Gebreken in schilderwerk en onvoldoende herstel aangeboden door ondernemer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Tekortkoming in de uitvoering opdracht    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 200653/203897

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over een overeenkomst van aanneming van buitenschilderwerk. Het geleverde schilderwerk is, na herstelwerkzaamheden, ondeugdelijk volgens de consument. De ondernemer heeft, toen hij op de hoogte was van de klacht, de kwaliteit van het werk onvoldoende geïnspecteerd en heeft geen plan voor deugdelijk herstel aangeboden. De deskundige van de commissie heeft na onderzoek vastgesteld dat het schilderwerk gebreken vertoont, door samengevat onvoldoende voorwerk en onvoldoende schilderwerk. De commissie sluit zich aan bij de bevindingen van de deskundige. Van een professioneel schildersbedrijf mag worden verwacht dat het bij het aanbieden van een opdracht rekening houdt met mogelijk aanwezige omstandigheden waardoor een goed eindresultaat niet kan worden bereikt, zoals achterstallig onderhoud van het houtwerk of het niet kunnen werken vanaf een steiger. Dit had voor de ondernemer een reden moeten zijn om vooraf met de consument de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken en eventueel de opdracht aan te passen aan het haalbare resultaat. Nu dat niet is gebeurd moeten daardoor ontstane tekortkomingen voor rekening en risico van de ondernemer blijven. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 9 juni 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een overeenkomst van aanneming van buitenschilderwerk van 1 september 2022, totaal voor de prijs van € 20.496,–. De aanneemsom is geheel door de consument voldaan.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het geleverde schilderwerk is, ook na aanvankelijke herstelwerkzaamheden, ondeugdelijk. De ondernemer is, nadat hij op de hoogte was gesteld van de klacht, nalatig gebleven de kwaliteit van het werk behoorlijk te inspecteren en een plan voor deugdelijk herstel aan te bieden. De consument eist een schadevergoeding die herstel van de tekortkomingen door een ander schildersbedrijf mogelijk maakt.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het schilderwerk is bemoeilijkt door achterstallig onderhoud aan het houtwerk, terwijl op hoogte moest worden gewerkt omdat het opstellen van een steiger ter plaatse niet mogelijk was. Na het schilderwerk heeft de consument voegwerk laten uitvoeren aan de gevel waardoor mogelijk beschadigingen zijn ontstaan aan het schilderwerk. Het toegepaste verfproduct [merk] is gekozen na advies van [naam] verfgroothandel.

Het werk is op 19 oktober 2022 opgeleverd naar tevredenheid van de consument. Nadat twee maanden later door de consument is geklaagd over tekortkomingen, zijn enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Daarbij is meegedeeld dat eventuele verdere tekortkomingen in de lente van 2023 zouden worden hersteld.

Het deskundigenonderzoek

De deskundige [naam] heeft op 30 maart 2023 een rapport uitgebracht over de kwaliteit van het schilderwerk. Zijn bevindingen luiden onder meer als volgt.

Achtergevel begane grond:

Het houtwerk van de kozijnen vertoont plaatselijk oneffenheden. De onderzijde van de kozijndorpels zijn niet of onvoldoende geschilderd.

Kopgevel begane grond:

Plaatselijk oneffenheden in de ondergrond door onvoldoende opzuiveren/schuren. Plaatselijk is de verf onvoldoende dekkend. De onderzijde van de kozijn dorpels zijn niet of onvoldoende geschilderd. Houtwerk van kozijnen aan de noordoost zijde en uiteinde van de uitkragende balkdelen vertoont enkele zichtbare gebreken in de ondergrond.

Voorgevel begane grond:

Het houtwerk van de kozijnen vertoont plaatselijk enkele oneffenheden. De onderzijde van de kozijndorpels zijn niet of onvoldoende geschilderd. De kozijnstijl naast de voordeur heeft een licht grijze verfsmet.

Kopgevel bovenverdieping:

Enkele oneffenheden in de ondergrond zijn zichtbaar. De onderzijde van de kozijndorpels zijn niet of onvoldoende geschilderd. Bij de schrootjesbetimmering van het dakoverstek zijn oneffenheden in de ondergrond zichtbaar. In het schilderwerk van de bovenligger van het hekwerk zijn grote oneffenheden zichtbaar omdat niet of onvoldoende verlopend is geschuurd.

Achtergevel bovenverdieping:

Het houtwerk van het kozijn vertoont enkele oneffenheden in de ondergrond. De onderkanten van de kozijnen zijn niet of onvoldoende geschilderd. Aan de onderzijde van de dakgoten zijn kleine oneffenheden in het schilderwerk aangetroffen. Aan de gootbetimmering bij het balkon zijn oneffenheden in de ondergrond zichtbaar terwijl een deel niet is afgewerkt met een tweede verflaag. De onderzijde van de kozijndorpels zijn niet of onvoldoende geschilderd. Op de raamdorpelstenen zit oude verfsmet.

