Geen aanknopingspunten om te twijfelen aan juistheid deskundigenrapport.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Deskundigenonderzoek/-rapport    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60751

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 juli 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van, samengevat, een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van circa € 9.500,–. De plaatsing van de keuken is door of in opdracht van de consument zelf gedaan, behalve voor zover het gaat om het gekochte composieten werkblad (hierna te noemen: het werkblad). De ondernemer heeft zich verplicht tot het leveren en plaatsen van het werkblad tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.697,–, welke levering en plaatsing plaatsvond op 17 september 2010.   De consument heeft de klacht op 11 februari 2011 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is een scheur in het werkblad aanwezig.   De consument verlangt, zoals ter zitting toegelicht, kosteloos herstel of vervanging van het werkblad.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken. Ter zitting en in overgelegde correspondentie heeft de ondernemer in hoofdzaak het volgende aangevoerd.   Composiet is geen levend materiaal en het scheuren van het blad moet een oorzaak hebben. De ondernemer erkent geen aansprakelijkheid voor de scheur die is ontstaan tijdens het gebruik door de consument, tenzij wordt aangetoond dat ondernemer nalatig is geweest. De ondernemer is verwikkeld geraakt in een touwtrekkerij met zijn leverancier. Het is een forse aantijging dat de gemachtigde van de consument spreekt over non-conformiteit.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het aanrechtblad is bij de kookplaat aan de rechter achterzijde ingescheurd, dit is vanuit de uitsparing van de kookplaat vandaan. De scheur is op dit moment circa 60 mm lang. Deze zal in de loop der tijd zeker langer worden. De scheur bevindt zich uit de zijkant van het blad op 100 mm en uit de achterzijde op 300 mm. Hier is nauwelijks ondersteuning en het blad klinkt niet meer echt dragend aan.   Dit blad is niet tijdens de montage gebroken, maar is achteraf gescheurd. De scheur is niet veroorzaakt door thermische belasting. Het blad is gescheurd door overbelasting en te weinig ondersteuning. Dit kan door veel dingen zijn veroorzaakt, bijvoorbeeld een te zwaar voorwerp is op het aanrecht gezet, of er is te weinig ondersteuning, of de uitsparing van de kookplaat is (te) groot, waardoor het blad onder zijn eigen gewicht is bezweken.   Herstel is alleen mogelijk door vervanging van het blad. Het advies is, om meer ondersteuning aan te brengen, door bijvoorbeeld een poot op de hoek te plaatsen.   De herstelkosten zullen circa € 2.400,– bedragen inclusief montage.   Toelichting: De ondernemer heeft ter plekke een voorstel gedaan, om het probleem op te lossen. Hierover moest de consument overleggen met haar rechtsbijstand, het kan nog zijn dat er onderling geschikt wordt.   Beoordeling van het geschil   Ter zitting blijkt dat het in de toelichting op het deskundigenrapport bedoelde schikkingsaanbod door de consument is verworpen. Hierdoor is dat aanbod vervallen. De commissie zal het geschil beoordelen en overweegt het volgende.   Na een leespauze vanwege de vóór de zitting namens de consument ingezonden brief van 6 december 2011, deelt de ondernemer ter zitting mee dat hij behoorlijk van die brief heeft kunnen kennisnemen en dat hij daarop ter zitting zal reageren.   De consument verwijt de ondernemer geen concrete tekortkoming in zijn advies- of informatieplicht. Namens de consument is ter zitting zelfs gesteld dat de ondernemer haar vooraf goed heeft geadviseerd en geïnformeerd.   Of de ondernemer aan zijn rechtsverhouding met zijn leverancier aanspraken kan ontlenen, staat buiten zijn overeenkomst met de consument en gaat de voorliggende rechtsstrijd met betrekking tot het werkblad te buiten. Voor zover de ondernemer bij de inmeting en plaatsing daarvan gebruik heeft gemaakt van (de hulp van) een ander bedrijf, laat dit onverlet dat hij tegenover de consument voor diens handelingen of tekortkomingen aansprakelijk is, ook als de ondernemer zelf geen verwijt treft.   Van de aflevering af is het werkblad in beginsel voor risico van de consument. Ondanks dat de consument de afwijking binnen zes maanden na aflevering heeft gemeld, wordt niet vermoed dat het werkblad bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Nu sprake is van een scheur die blijkens het deskundigenrapport bij de aflevering in ieder geval niet aanwezig was, verzet de aard van de afwijking zich tegen dit wettelijk vermoeden. Het voorgaande brengt mee dat de consument het bewijsrisico draagt ter zake dat het werkblad bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.   Voor zover de consument bezwaren uit tegen de door de deskundige gerapporteerde conclusie dat de scheur bij de aflevering in ieder geval niet aanwezig was, ziet de commissie geen aanleiding de deskundige in zoverre niet te volgen. Dat de consument de scheur pas meerdere maanden na aflevering bij de ondernemer heeft gemeld, lijkt de juistheid van die conclusie overigens veeleer te bevestigen. De commissie ziet ook verder geen concrete aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid van het deskundigenrapport en de daarin gerapporteerde conclusies. Op grond van het deskundigenrapport kan evenwel niet worden vastgesteld dat het werkblad niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten, althans dat het werkblad niet de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, of dat de plaatsing ondeugdelijk is geweest. Nu niet is komen vast te staan dat het werkblad bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord of de scheur anderszins zijn oorzaak vindt in een aan de ondernemer toe te rekenen omstandigheid, leidt het voorgaande tot de slotsom dat de klacht ongegrond is.   Nu de overige geschilpunten niet tot een andere beslissing kunnen leiden, behoeven zij geen bespreking meer en beslist de commissie als volgt.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 9 december 2011.