Geconstateerd gebrek rechtvaardigt ongedaanmaking koopovereenkomst niet, maar de ondernemer moet wél compenseren

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Onjuiste voorstelling van zaken / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 178293/183858

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument is van mening dat de geleverde auto niet voldoet aan de overeenkomst. De ondernemer heeft een auto aangeboden in een bepaalde uitvoering. De auto die is afgeleverd mist echter een aantal accessoires die deze uitvoering wel zou moeten hebben. De consument doet een beroep op dwaling en wil de koop ongedaan maken. De ondernemer geeft aan dat hij alle relevante informatie aan de consument heeft verstrekt. Indien de consument bepaalde accessoires of opties wenste en dit evident was bij de aankoop van de auto, dan is het zijn taak om hier vooraf op te controleren en niet achteraf. De commissie is van oordeel dat de ernst van het geconstateerde gebrek een ongedaan-making van de koopovereenkomst niet rechtvaardigt. Wel is de ondernemer gehouden om de consument te compenseren voor het waardeverschil. De klacht is ten dele gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 10 mei 2022 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De
ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto, merk VW, datum eerste toelating 26 november 2020, kilometerstand 25.218, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 29.950,–. De levering vond plaats op of omstreeks 13 mei 2022. De consument heeft op 15 mei 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De geleverde auto voldoet niet aan de overeenkomst. De ondernemer heeft een auto aangeboden in de
‘Style’ uitvoering. De auto die is afgeleverd mist echter een aantal accessoires die deze in de ‘Style”-
uitvoering wel zou moeten hebben. Bij nadere bestudering van de auto en het onderhoudsboekje bleek dat
de auto niet een Style-uitvoering was, maar de goedkopere ‘Life”-uitvoering. Dat het een ‘Life’-uitvoering is
staat ook vermeld op de onderhoudslijst. De consument had juist een Style-uitvoering willen hebben in
verband met bepaalde accessoires die deze standaard bezat, en vanwege de aanmerkelijk hoger
inruilwaarde van de Style-uitvoering ten opzichte van de Life-uitvoering.

Op een verzoek van de consument om de koop ongedaan te maken en de ingeruilde auto weer terug te
geven wilde de ondernemer niet ingaan. Vervolgens heeft de gemachtigde van de consument in een e-mail
van 25 mei 2022 de overeenkomst vernietigd wegens dwaling.

Onjuist is dat de Duitse en Nederlandse uitvoeringen van de auto in de Style-uitvoering van elkaar
verschillen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Voor een beroep op dwaling is het verder niet relevant of de verkoper op de hoogte was van het feit dat de
auto een ‘Life’-uitvoering betrof. Ik hoefde dat zelf ook niet te onderzoeken, omdat de auto werd aangeboden
als een ‘Style’-uitvoering. Ik schat het waardeverschil tussen de beide uitvoeringen op ergens tussen de
€ 3.000,– en € 4.000,–.

De consument verlangt dat de koop ongedaan wordt gemaakt.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de auto in maart 2022 geïmporteerd uit Duitsland. Deze auto is vervolgens voorzien
van een Nederlands kenteken en opgenomen in de bedrijfsvoorraad. Vervolgens is met deze auto
geadverteerd op haar website en andere diverse media.

Voor de specificaties wordt het kenteken ingevoerd in een geautomatiseerd systeem. Daaruit komen dan de
specificaties naar voren. Het door de ondernemer geraadpleegde systeem categoriseert de auto als een
Style-uitvoering. Deze gegevens worden dan ook overgenomen en in de advertentie gezet. Daarnaast vindt
door Autobedrijf Snijders een visuele inspectie van de auto plaats met betrekking tot de accessoires.

Op de verkoopkanalen en op de website van de ondernemer wordt tevens het volgende vermeld:
“De uitvoeringsspecificatie van de aangeboden auto’s zijn zorgvuldig aangegeven, echter onder het
voorbehoud dat meer of minder extra’s nimmer tot een lagere kan leiden. Om teleurstelling te
voorkomen dient u voor aankoop zelf te controleren of al de voor u belangrijke extra’s ook daadwerkelijk
aanwezig zijn. Door de aankoop accepteert u de auto in zijn werkelijke specificatie. Belangrijk! Indien u
elders op eigen initiatief en zonder schriftelijke toestemming werkzaamheden laat uitvoeren worden de
door u gemaakte kosten niet door ons vergoed en vervalt iedere vorm van garantie. Na het verstrijken
van de garantietermijn komen alle zichtbare en onzichtbare gebreken uitsluitend voor rekening en risico
van koper. Ook komt koper na het verstrijken van de garantietermijn geen beroep op non-conformiteit
meer toe gelijk koper nu reeds nu voor alsdan hiervan afstand doet.”

