Gebrekkige levering (roestdeeltjes).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN-D02-0094

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De consument klaagt erover dat er vanaf 1991 in het drinkwater roestdeeltjes voorkomen als gevolg waarvan hij schade heeft geleden ondermeer door roestplekken en verkleuring van zijn kleding.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Consument ondervindt al jaar en dag en in elk geval sedert 1991 schade en hinder als gevolg van in het drinkwater voorkomende roestdeeltjes, althans bruin water, waardoor bijvoorbeeld kledingstukken tijdens de was in de wasautomaat verkleuren en onherstelbaar zijn geworden. Ondanks het feit dat de ondernemer in 1995 een fijnmazig filter heeft geplaatst en daarna de woningbouwvereniging ### in het binnenleidingwaternet van de woning alle binnenleidingen en kranen heeft vervangen zijn de klachten niet verdwenen. Consument verzoekt om de ondernemer te veroordelen tot levering van zuiver leidingwater onder het opleggen van de verplichting er voor zorg te dragen dat in het leidingnet van de consument geen roestdeeltjes en/of bruin water meer voorkomen onder het opleggen van een dwangsom van € 750,– voor iedere keer dat dit wel het geval zou mogen zijn, en onder het opleggen van de verplichting consument een bedrag van € 1.025,54 te betalen terzake van geleden schade vermeerderd met de wettelijke rente.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Aanvankelijk is de schade uit coulanceoverwegingen vergoed. De ondernemer stelt alle mogelijke maatregelen te hebben genomen. Zo zijn extra programma’s uitgevoerd, zijn het waterdistributienet en de aansluitleiding vernieuwd, is in 1995 een fijnmazig filter geplaatst dat halfjaarlijks wordt verwisseld. In 1995 heeft haar monteur inderdaad roestdeeltjes in de wasmachine gezien, maar deze hadden een grootte van 0,5 tot 1 millimeter die niet door het filter kunnen worden doorgelaten, aangezien de doorlaat van het filter 5 micromillimeter bedraagt. Technisch gezien heeft de ondernemer alle maatregelen genomen die denkbaar zijn. Nu het huis van de consument staat in een doorgaande straat, in een rij tussen andere woningen, die aangesloten zijn op dezelfde distributieleiding en welke worden voorzien van dezelfde kwaliteit drinkwater en de overige bewoners van de straat geen klachten hebben over roestwater, is de ondernemer van mening dat de klacht moet worden afgewezen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er is ook bemonsterd bij de meter, daar zijn wel sporen aangetroffen, maar die waren kleiner dan de voorgeschreven norm. Bij de wisseling van het filter is het water geanalyseerd maar ook daarbij zijn geen afwijkingen gebleken. Sinds in 1995 de wasmachine vernieuwd is, zijn er nog klachten geweest. De consument heeft echter niet aan het verzoek van ondernemer voldaan om de beschadigde kledingstukken te tonen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer al het mogelijke heeft gedaan om de klachten van de consument te onderzoeken. Weliswaar zijn er in 1995 nog in de wasmachine van de consument roestdeeltjes aangetroffen, maar deze waren van een dergelijke grootte dat deze onmogelijk door het geplaatste fijnmazig filter hebben kunnen komen. Nu het huis van de consument in een doorgaande straat staat in een rij tussen andere woningen, die op dezelfde distributieleiding zijn aangesloten en deze woningen voorzien worden van dezelfde kwaliteit drinkwater,en de bewoners van die woningen nimmer over de kwaliteit van het geleverde water hebben geklaagd, is de commissie met de ondernemer van oordeel dat niet is aangetoond dat de klachten van de consument verband houden met het geleverde drinkwater.

Op grond van het vorengaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 14 augustus 2002