Geconstateerde gebrek ligt in risicosfeer consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 41710

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 oktober 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [een laptop], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 499,–. De levering heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2009.   De consument heeft de klacht op 8 februari 2010 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Begin december 2009 is de laptop door een voor mij onbekende oorzaak defect geraakt. Er was aan de linkerzijde over het scherm een verticale streep zichtbaar en er was een soort vloeistof in het scherm gelopen. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de oorzaak van het defect van buitenaf is ontstaan en dat dit niet onder de garantie valt. Ik weet echter zeker dat ik geen specifieke of niet toelaatbare kracht van buitenaf op het toestel heb uitgeoefend. Ik heb de laptop ook niet gestoten of laten vallen of iets dergelijks. De fabrikant heeft mij het voorstel gedaan om 50% van de reparatiekosten te betalen, dat is 50% van € 409,–. Ik ben het daar niet mee eens omdat ik er zeker van ben dat de oorzaak van het defect niet door mijn toedoen van buitenaf is gekomen. De schade is bij normaal gebruik ontstaan. Ook naar aanleiding van het in deze zaak uitgebrachte deskundigenbericht kan ik slechts verklaren dat ik de laptop niet heb laten vallen en/of ergens tegenaan heb gestoten. Als ik daar slechts een vermoeden van zou hebben gehad dan was ik direct met het voorstel van de fabrikant, om 50% van de kosten te betalen, akkoord gegaan.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb de laptop gewoon gebruikt en voor de rest niets met het apparaat gedaan. Het defect is van het ene op het andere moment ontstaan. De laptop lag naast mij op de bank en toen ik die oppakte zag ik het defect. Als ik mij er bewust van zou zijn geweest dat ik iets met de laptop zou hebben gedaan waardoor het defect zou kunnen zijn ontstaan dan was ik vanzelfsprekend akkoord gegaan met het gedane voorstel van de fabrikant om 50% van de reparatiekosten voor mijn rekening te nemen. Het apparaat staat thans nog steeds bij de ondernemer, volgens mij is die ook niet gerepareerd. Ik heb ook nog niets aan de ondernemer betaald. De ondernemer beschuldigt mij ervan dat ik het apparaat heb laten vallen. Dat vind ik vervelend en daar ben ik boos over.   De consument verlangt een kosteloze reparatie van de laptop.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn standpunt (schriftelijk dan wel mondeling) aan de commissie kenbaar te maken. Uit de correspondentie van partijen voorafgaande aan de indiening van de klacht door de consument bij de commissie blijkt dat de ondernemer zich op het standpunt stelt dat het scherm van de laptop is gebarsten door een externe oorzaak. Dat blijkt ook uit de bevindingen van de technische afdeling van de fabrikant. Een dergelijke barst komt ook niet zomaar vanzelf in het scherm. Klaarblijkelijk was het scherm bij aankoop en de twee maanden die daarop volgden schadevrij. Het is onmogelijk dat een scheur in het LCD-scherm van een laptop spontaan ontstaat. Dat moet door een externe oorzaak zijn gebeurd. De fabrikant heeft het voorstel gedaan dat de consument 50% van de reparatiekosten zal betalen, hetgeen de ondernemer niet onredelijk voorkomt. De totale reparatiekosten zouden € 409,30 bedragen. Tevens is geconstateerd dat er ook een beschadiging aan de behuizing van het display is. Hoewel de ondernemer niet wil beweren dat die beschadiging ook het display heeft gebroken, is duidelijk dat dit soort beschadigingen niet spontaan ontstaan.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport – voor zover thans van belang – het volgende vastgesteld.   Ik heb de notebook aan een technisch onderzoek onderworpen en het volgende geconstateerd. Het Liquid Crystal Display (LCD scherm) is gescheurd. Het LCD scherm is gemonteerd in het deksel van de notebook. De scheur loopt vanaf de ontgrendeling/sluiting van het deksel, midden bovenin het scherm ter hoogte van de webcamera, en loopt naar de uiterste hoek rechts onderin het scherm. Het LCD scherm is geborgd in een stalen frame, zodanig dat er van een “spontane scheuring” geen sprake kan zijn. De plaats en de vorm van de scheur geven aan dat een torsie, kracht of druk van buitenaf het scherm heeft doen scheuren. Opmerkelijk is een deukje dat zit op de rechterbovenhoek van het deksel, maar een oorzakelijk verband tussen deze schade en de scheur in het LCD scherm heb ik niet kunnen leggen, maar kan het wel zijn.   Naar het oordeel van de deskundige is de omvang van het geconstateerde gebrek opvallend te noemen. De deskundige komt tot het oordeel dat technisch herstel mogelijk is door het vervangen van het LCD scherm. De herstelkosten worden door de deskundige geraamd op circa € 400,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In het licht van de in deze zaak geschetste omstandigheden onderschrijft de commissie de inhoud van het uitgebrachte deskundigenrapport. Daaruit volgt dat de oorzaak van het defect te wijten is aan een torsie, kracht of druk van buitenaf, hetgeen het scherm heeft doen scheuren. Het oordeel van de deskundige vindt overigens ook bevestiging in de bevindingen van de technische dienst van de fabrikant. Ook de commissie acht het uitgesloten dat het LCD scherm spontaan en uit zichzelf zou scheuren. De verder aan de laptop geconstateerde schade (deukje op de rechterbovenhoek) lijkt ook te duiden in de richting van een invloed van buitenaf die mogelijkerwijs in (causaal) verband staat tot de scheur in het LCD scherm.   Mede gelet op deze bevindingen komt de consument geen beroep toe op het bewijsvermoeden bij consumentenkoop dat wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord indien de afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart omdat – zoals in deze zaak – de aard van de afwijking zich daartegen verzet. In deze zaak kan worden vastgesteld dat de aard van de afwijking (scheur in het LCD scherm) ziet op een van buitenaf komende torsie, kracht of druk zodat het wettelijk vermoeden in deze zaak niet opgaat. Aldus is de ondernemer niet gehouden om de laptop onder garantie te repareren dan wel te vervangen en/of tot restitutie van het aankoopbedrag over te gaan. Verder is van de zijde van de consument geen enkel (tegen)bewijs ingebracht tegen de bevindingen van de deskundige (en de technische dienst van de fabrikant). Het geconstateerde gebrek ligt dus in de risicosfeer van de consument. Dit betekent dat de klacht van de consument faalt en dat de commissie van oordeel is dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro  op 26 november 2010.