Gebreken moeten worden hersteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 152089/157498

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over een aantal gebreken die tijdens de garantieperiode zijn ontdekt. De consument hoort een zingend/schurend geluid vanuit onder de motorkap en de sportknop functioneert niet. Ondanks bemiddeling van de brancheorganisatie zijn partijen niet tot een oplossing gekomen. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Uit de correspondentie blijkt dat de ondernemer stelt dat remmen en banden niet onder de garantie vallen en dat het probleem is veroorzaakt doordat de auto wordt gebruikt als lesauto. Daarnaast voert de ondernemer aan dat de auto niet meer onder de garantie valt, nu de auto is omgebouwd naar lesauto, en daardoor voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Uit de rapportage van de door haar ingeschakelde deskundige blijkt van het (zeer waarschijnlijke) gebrek van de versnellingsbak. De omstandigheden leiden er niet toe dat de koop kan worden gezien als een zakelijke transactie en de garantie is volgens de commissie van toepassing. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 20 mei 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merk], type [type], tegen de door de consument te betalen prijs van € 18.400,–.

De overeenkomst is uitgevoerd.

De consument heeft de klacht op 18 november 2021 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De auto is gekocht met 6 maanden BOVAG-garantie en een grote onderhoudsbeurt. Tijdens de garantieperiode hoorde de consument een zingend/schurend geluid dat onder de motorkap vandaan kwam. Uit een onderzoek bij de eigen garage van de consument kwam naar voren dat het geluid vermoedelijk van de versnellingsbak afkomstig was. Na vele telefoontjes en mails over en weer en desondanks professionele bemiddeling door de BOVAG blijft de ondernemer bij zijn weigering tot kosteloos herstel over te gaan. Ook heeft de consument tijdig gemeld dat de “sportknop” niet functioneert. Ook dat weigert de ondernemer te verhelpen.

Ook is de consument door de houding van de ondernemer gedwongen geweest een noodzakelijke reparatie van de remmen zelf te laten uitvoeren. De remblokken waren versleten nadat de consument 10.000 km met de auto had gereden.

De meeste kilometers worden gereden met de auto als gezinsauto. Een klein deel van de gereden kilometers zijn als lesauto gereden. De ondernemer was ervan op de hoogte dat de auto ook als lesauto werd gebruikt. Op 3 december 2021 was de kilometerstand 68.918 km; bij de aankoop was de kilometerstand ongeveer 52.000 km.

De commissie verlangt dat de ondernemer tot reparatie overgaat. Hij geeft er de voorkeur aan dat de reparatie bij een lokale garage wordt uitgevoerd. Ook is de inruil van de auto bespreekbaar.

Ter zitting heeft de consument verder nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.

De consument heeft tijdens de garantieperiode alleen zijn eigen kinderen rijlessen gegeven. Het gebrek houdt geen verband met de ombouw naar lesauto. In de eerste 6 maanden heeft de consument ongeveer 12.000 km met de auto gereden. De ingebouwde dubbele bediening bestaat uit 3 pedalen. De auto is ook niet echt geschikt als lesauto. Het vermogen is erg hoog en dat geldt ook voor het brandstofverbruik.

De auto was niet behoorlijk afgeleverd. De ondernemer bleek onbetrouwbaar te zijn.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft geen verweer ingediend. Uit de dossierstukken blijkt dat de ondernemer zich op het standpunt stelt dat remmen en banden, die zijn vervangen door de consument, niet onder de garantie vallen en dat het versnellingsbak probleem een probleem is van de auto als lesauto en niet onder de garantie valt. De ingebouwde lesapparatuur is van invloed op de versnellingsbak. De garantie heeft slechts betrekking op normaal gebruik en niet op gebruik als lesauto.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.

Er is een lesauto van gemaakt. Als gevolg van de aanpassing is het een zakelijke auto geworden en is de consument niet meer als consument aan te merken. Daarover wil de ondernemer graag een antwoord van de commissie. De ondernemer kan niet aantonen dat de ombouw naar lesauto het gebrek aan de versnellingsbak heeft veroorzaakt. Het is wel waarschijnlijk. Er is sprake geweest van miscommunicatie met de garage waardoor niet alle werkzaamheden tijdig waren uitgevoerd.
Het gaat de ondernemer erom dat sprake is van een bedrijfswagen. De ondernemer betwist niet dat er sprake is van lager slijtage.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport voor zover van belang het volgende vastgesteld.

