Gedrag ondernemer, klachtengeld verschuldigd – 3

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63454

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de consument van de ondernemer ontvangen eindafrekening voor geleverd gas over de periode van 29 juni 2010 tot en met 15 april 2011.   De consument heeft een bedrag van € 1.651,71 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 4 oktober 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 4 oktober 2011 ontving ik de eindafrekening. Deze vermeldde een absurd hoog bedrag van € 1.651,71 dat ik zou moeten bijbetalen. Voor een 2-persoons huishouden in een relatief kleine bovenwoning is dit naar mijn mening volstrekt onmogelijk. Aangezien ik in februari 2011 bericht kreeg van de ondernemer dat mijn “slimme” meter niet goed werkte en deze vervolgens op 8 maart 2011 is vervangen, lijkt het mij logisch dat het hoge verbruik is te wijten aan het niet goed functioneren van de meter. Ik heb direct na de ontvangst van de eindafrekening contact gezocht met de ondernemer. Deze is niet bereid de berekening van het verbruik te herzien, ondanks het feit dat ik daarom verschillende malen schriftelijk heb verzocht. Ik heb daarvan geen bevredigende uitleg van de ondernemer ontvangen.   De consument verlangt herberekening van de eindafrekening op basis van het werkelijk verbruik.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Ons meetbedrijf heeft op 7 maart 2011 een meterwissel uitgevoerd. De reden daarvan was een defecte GPS-module, waardoor steeds dezelfde meterstand via de module aan ons is doorgegeven, terwijl de meter zelf gewoon doorliep. De meter met de defecte module heeft van 15 mei 2009 tot 7 maart 2011 in de woning van de consument gehangen. Op de jaarafrekening 2009-2010 is te zien dat over de periode van 15 mei 2009 tot en met 28 juni 2010, zijnde 409 dagen, slechts 216 m3 is geregistreerd. Dat is onmogelijk. Op de jaarafrekening 2010-2011 is het niet geregistreerde deel van het verbruik alsnog in rekening gebracht. Over de periode van 15 mei 2009 tot en met maart 2011 was het werkelijk verbruik 5.392 m3. Dat komt neer op een gemiddeld jaarverbruik van 2.982 m3. Dit verbruik komt overeen met het gemiddeld jaarverbruik voor 15 mei 2009. Dat bedroeg 3.110 m3. Er is dus niet te veel verbruik in rekening gebracht. De reden van de hoge eindafrekening ligt in het feit dat een naheffing heeft plaatsgevonden over de periode waarin als gevolg van het genoemde defect van de GPS-module te weinig in rekening is gebracht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting heeft de ondernemer een uitdraai uit het Toegankelijk Meetregister van Energie Data Services Nederland (EDSN) overgelegd. Hieruit is af te leiden dat het gemiddeld verbruik (voor calorische correctie) over de periode van 7 november 2007 tot en met 14 mei 2009 ruim 3.110 m3 heeft bedragen en over de periode van 15 mei 2009 tot en met 6 maart 2011 bijna 2.982 m3. Dit strookt met hetgeen de ondernemer in zijn verweerschrift, hierboven kort weergegeven, naar voren heeft gebracht. De conclusie die hieruit moet worden getrokken luidt dat aan de consument niet te veel verbruik in rekening is gebracht, maar dat de hoogte van de eindafrekening is te verklaren uit het feit dat over de eerdere periode te weinig verbruik in rekening is gebracht, dat met de eindafrekening is gecorrigeerd. De klacht is dus inhoudelijk ongegrond. Aangezien de ondernemer echter pas met een duidelijke uitleg is gekomen nadat de consument het geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt, is de commissie van oordeel dat de consument dat op goede gronden heeft gedaan. Ingevolge het regelement is de ondernemer daarom verplicht het klachtengeld te vergoeden en de gebruikelijke bijdrage in de behandelingskosten van het geschil te betalen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Het depotbedrag van € 1.651,71 wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 27 januari 2012.