Voorgevel bovenverdieping:

Het houtwerk van de kozijnen vertoont kleine oneffenheden. De gootbetimmering vertoont tussen de schrootbetimmering enkele doorbloedingen.

De oorzaak van de aangetroffen gebreken in het verfsysteem op de kozijnen zijn deels een gevolg van minder goede voorbehandeling. Het niet goed verwijderen van defecte verflagen en het niet of onvoldoende schuren zijn de belangrijkste reden. Daarnaast heeft het gebruik van een watergedragen verfproduct, dat met behulp van een rolborstel is aangebracht, ook niet bijgedragen aan een glad en strak eindresultaat. Wat betreft de gootbetimmeringen en dakoverstekken is met name de voorbehandeling in de vorm van het verwijderen van niet meer intacte verflagen en het niet of onvoldoende terdege schuren debet aan het minder goede eindresultaat.

Wat betreft de herstelmogelijkheden specificeert de deskundige twee scenario’s, de ene met gebruik van gesiliconiseerde lakverf en de ander met gebruik van de reeds toegepaste [naam merk]. De herstelkosten in beide scenario’s begroot hij op € 12.450,– respectievelijk € 10.250,– inclusief btw.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie sluit zich aan bij de bevindingen van de deskundige en maakt diens beoordeling tot de hare.

Voor zover de ondernemer de tekortkomingen in het schilderwerk betwist, stuit die betwisting af op de duidelijke vaststellingen van de deskundige. Van een professioneel schildersbedrijf mag voorts worden verwacht dat het bij het aanbieden van een opdracht rekening houdt met mogelijke belemmeringen om een goed eindresultaat te bereiken. Achterstallig onderhoud van het houtwerk en het niet kunnen werken vanaf een steiger hadden reden moeten zijn om vooraf met de consument de mogelijkheden en onmogelijkheden om tot het gewenste resultaat te komen te bespreken en om eventueel de opdracht daaraan aan te passen. Nu dat kennelijk niet is gebeurd – het is gesteld noch gebleken – moeten eventueel daardoor ontstane tekortkomingen voor rekening en risico van de ondernemer blijven. In hoeverre de tekortkomingen deels mede veroorzaakt zijn door het naderhand uitvoeren van herstelwerkzaamheden van het voegwerk en schoonspuiten van de kopgevel is op grond van het deskundigenrapport niet te kwantificeren. De ondernemer heeft daartoe ook niets concreets aangevoerd. Gelet op hetgeen de deskundige aan herstelwerkzaamheden aanbeveelt, acht de commissie dat aandeel nagenoeg verwaarloosbaar.

De ondernemer heeft ter zitting aangeboden herstelwerkzaamheden alsnog uit te voeren. De commissie acht dat evenwel een gepasseerd station, omdat de ondernemer op grond van de redelijkheid en billijkheid van rechtswege in verzuim is geraakt zonder dat een expliciete ingebrekestelling vereist was. Nadat de consument hem immers had gewezen op de tekortkomingen, heeft de ondernemer volstaan met enkele herstelwerkzaamheden en met de mededeling dat hij eventuele verdere tekortkomingen in de lente van 2023 zou herstellen. Mede gelet evenwel op de ernst van de door de deskundige aangetroffen gebreken had het reeds in december 2022 op de weg van de ondernemer gelegen om een deugdelijke inspectie uit te voeren naar de kwaliteit van het werk en op grond daarvan aan de consument een gespecificeerd herstelplan voor te leggen. Nu hij dat heeft nagelaten en heeft volstaan met een vage toezegging, is het begrijpelijk dat de consument er geen vertrouwen meer in had dat de ondernemer het schilderwerk deugdelijk zou herstellen en de overeenkomst dus naar behoren zou nakomen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat de consument recht heeft op een passende schadevergoeding. De deskundige heeft in dat verband een tweetal mogelijkheden beschreven die een behoorlijk herstel van de tekortkomingen opleveren. De commissie acht het redelijk dat de schadevergoeding wordt gebaseerd op de minst kostbare mogelijkheid, zodat de vergoeding zal worden begroot op € 10.250,–. Als schadevergoeding is dit bedrag niet onderhevig aan btw heffing.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer dient binnen twee weken na verzending van deze uitspraak aan de consument een schadevergoeding te betalen van € 10.250,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer J. Hania, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 9 juni 2023.