commissie zal de deskundige volgen en de ondernemer opdragen om het herstel uit te voeren zoals aanbevolen door de deskundige. De commissie zal de ondernemer daartoe een termijn stellen, maar merkt daarbij op dat de uitvoering van het herstelwerk afhankelijk is van de juiste weersomstandigheden. Om die reden zal de ondernemer een ruime termijn worden gegeven.

Het voorgaande voert dan tot na te melden beslissing. Deze beslissing komt grotendeels overeen met het voorstel dat de ondernemer al bij e-mailbericht van 3 maart 2017 aan de consument heeft gedaan, derhalve vóórdat de klacht op16 november 2017 door de commissie werd ontvangen. Hoewel de klacht van de consument gegrond is, vindt de commissie hierin aanleiding om onder toepassing van het bepaalde in artikel 21, lid 1, aanhef en onder b Reglement Geschillencommissie Dakbedekking het klachtengeld voor rekening te laten van de consument en af te zien van het opleggen van een bijdrage in de behandelingskosten aan de ondernemer.

Beslissing

De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

Dakranden:
– demonteren van de aluminium monotrimmen, en deze opslaan voor hergebruik. De trimmen ontdoen van de, als reparatie aangebrachte, EPDM stroken. De monotrimmen reinigen en ontdoen van lijm en kitresten.
– de EPDM folie langs de dakranden terugtrekken. De vrijgekomen oorspronkelijk dakconstructie reinigen. Het aanbrengen van een voor de EPDM folie geschikte contactlijm, zowel op de teruggeslagen EPDM alsook op de vrijgemaakte en gereinigde onderconstructie.
– de teruggeslagen EPDM folie opnieuw “spanningsloos” verlijmen en aanbrengen tot aan de buitenzijde van de constructieve dakranden.
– ter meerdere zekerheid het aanbrengen van een mechanische kimfixatie, bestaande uit volgplaten en voor de ondergrond geschikte bevestigers.
– alle dakranden volledig voorzien van extra stroken EPDM folie van voldoende breedte en deze middels contactlijm verlijmen op de bestaande EPDM folie, zodanig dat de mechanische kimfixatie overeenkomstig de geldende voorschriften worden afgedekt. Alle overlappingen afsealen middels een daartoe geschikte EPDM kit.
– hermonteren van de bestaande aluminium monotrimmen.

Schoorstenen:
– ter plaatse van de schoorstenen dient eenzelfde reparatiemethodiek te worden toegepast als bij de dakranden.
– het voetlood ter plaatse van de schoorstenen conserveren zoals overeengekomen tussen consument en ondernemer.

Hemelwaterafvoeren:
– de bestaande hemelwaterafvoeren slopen, verwijderen en afvoeren, en vervangen middels exemplaren zoals aangeboden in de overeenkomst, met dien verstande dat de diameter van de afvoer in overeenstemming moet zijn met de onderliggende PVC afvoerbuizen.
– de nieuwe hemelwaterafvoeren lucht- en stromingsdicht aansluiten op de onderliggende PVC buizen, en vervolgens waterdicht opnemen in de bestaande EPDM dakbedekking.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen. Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, mevrouw drs. W. Nienhuis en de heer W. Spapens, leden, op 19 februari 2018.