Onderzoek:
Op 21 maart 2022 bezocht de deskundige [bedrijf] en besprak de zaak met de klant.
De klant kocht op 20 mei 2020 het voertuig bij de ondernemer.
Het voertuig had toen circa 52.000 kilometer gepresteerd.
Na het inleidend gesprek heeft de deskundige samen met de klant een proefrit gemaakt.
Bij het terugnemen van het gas is er een zingend – schavend geluid hoorbaar wat uit de
versnellingsbak komt.
Naar alle waarschijnlijkheid veroorzaken een of meerdere lagers in de versnellingsbak dit
geluid.

Herstel:
Herstel is mogelijk.
Voor goed herstel zal de versnellingsbak tot in delen moeten worden gedemonteerd en zullen
diverse lagers vervangen moeten worden.

Kosten:
De herstelkosten zullen circa € 1.800,– inclusief btw bedragen.
De werkelijke kosten kunnen pas na definitief herstel worden vastgesteld.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument met name over een gebrek van de versnellingsbak van de door hem bij de ondernemer gekochte auto.

Uit de rapportage van de door haar ingeschakelde deskundige blijkt van het (zeer waarschijnlijke) gebrek van de versnellingsbak. Geen van de partijen heeft op- of aanmerkingen op de rapportage naar voren gebracht, zodat de commissie van de juistheid van de bevindingen van de deskundige zal uitgaan en deze tot de hare zal maken.

De consument heeft de ondernemer meerdere malen verzocht om de klacht te onderzoeken en zo nodig te verhelpen. Daarop heeft de consument zich tot de BOVAG gemeld met een verzoek tot bemiddeling. Vanwege de BOVAG werd vervolgens aan de ondernemer bericht dat indien en voorzover de ondernemer stelt dat sprake is van een oorzakelijk verband tussen de schade van de bak en het gebruik als lesauto, het op de weg van de ondernemer ligt daarvan bewijs te leveren.

De ondernemer heeft erkend dat bewijs niet te kunnen leveren, zodat ervan moet worden uitgegaan dat de ombouw tot lesauto geen invloed heeft gehad op het ontstaan van de lager problemen.

Voorts heeft de ondernemer zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een bedrijfswagen en dat als gevolg daarvan geen aanspraak op BOVAG-garantie kan worden gemaakt. De commissie verwerpt dat verweer. De auto is door de consument als particulier gekocht. Het betrof een marge-auto waarvan de BTW niet kon worden verrekend. Eerst na de koop is de auto tevens ingezet als lesauto, maar ook als gezinsauto. Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat de aankoop een louter zakelijke transactie is geweest die aan een beroep op de BOVAG-garantie in de weg staat.
De commissie gaat ervan uit dat de consument met name een beslissing over de versnellingsbak wilde hebben, nu de overige klachten in het klachtformulier en tijdens de zitting niet nader zijn toegelicht. Die kwesties zal de commissie dan ook verder buiten beschouwing laten.

Op grond van het bovenstaande is de klacht van de consument gegrond en zal de commissie de ondernemer veroordelen om de voor het herstel noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. De commissie ziet geen aanleiding om te bepalen dat de reparatie door een andere lokale garage moet worden uitgevoerd aangezien de consument zelf ervoor heeft gekozen een auto op enige afstand van zijn woonplaats te kopen en niet gebleken is dat de ondernemer niet in staat is een dergelijke reparatie uit (te laten) voeren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de herstelwerkzaamheden uit, zoals door de deskundige in zijn rapportage is aangegeven.

De werkzaamheden dienen binnen 4 weken na de verzendatum van dit bindend advies te zijn uitgevoerd.

De ondernemer brengt daarvoor geen kosten in rekening aan de consument.

Partijen dienen elkaar in staat te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te kunnen voldoen.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien is de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld ad € 127,50 aan hem te vergoeden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie zal aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. P.B. Vos en R. Vlasveld, leden, op 8 juni 2022.