Geen causaal verband tussen verdoeken van zonnescherm in 2009 en stukgaan van het scherm in januari 2011

  • Home >>
  • Zonwering >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58088

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verdoeken van een zonnescherm tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 795,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in december 2009.   De consument heeft een bedrag van € 25,– incassokosten niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 12 april 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In december 2009 heeft de ondernemer het doek op ons zonnescherm vervangen. De rekening daarvoor hebben wij betaald. In januari 2011 ontstond een storing aan het zonnescherm. De koorden waren defect. Tijdens de eerste reparatie door een monteur van de ondernemer op 6 januari 2011 bleek dat de spanningskabel aan de onderzijde van het scherm geheel om de katrol zat vastgedraaid. Hierdoor was de trekveer uitgerekt en zat deze muurvast. Tijdens de reparatie bleek dat de motor het ook had begeven. Dat kwam door het knappen van de koorden en het vastdraaien van de spanningskabel. Zo is het ons door de monteur uitgelegd. Na deze eerste reparatie zijn herhaaldelijk nieuwe storingen opgetreden. Het scherm ging slechts voor 2/3e omhoog en bij het neerlaten zou het doek onderaan van de geleiders aflopen als het niet handmatig zou worden gestopt. De ondernemer heeft herhaaldelijk pogingen gedaan om het probleem te verhelpen, maar zonder resultaat. Bij de zoveelste klachtmelding kregen wij van de telefoniste te horen dat de ondernemer geen contact meer wilde. De rekening van de eerste reparatie in januari 2011 ad € 514,50 was nog niet betaald. Dat klopte, maar daar stond tegenover dat ons zonnescherm nog steeds niet naar behoren functioneerde en dat wij dus niets aan die reparatie hadden gehad. Uit de daarop gevolgde mailwisseling bleek dat de ondernemer zich niets aan ons kapotte zonnescherm gelegen liet liggen, maar dat hij uitsluitend geïnteresseerd was in de betaling van zijn factuur. Er werd tevens gedreigd met een incassobureau. Dat is inderdaad ingeschakeld. Om verdere kosten te voorkomen hebben wij de rekening onder protest betaald. De in rekening gebrachte incassokosten van € 25,– hebben wij niet betaald. Op dit moment zitten wij nog steeds met een kapot zonnescherm. Het door ons betaalde bedrag van € 514,50 is uitgegeven aan een reparatie, waar we niets aan hebben gehad. Wij hebben het sterke vermoeden dat bij het verdoeken van het scherm montagefouten zijn gemaakt, die tot het stukgaan van het scherm in januari 2011 hebben geleid. Ter oplossing van het geschil stellen wij voor dat de ondernemer de helft van de reparatiekosten van € 514,50 crediteert en dat hij kosteloos zorgt voor een zodanig herstel van het scherm dat dit weer probleemloos werkt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de serrezonwering in december 2009 verdoekt. Dit is in december 2009 gefactureerd. In januari 2011 werd ons een storing aan de koorden gemeld. Tevens was een draadbreuk ontstaan, waardoor de motor nog maar één kant opdraaide. Wij hebben die storingen verholpen en een en ander gefactureerd op 21 januari 2011. Op 8 maart 2011 heeft de consument een nieuwe storing gemeld. De zonwering sloot niet goed. Wij hebben deze storing verholpen en daarvoor geen kosten in rekening gebracht. De consument betaalt erg slecht. Pas na de inschakeling van een incassobureau gaf zij aan dat de rekening van januari 2001 niet juist is en probeert zij aanspraak te maken op garantie. Wij wijzen erop dat de consument niet eerder op de factuur heeft gereageerd dan nadat wij het incassobureau hadden ingeschakeld. De hoofdsom heeft zij inmiddels betaald. De incassokosten van € 25,– heeft zij achtergehouden. Vanwege het betalingsgedrag van de consument willen wij geen service meer verrichten. Er bestaat geen enkel verband tussen het stukgaan van het scherm en de verdoeking in december 2009. Als er toen fouten waren gemaakt, zou het scherm veel eerder zijn stukgegaan, niet na ruim een jaar.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige heeft slechts één probleem kunnen vinden. De motorafstelling is niet juist, waardoor het scherm niet goed dichtgaat. Het kan ook zijn dat de motor niet meer functioneert. In dat geval moet de motor vervangen worden. Als inderdaad na het verdoeken de koorden zijn vastgelopen, kan het zijn dat de motor is warmgelopen en dat ondanks de thermische beveiliging de afstelling is beschadigd. De afstelling van de motor kost een manuur arbeid. Vervanging van de motor kost circa € 500,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting heeft de ondernemer verklaard dat het geen zin heeft de motor af te stellen, omdat hij dat al eerder heeft gedaan na de herhaalde storingsmeldingen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de motor stuk is. In januari 2011 was dat niet te voorzien, zodat er toen geen aanleiding bestond om de reparatie af te raden en de consument te adviseren een nieuw zonnescherm te kopen. De commissie heeft geen causaal verband kunnen vaststellen tussen de verdoeking in december 2009 en het stukgaan van het zonnescherm in januari 2011. Daarvoor is de verstreken tijd na de verdoeking te lang. De ondernemer heeft na de reparatie in januari 2011 nog de nodige service verleend, maar is daarmee opgehouden toen betaling van zijn factuur uitbleef. Onbegrijpelijk acht de commissie dit niet. Na de reparatie in januari 2011 heeft de consument pas een nieuwe storing gemeld in maart 2011. Over de ontvangen factuur had zij intussen niet geklaagd. De consument heeft dus zonder noodzaak de gebruikelijke betalingstermijn overschreden en heeft pas tegen de factuur bezwaar gemaakt nadat de ondernemer een incassobureau had ingeschakeld. De in rekening gebrachte incassokosten zijn dus terecht. De klacht moet ongegrond worden verklaard, niet vanwege het betalingsgedrag van de consument, maar vanwege het ontbreken van causaal verband tussen de verdoeking in december 2009 en het stukgaan van het scherm in januari 2011 en omdat de commissie evenmin heeft kunnen vaststellen dat de reparatie in januari 2011 onnodig is geweest of niet goed is uitgevoerd. De commissie wijst er nog op dat de consument ervoor kan kiezen de motor te laten reviseren in plaats van deze te vervangen. De kosten zullen dan aanmerkelijk lager liggen dan de door de deskundige begrote kosten van vervanging van de motor.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag van € 25,– wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 5 oktober 2011.