Gebrekkig remsysteem niet vastgesteld

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Private Lease    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 154740/172216

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over een probleem aan het voertuig dat kort na de levering is geconstateerd. De auto heeft zonder aanleiding een noodstop gemaakt op een snelweg en dit heeft tot een gevaarlijke situatie geleid. Het probleem bleef zich voordoen. Op enig moment heeft de consument de leaseovereenkomst ontbonden. De ondernemer is hiermee niet akkoord gegaan. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst en een schadevergoeding. De ondernemer voert aan dat geen van de dealers een gebrek aan de auto hebben kunnen vinden. De ondernemer is van mening dat de auto voldoet aan de veiligheidseisen. Tijdens een proefrit met de deskundige heeft een plotselinge noodstop zich niet voorgedaan. De commissie kan niet vaststellen dat er sprake is van een gebrek. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 10 maart 2020 tussen partijen gesloten privé leaseovereenkomst waarbij de ondernemer een Nissan Juke voor de duur van 60 maanden aan de consument ter beschikking heeft gesteld, waartegenover de consument gehouden is maandelijks een bedrag van € 408,60 aan de ondernemer te voldoen.

De consument heeft de klacht op 15 april 2020 voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Kort na de levering constateerde de consument een probleem met het voertuig. Deze maakte namelijk plotseling, vanuit het niets, een noodstop. Op verzoek van de ondernemer bracht de consument de auto voor onderzoek naar een dealer te [stad X]. De dealer kon niet direct een oorzaak vinden, maar heeft enkele aanpassingen van de software gedaan. Kennelijk/mogelijk is de oorzaak van het probleem gelegen in het ‘emergency break system’ van de auto. Het probleem bleef bestaan, waarbij een zeer gevaarlijke situatie zich voordeed op de A73 na een noodstop. Een achteropkomende vrachtwagen kon een aanrijding maar net voorkomen. Ook een nader onderzoek van de dealer leidde niet tot een oplossing. Het probleem bleef zich voordoen.

Na ruim een jaar is er nog steeds geen oplossing. Het probleem bleef zich onregelmatig voordoen. Na verschillende verzoeken van de zijde van de consument werd op 17 september 2021 afgesproken om het voertuig door een andere merkdealer te laten onderzoeken. Vervolgens werd de auto door een merkdealer te Beek onderzocht, maar deze dealer kon geen diagnose stellen of een herstelvoorstel doen. Wel werden enkele tips gegeven. De consument verlangde een adequate oplossing, maar de ondernemer liet niets meer van zich horen. Bij brief van 27 november 2021 liet de consument aan de ondernemer weten dat de leaseovereenkomst wordt ontbonden en werd de ondernemer verzocht daaraan medewerking te verlenen. Er werd gestopt met de betaling van de leasetermijnen. Op 15 december 2021 liet de ondernemer weten de ontbinding niet te accepteren omdat het probleem door de beide dealers niet is vastgesteld. De ondernemer stelt voor het probleem aan de commissie voor te leggen, hetgeen de consument vervolgens heeft gedaan.

Naar de mening van de consument beantwoordt het voertuig niet aan de overeenkomst en is sprake van een ernstig gebrek. Het plotselinge optreden van een noodstop kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. De consument heeft de ondernemer herhaaldelijk in de gelegenheid gesteld het probleem op te lossen, hetgeen niet is gelukt. Er is sprake van verzuim aan de zijde van de ondernemer. Het standpunt van de ondernemer dat het probleem niet (meer) aanwezig is wordt door de consument betwist. Ter staving daarvan legt de consument een aantal verklaringen van getuigen over die als passagier een noodstop hebben ervaren. Het probleem heeft zich inmiddels wel 12 maal voorgedaan.

Naast ontbinding van de leaseovereenkomst verlangt de consument tevens een schadevergoeding ter grootte van 10% van de betaalde en te betalen termijnen, te weten een bedrag van € 817,20 tot en met november 2021. Vanaf december 2021 betaalt de consument 90% van de maandelijkse leasetermijn.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In april 2021 ontving de ondernemer voor de eerste maal een klacht van de consument over het automatische remsysteem dat niet goed zou werken. De consument is daarop met de auto naar de leverende dealer gegaan, alwaar is geconstateerd dat het systeem niet kapot is. De bevindingen van de dealer zijn met de consument gedeeld. De consument is het daarmee niet eens. De ondernemer heeft contact gezocht met Nissan Nederland en de technische dienst heeft aangegeven dat het systeem niet kapot is. Ook dat is met de consument gedeeld. In augustus 2021 is de ondernemer vanwege de consument in gebreke gesteld. Hierna is de afspraak voor een ‘second opinion’ bij een andere dealer gemaakt. De uitkomst daarvan is bepalend voor de verdere gang van zaken. Ook deze dealer vond geen defect. De consument is het daarmee niet eens en blijft erbij dat kosteloos moet worden ontbonden. De ondernemer is het daarmee niet eens. De auto vertoont geen defecten en voldoet aan de veiligheidseisen van het merk. De ondernemer wacht de beslissing van de commissie af.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft voor zover van belang het volgende vastgesteld.

