Geen discussie tussen partijen over tekortkoming ondernemer, slechts over de wijze van compenseren. Geen depotstorting vereist

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 40705

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 3 december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het schuren en oliën van een parketvloer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.500,–. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op of omstreeks 18 januari 2010.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft aangevoerd dat hij niet verplicht kan worden gesteld enig bedrag in depot te storten, omdat hij nooit een factuur van de ondernemer heeft ontvangen. Dit hield verband met het feit dat het werk niet goed is uitgevoerd, wat door de ondernemer is toegegeven. De overgelegde factuur d.d. 3 december 2009 is door de ondernemer achteraf geproduceerd, nadat de consument al een geschil bij de commissie aanhangig had gemaakt.   De ondernemer verlangt dat de consument € 1.500,– in depot stort, zijnde het bedrag van een factuur d.d. 3 december 2009, waarvan de ondernemer een kopie heeft overgelegd.   Ingevolge artikel 9 van het reglement van de commissie zal de commissie in de regel verlangen dat de consument een bedrag bij de commissie in depot stort gelijk aan het onbetaalde factuurbedrag ter zake van de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Uit de stukken van het geschil blijkt dat de ondernemer heeft toegegeven dat het uitgevoerde werk ondeugdelijk is en dat partijen overleg met elkaar hebben gepleegd over de levering van een vervangende vloer. Die vloer is tot heden niet geleverd, omdat partijen van mening verschillen over de kwaliteit daarvan en over de daaraan verbonden kosten. Nu er tussen partijen geen discussie bestaat over de tekortkoming van de ondernemer, doch slechts over de vraag op welke wijze de ondernemer de consument hiervoor zal compenseren, bestaat er naar het oordeel van de commissie geen grond voor enige depotstorting, nog daargelaten dat de consument heeft gesteld dat hij voor het aanhangig maken van het geschil geen factuur van de ondernemer heeft ontvangen, wat tot dusver niet door de ondernemer is weerlegd.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is niet verplicht tot het storten van enig bedrag in depot bij de commissie. De behandeling van het geschil zal op de gebruikelijke wijze worden voortgezet.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 9 september 2010.