Geen annulering van een pakketreis, maar van een drietal losse reserveringen.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Beëindiging    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI01-2532

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 augustus 2001 met het boekingskantoor totstandgekomen overeenkomst. Het boekingskantoor heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een reservering voor een lijndienstvlucht voor vijf personen naar, en een hotel en een auto voor vijf personen op Fuerteventura in Spanje, voor de periode van 23 december 2001 t/m 3 januari 2002 voor de som van totaal € 4.074,04.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

In augustus 2001 heb ik aan het boekingskantoor opdracht gegeven een reispakket (vlucht + bungalow) te reserveren. Ik werd daarop door het boekingskantoor geïnformeerd dat er een bungalow in de betreffende periode vrij was, maar dat de geplande vlucht vol was. Toch was het mogelijk een arrangement te vinden om op de gewenste datum te kunnen vliegen.
Op 17 augustus werd mij door het boekingskantoor een overeenkomst aangeboden die ik accepteerde. Ik betaalde een aanbetaling van ƒ 4.648,50 en op deze overeenkomst is vermeld dat de ANVR voorwaarden van toepassing zijn.
Op 24 september informeerde ik het boekingskantoor dat ik om persoonlijke redenen (die niet door de annuleringsverzekering zijn gedekt) de reis moest annuleren. Ik verzocht om terugbetaling van mijn aanbetaling, verminderd met de in artikel 9 lid 1, sectie 1a van de ANVR voorwaarden vermelde annuleringskosten, dus een terugbetaling van ƒ 3.759,50.
Het antwoord van het boekingskantoor was dat voor de vlucht andere voorwaarden van toepassing zouden zijn, volgens welke de annuleringskosten voor de vlucht 100% zouden bedragen.
Op dezelfde dag stuurde ik een klachtbrief naar het reisbureau.
Het reisbureau antwoordde mij dat mijn reservering uit 2-3 losse reserveringen zou bestaan. En met deze brief ontving ik een bevestiging van de annulering, waarin voor het eerst stond vermeld dat de annuleringskosten voor de vlucht 100% bedragen.
Ik ben van mening dat het boekingskantoor de reis niet volgens de ANVR voorwaarden heeft geannuleerd. De vluchtprijs werd onrechtmatig op basis van andere voorwaarden ingehouden.
Op de door mij getekende overeenkomst zijn geen afwijkende voorwaarden vermeld. De enige voorwaarden waarmee ik accoord ging zijn de daarop vermelde ANVR voorwaarden.
Het boekingskantoor had mij niet medegedeeld dat er voor de vlucht andere voorwaarden van toepassing zijn, noch heb ik enig document gekregen waarop ze vermeld zouden zijn. De ‘100% voorwaarden’ zijn eerst op de annuleringsbevestiging vermeld, dat wil zeggen na mijn klacht. Op zijn minst is er dus sprake van onvoldoende informatie aan de klant. Het reisbureau mag niet naderhand andere, voor mij veel ongunstiger, en bij mij onbekende, voorwaarden toepassen.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van het boekingskantoor

Het standpunt van het boekingskantoor luidt in hoofdzaak als volgt.

Naar aanleiding van de vraag om een vakantie te reserveren in de kerstperiode hebben wij verschillende mogelijkheden bekeken. Daar het niet meer mogelijk was een pakketreis te reserveren (vlucht, transfer en hotel bij één touroperator) hebben wij klager een ander voorstel gedaan. Uit de gevoerde correspondentie blijkt dat wij duidelijk hebben aangegeven dat het alleen mogelijk was de vlucht, transfer en het hotel los te reserveren bij verschillende organisaties. Klager heeft uit verschillende vluchttijden van de Iberia Lijndienst kunnen kiezen. Later is er een auto bij gehuurd om het transfergedeelte op te vangen. Ook dat is in overleg gegaan met een duidelijke uitleg. Tijdens dit gesprek is uitgelegd dat het ging om een definitieve reservering en dat annulering van deze tickets 100% kosten met zich mee zou brengen. Het verbaast ons dan ook dat klager nu aangeeft niet op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en restricties van Iberia Airlines. Tijdens de reservering hebben wij in onze fax aangegeven dat als er onduidelijkheden of vragen waren wij die graag wilden beantwoorden. Wij hebben daar geen enkele reactie op gehad. Ook bij de betaling en het zetten van de handtekening, waarbij wij de reservering met klager hebben doorgenomen, is geen enkele vraag gekomen. Alles was duidelijk. Wij zijn van mening klager alle informatie te hebben gegeven die een goed reisbureau behoort te geven.

Ter zitting heeft het boekingskantoor verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Bij het doornemen van de boekingsgegevens hebben wij met klager besproken dat een, naar verhouding, hoge aanbetaling werd verlangd omdat het om de reservering van een lijndienstvlucht ging die altijd bij boeking geheel betaald dienen te worden. Bij een pakketreis wordt altijd een veel lagere aanbetaling verlangd.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie is van oordeel dat het in het onderhavige geval niet gaat om een pakketreis in de zin van de ANVR Reisvoorwaarden, maar om een cumulatie van een drietal losse reserveringen die het boekingskantoor voor klager onderbracht bij een drietal organisaties en waarop niet onverkort de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn maar de ANVR Boekingsvoorwaarden alsmede afwijkende voorwaarden voor IATA tickets.

De vraag is vervolgens aan de orde of dit ook als zodanig aan klager kenbaar is gemaakt.
De commissie is van oordeel dat het aan klager bekend had kunnen zijn dat hij geen reguliere pakketreis had geboekt. De commissie heeft daarbij de volgende feiten in aanmerking genomen:
1. In de fax d.d. 16 augustus 2001 wordt een keuze geboden tussen een campingvlucht en een lijndienstvlucht en wordt vermeld dat de vlucht en de accommodatie bij verschillende touroperators zouden worden geboekt; 2. De boekingsbevestiging vermeldt aparte reserveringen voor de vlucht en de accommodatie op aparte bladzijden, apart berekend. Op de boekingsbevestiging staat zeer duidelijk vermeld dat deze reserveringen bij verschillende touroperators zijn ondergebracht en tevens dat de vlucht een lijndienstreservering betreft; 3. Er werd een hoge aanbetaling in rekening gebracht in verband met het feit dat het om een lijndienstreservering ging.
Gehoord de verklaringen ter zitting acht de commissie het voorts aannemelijk dat het boekingskantoor klager bij het tot stand komen van de boeking voldoende heeft duidelijk gemaakt dat het om een speciaal voor hem samengestelde reis, en dus niet om een pakketreis, ging.
En tenslotte stelt de commissie vast dat op de boekingsbevestiging niet alleen melding wordt gemaakt van de ANVR Reisvoorwaarden, maar ook van de ANVR Boekingsvoorwaarden en het feit dat op IATA tickets afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

De ANVR Boekingsvoorwaarden bepalen in artikel 3.3 dat bij annulering door de opdrachtgever de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dit betreffen de kosten die door de dienstverlener aan het boekingskantoor in rekening worden gebracht.  Gelet op de voorwaarden van Iberia Airlines, die van toepassing zijn op de reservering van de lijndienstvlucht, en gelet op de ANVR Reisvoorwaarden, die van toepassing zijn op de hotelreservering, en gelet op de Bedrijfsvoorwaarden van Sunny Cars, die van toepassing zijn op de reservering van de huurauto, is de commissie van oordeel dat de annuleringskosten conform de toepasselijke voorwaarden zijn berekend.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 23 mei 2002.