Aan de consument is alle relevante informatie verstrekt. Alle op de auto aanwezige accessoires zijn
benoemd. De consument stelt dat hij na de aankoop bepaalde accessoires miste. Het missen van een
accessoire is iets anders dan een onjuiste voorstelling van zaken geven. Ook voor bepaalde type auto’s zijn
er gradaties in bijvoorbeeld type motoren en uitvoeringen. Het is aan de koper om hier vooraf te informeren.
Men kan er niet vanuit gaan dat alle accessoires op de auto aanwezig zijn.

Daarnaast had de consument inmiddels ervaring in het kopen van een importauto. Immers zijn ingeruilde
auto, die in Nederland wordt aangeduid als “Allstar” heeft ook niet alle accessoires die een originele
Nederlandse “Allstar” heeft. Het is ook algemeen bekend dat uitvoeringen per land verschillen. Men dient
daarop bedacht te zijn bij de aankoop van een importauto. Verder is onjuist dat de consument een Life uitvoering heeft gekregen. De auto is een geïmporteerde auto, welke na import in ‘Autodata’ de naam Style
heeft meegekregen. Dit is geen garantie dat daar alle accessoires op en aan zitten, die standaard op een
originele Nederlandse auto met als uitvoering Style zitten.

Een overeenkomst komt tot stand door vraag en aanbod. De consument stelt dat de auto minder waard is,
aangezien het een andere uitvoering betreft. Dit is geen reden om de klacht gegrond te verklaren. Immers,
het is aan de ondernemer welke vraagprijs hij wil hanteren en het is aan de consument om de vraagprijs te
accepteren, dan wel af te wijzen.

De ondernemer gaat af op zijn visuele inspectie en de aangeleverde data en is niet verantwoordelijk voor het
missen van accessoires. Indien de consument bepaalde accessoires of opties wenste en dit evident was bij
de aankoop van de auto, dan is het zijn taak om hier vooraf op te controleren en niet achteraf.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Een overeenkomst tussen partijen komt inderdaad tot stand door een daartoe strekkend aanbod van de
verkoper dat aanvaard wordt door de koper. De koper mag er daarbij vanuit gaan dat de informatie die de
verkoper over de te verkopen zaak verstrekt juist is. Wanneer de verkoper deze informatie genereert door
invulling van een kenteken in een geautomatiseerd systeem, is het aan de verkoper om te controleren of de
daaruit voortvloeiende informatie juist is. Onjuistheden komen in beginsel voor rekening en risico van de
ondernemer, van wie mag worden verlangd dat de informatie die hij verstrekt ook juist is.

In dit geval heeft de ondernemer een auto aangeboden in een specifieke uitvoering (“Style”). Dat aanbod is
door de consument aanvaard, waardoor voor de ondernemer de verplichting is ontstaan om een auto te
leveren in de ‘Style’-uitvoering. Uiteindelijk is aan de consument een auto geleverd in de uitvoering ‘Life’. Dat
deze uitvoering van minder opties is voorzien dan de Style-uitvoering, wordt niet betwist. Niet gebleken is dat
de ondernemer de consument hier vóór de totstandkoming op heeft gewezen. In dat geval staat vast dat de
ondernemer een auto heeft geleverd die niet aan de overeenkomst beantwoordt.

In dat geval kan de consument op grond van dwaling de vernietiging van de overeenkomst verlangen, dan
wel de ontbinding wegens wanprestatie. Een recht op ontbinding bestaat niet, wanneer de aard of geringe
ernst van het tekortschieten de gevolgen van een ontbinding niet rechtvaardigen. De commissie is van
oordeel dat dat geval zich hier voordoet. De geleverde auto kent geen gebreken die hem ongeschikt maken
voor een normaal gebruik in het verkeer. Ten opzichte van de aangeboden uitvoering mist de auto een
aantal accessoires. Voorts zal de waarde van de auto lager zijn dan de waarde van een auto in de ‘Style’-
uitvoering. In een geval van dwaling kunnen in dat geval in plaats van een vernietiging van de overeenkomst
de voorwaarden waaronder deze tot stand is gekomen worden aangepast.

De commissie is van oordeel dat de ernst van het geconstateerde gebrek een ongedaan making van de
koopovereenkomst niet rechtvaardigt. Wel is de ondernemer gehouden om de consument te compenseren
voor het waardeverschil tussen een auto van dit type in de ‘Style’-uitvoering en in de ‘Life’-uitvoering. Een
vergelijking van de prijzen op verschillende autosites leert dat het prijsverschil tussen de beide uitvoeringen
redelijkerwijs kan worden vastgesteld op € 1.400,–.

Voor zover de consument zich beklaagt over het feit dat de ondernemer hem een andere auto heeft geleverd
dan was aangeboden, is de klacht gegrond. De verlangde ongedaan making van de koop zal de commissie
afwijzen. Wel dient de ondernemer de consument voor het waardeverschil te compenseren. Beslist wordt
daarom zoals hierna wordt vermeld.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.400,–. Betaling dient plaats te vinden
binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt
de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend
advies.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de
behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, de
heer B.H. Oving en mevrouw J.M.A. van Haren, leden, op 28 november 2022.
mr. R.J.M. Cremers.