Gebrekkig lakwerk. Non-conformiteit

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT07-0015

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op aan de aankoop van een nieuwe boot, type Antaris Loodsvlet 770. Dee koopprijs bedroeg € 46.000,–. De koop is gesloten op 2 september 2004 en de boot is geleverd op 17 juni 2005.    De consument heeft de klacht op 1 november 2006 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na het tweede vaarseizoen (2006) werd duidelijk dat de gebruikte lak op het teakhouten dek niet voldeed. Er waren in de loop van het tweede vaarseizoen meer en meer plaatsen waar de lak los kwam van de ondergrond. Na telefonisch overleg met de ondernemer werd de consument medegedeeld dat er geen garantie wordt verleend op lakwerk. Na dit onbevredigend antwoord heeft de consument contact opgenomen met de leverancier van de lak. Na een onderzoek van deze leverancier aan de boot in december 2006, ontvingen de consument op 18 januari 2007 hun advies, waaruit blijkt dat niet de juiste lak is verwerkt. Tevens is deze lak over de rubberen randen aangebracht, wat ook onthechting tot gevolg heeft gehad. Mede door de bevindingen van de leverancier en het feit dat de consument nu genoodzaakt is het gehele teakdek te schuren en opnieuw te lakken, is de consument van mening recht te hebben op een financiële compensatie.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De boot in totaal twee maal vier maanden gebruikt. In de winter ligt de boot in een stalling. Bij slecht weer in het zomerseizoen ligt de boot onder een dekzeil. De consument realiseert zich dat teakhout onderhoud vergt. Daarom is ook voorgesteld een deel van de kosten voor eigen rekening te nemen (1/3 deel). Het aanbod van de ondernemer heeft de consument niet geaccepteerd, omdat niet duidelijk was of het goed opgelost zou worden en omdat de transportkosten voor rekening van de consument zouden komen. De ondernemer heeft ook een verkeerd lak geadviseerd, namelijk een matglans in plaats van hoogglanslak. De ondernemer heeft nooit de moeite genomen om de boot te komen bekijken.   De consument verlangt een vergoeding van € 2.000,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument wist bij aankoop van dit schip dat deze een meer dan gemiddelde onderhoudsbehoefte heeft. De ondernemer heeft geadviseerd een dekzeil te gebruiken. De consument heeft bevestigd dat hij dit niet heeft aangeschaft/ gebruikt. Tijdens het aanpassen van deze ‘standaard’ sloep aan de wensen van de consument zijn kosten noch moeite gespaard, naast de enorme korting die de consument heeft ontvangen. In de garantiebepalingen van de ondernemer wordt duidelijk vermeld dat schade aan houtwerk buiten de garantiebepalingen valt, omdat het een natuurlijk product is waarbij klimaatsinvloeden, onderhoud, bescherming door de eigenaar en de variërende eigenschappen van het hout een grote rol spelen. In de garantiebepalingen wordt ook vermeld dat garantiewerkzaamheden door de ondernemer normaliter uitgevoerd worden op de werf te [plaatsnaam werf] waarbij in aanmerking dient te worden genomen dat extra kosten voor transport en takelwerkzaamheden voor rekening van de klant zijn.   De ondernemer heeft de consument voorgesteld om zijn sloep naar de werf in [plaatsnaam werf] te transporten om daar eventuele werkzaamheden uit te laten voeren. De kosten hiervan zouden voor 50% in rekening worden gebracht bij de consument. Dit voorstel is redelijk, omdat er afgelopen winter in ieder geval regulier onderhoud aan de sloep had moeten plaatsvinden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   – De randen van de gelakte lijfhouten en het gelakte middenstuk op het voordek zitten los bij de kitnaden van het teakdek. De lak is daar aangebracht tot op het naastgelegen voegrubber. – De lak in de scherpe hoeken langs de kuiprand en aan de buitenzijde, en langs de voetlijsten op de dekranden laat eveneens los.   De consument verklaarde dat in het vaarseizoen 2005 en 2006 enkel de kuip volledig was afgedekt en niet de gangboorden en de dekken. Aangezien het lakwerk van de kuip voornoemde gebreken niet vertoonde, mag worden geconcludeerd, dat de gebreken ontstaan zijn door weer en wind en met name zonneschijn (LJV belasting). Het is bekend dat buitenlakwerk en met name op vette houtsoorten, zoals teak, aandacht verdient. Kleine beschadigingen moeten snel hersteld worden én tenminste éénmaal per 2 jaar, liefst ieder jaar, dient alles gelakt te worden.   Ten aanzien van de oorzaak kan ondergetekende de mening van de leverancier delen, namelijk dat de ondergrond mogelijk niet voldoende is ontvet en dat lak aangebracht op het voegrubber (kit) voor onvoldoende hechting zorgt, zodat vocht onder de lak kan komen. De deskundige is het echter niet eens met het advies van de leverancier om eerst de lak in de voeg aan te brengen alvorens de voeg te kitten. In dat geval zou het een nieuw probleem kunnen veroorzaken, namelijk het loslaten van de voegrubber.   De oorzaak van het loslaten van de lak in de hoeken van de kuipranden en voetlijsten is eveneens de invloed van weer en wind. Wel speelt hier krimpen en uitzetten van het hout en mogelijk onvoldoende vóórbewerking (ontvetten) een rol.   Herstel is mogelijk. De deskundige schat de uren voor het verwijderen van de beschadigde laklagen en het aanbrengen van 5 nieuwe lagen in op 25 uur met gebruik van € 100,– aan materialen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek, dat bij consumentenkoop van dwingend recht is, dient de boot te voldoen aan het gerechtvaardigde verwachtingspatroon van de consument. Omdat de bepaling van dwingend recht is, kan deze niet terzijde gesteld worden door een uitsluiting van garantie, zoals in casu ten aanzien van het houtwerk.   In casu is derhalve de vraag of de ondernemer heeft geleverd hetgeen de consument mocht verwachten. De commissie zoekt daarbij aansluiting bij het rapport van de deskundige aan wie de commissie opdracht heeft gegeven de boot van de consument te onderzoeken. Uit dat deskundigenrapport volgt naar het oordeel van de commissie dat de geconstateerde gebreken aan het houtwerk enerzijds door weersinvloeden zijn ontstaan, maar dat anderzijds ook sprake is van onvoldoende voorbewerking (ontvetting) van het houtwerk. De commissie acht waarschijnlijk dat vanwege deze slechte voorbewerking eerder en/of meer gebreken aan het lakwerk zijn ontstaan dan de consument op basis van de overeenkomst mocht verwachten. Dat is de ondernemer toe te rekenen.   Omdat de ondernemer naar het oordeel van de commissie de indruk heeft gewekt de klachtafhandeling niet serieus te nemen (door de boot niet zelf te bekijken, ook niet tijdens het deskundigenonderzoek, en niet aanwezig te zijn ter zitting), acht de commissie het redelijk om de consument een schadevergoeding toe te kennen. De consument kan de gebreken alsdan door een derde laten herstellen. De commissie sluit zich betreffende de hoogte van de schadevergoeding aan bij het oordeel van de deskundige, die de kosten van herstel begroot op 25 uur à € 50,– plus € 100,– materiaalkosten minus BTW, maakt in totaal € 1.606,50 incl. BTW. De kosten voor (de)montage komen voor rekening van de consument, omdat deze kosten bij het komende reguliere onderhoud ook voor de consument zouden komen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.606,50. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 10 oktober 2007.