Klachtomschrijving:

Het geleasete voertuig maakt onregelmatig, vanuit het niets een noodstop, waardoor gevaarlijke situaties kunnen en zijn ontstaan. Diverse herstelpogingen, software aanpassingen hebben niets opgeleverd. De auto remt af en toe vanzelf zonder dat daar een aanleiding toe is. Met name bij overgangen tussen licht en donker, zoals schaduwen bij tunnels en bruggen.

Geef uw vaktechnisch oordeel over de klacht(en):

Deskundige heeft, na kennis te hebben genomen van de beschikbare stukken, partijen uitgenodigd voor het uitvoeren van het onderzoek bij Nissan dealer [naam dealer] te [stad X].

Onderzoek:

Deskundige heeft samen met de klant door middel van een uitgebreide proefrit de klachten op hun merites beoordeeld. Voorafgaand aan de proefrit is eerst het storingsgeheugen uitgelezen, daarbij zijn geen foutcodes vastgesteld. Verder is nog gecontroleerd of er een software update beschikbaar zou zijn, dat bleek niet het geval te zijn.

Tijdens de proefrit heeft zich onder de gegeven omstandigheden geen plotselinge noodstop voorgedaan.

Zoals het hoort trad, om een botsing met een voorligger te vermijden, wel het Intelligent Emergency Braking-Systeem (IEB), het noodremsysteem, in werking. Dit werd zichtbaar door een wit knipperende (voor)waarschuwing op het voertuiginformatiedisplay gepaard gaand met een akoestisch alarmsignaal. De natuurlijke reactie door de deskundige hierop was gas loslaten en remmen. Een mogelijke botsing werd daardoor vermeden, zoals bedoeld kwam de tweede waarschuwing (knipperend rood en wit) met een hoog akoestisch signaal, alsmede de noodrem niet inwerking.

Overwegingen:

Het Intelligent Emergency Braking-Systeem (IEB), kent de nodige beperkingen. Beperkingen die in relatie staan met de klacht van plotseling in werking treden van het noodremsysteem zijn:
– herkenning door het systeem van gelijkenis met de omtrek van voetgangers of fietsers, of als deze dezelfde afmetingen en positie vertoont als de achterlichten van een voertuig.
– verf, een schaduw of een patroon op de weg, langs de weg of muur (waaronder verbleekte en ongebruikelijke rijstrook markeringen).
– een vorm die ontstaat door wegconstructies vóór de auto zoals tunnels, viaducten, verkeersborden, reflectoren die op de zijkant van voertuigen zijn aangebracht, reflecterende platen en vangrails, objecten langs de weg (bomen, gebouwen), verlichting, schaduw van gebouwen.

Het Intelligent Emergency Braking-Systeem (IEB) kan daarom mogelijk reageren op de aanwezigheid van:
– objecten langs de weg (verkeersborden, vangrails, voetgangers, fietsers, motorfietsen, voertuigen, enz.)
– objecten boven de weg (een lage brug, verkeersborden, enz.)
– objecten op het wegdek (spoorrails, roosters, stalen platen, enz.)
– objecten in een parkeergarage (balken, pilaren, enz.)
– voetgangers of fietsers of motorfietsers die een rijstrook naderen
– voertuigen, voetgangers, fietsers, motorfietsen of objecten in de aangrenzende rijstrook of dicht bij de auto.
– aankomende voetgangers, fietsers

Opmerking:

Het Intelligent Emergency Braking-Systeem (IEB) kan door de bestuurder worden uitgeschakeld. Het systeem zal automatisch weer worden ingeschakeld wanneer de motor wordt gestart.

Conclusie:

Een zonder aanleiding plotselinge noodstop heeft zich tijdens het onderzoek, de proefrit niet voorgedaan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over het optreden van een plotselinge noodstop zonder dat daarvoor een goede reden bestaat, hetgeen tot een gevaarlijke situatie leidt.

De ondernemer voert verweer.

De commissie stelt voorop dat nu geen van partijen gemotiveerde bezwaren tegen de op schrift gestelde bevindingen van de door haar ingeschakelde deskundige naar voren heeft gebracht, zij deze zal overnemen en tot de hare zal maken.

Die bevindingen liggen geheel in lijn met de bevindingen van de beide dealers die de auto hebben onderzocht en evenmin een gebrek aan het noodremsysteem hebben geconstateerd. De deskundige stelt weliswaar vast dat het systeem ook zijn beperkingen heeft hetgeen een verklaring van de klacht van de consument zou kunnen zijn. Met name in het geval het systeem iets herkent dat lijkt op een object, voorwerp of wegsituatie, waarop het systeem is afgesteld en dan reageert alsof sprake is van een gevaarlijke situatie.

Het is dan ook niet zo dat de klacht van de consument onmogelijk is. Een “valse” herkenning is wel degelijk mogelijk, maar nu uit diverse onderzoeken is gebleken dat het systeem als zodanig goed functioneert en niet gebrekkig is, is sprake van een aan het product inherente eigenschap, die niet als een grond voor de door de consument verlangde ontbinding kan worden aangemerkt.

Op grond van het bovenstaande is de klacht van de consument ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Overeenkomstig het reglement van de commissie zal aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Private Lease, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, drs. W. Nienhuis en drs. C.J. Bal, leden, op 11 oktober 2022.