Geen garantie door verkeerd gebruik camper

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Garantie / Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 189876/195258

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een camper van de ondernemer. Tijdens een vakantie in Frankrijk heeft de motor het begeven. In Nederland is de motor gerepareerd op kosten van de consument. Nadat de consument bij een volgende reis weer problemen ervoer, is gebleken dat een kapotte sensor de oorzaak is geweest. De consument is van mening niet de gehele rekening te moeten betalen van de eerste reparatie, nu de problemen zijn veroorzaakt door een mankement aan de camper. De ondernemer is van mening dat de motor defect is geraakt doordat de consument te veel olie heeft bijgevuld. De commissie is van oordeel dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor de gemaakte kosten. De schade is immers ontstaan door verkeerd gebruik van het voertuig, zo blijkt onder meer uit het rapport van de deskundige. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Voertuigen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [naam], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 25 mei 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door de heer [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Onderwerp van het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer gehouden is de aan de consument in rekening gebrachte kosten van herstel (gedeeltelijk) voor zijn rekening te nemen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In september 2021 heb ik een camper van het merk [naam merk] gekocht bij de ondernemer. Echter, pas in april 2022 is deze BOVAG- en apk gekeurd. De BOVAG-garantie liep tot 7 oktober 2022. Tijdens vakantie in Frankrijk heb ik pech gekregen: op zaterdag 2 juli 2022 liep de temperatuurmeter op tot in het rood. Geen koelstofvloeistofverlies, geen olielekkage, geen rood lampje. Wel constateerden wij (mijn vrouw en ik) dat er geen olie te zien was aan de peilstok. In het weekend zijn alle garages gesloten in Frankrijk, we hebben besloten olie te kopen bij een tankstation. Twee liter bijgevuld, geen olie te zien.

Na telefonisch overleg met de ondernemer toch maar meer olie bijgevuld. Na in totaal vijf liter wordt olie weer zichtbaar op de peilstok, waarna de reis wordt hervat. Na twee kilometer protesteert de motor, veel rook, maakt heel veel toeren en na een plof en veel rook is het stil.

De camper wordt uiteindelijk naar Delft getransporteerd. De reparatie wordt uitgevoerd en zal in eerste instantie € 3.500,– worden, maar dat wordt later bijgesteld tot € 5.155,–, omdat er toch nog vier injectoren vervangen moeten worden. De rekening is geheel aan mij.

Na herstel weer op reis naar Texel. Na vijftig kilometer loopt de temperatuurmeter weer in het rood. Na overleg met de ondernemer kunnen we gewoon doorrijden. Dit moet een kapotte sensor zijn. Deze is op donderdag 22 september gerepareerd. Het lijkt erop dat dit alle mankement alle ellende heeft veroorzaakt. Het weekend naar Zeeland gaat prima. Het vertrouwen in de camper kan hersteld worden.

Mogelijk was ik na vijftig jaar autorijden zo stom geweest dat ik niet goed de oliepeilstof kon aflezen (onbegrijpelijk), maar moet de hele rekening door mij betaald worden? Het is toch begonnen bij een defect aan de camper. Dit heb ik voorgelegd aan garage en later aan de BOVAG-klachtendienst. Mijn vraag blijft bestaan: het is toch begonnen met een mankement aan de camper. Is daar de BOVAG-garantie nou juist niet voor?

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij zijn van mening dat de motor van de camper van de consument kapot is gegaan doordat de consument de oliepeilstok niet goed heeft afgelezen, teveel olie (vijf liter) heeft bijgevuld en met de melding “oil high” op het dashboard toch is gaan rijden. Tot het bijvullen van vijf liter olie heb ik geen opdracht gegeven en dat hebben wij hem ook niet geadviseerd. Het zogenaamde mankement van de temperatuurmeter (voor ons nooit zichtbaar geweest) hebben we verholpen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Vooraf aan het onderzoek aan de kampeerauto van de consument hebben wij het ontstaan van de
schade, en de waarnemingen van de consument aan het voertuig vooraf aan het ontstaan van de
schade, besproken.

De consument gaf aan dat de temperatuurmeter van de motor tijdens een vakantierit in Frankrijk
plotseling tot in het rode vlak is gestegen. De consument heeft na deze waarneming het voertuig direct
langs de kant van de weg tot stilstand gebracht en onderzoek uitgevoerd. Omdat de signalering van de
motor een aan temperatuur gekoppelde signaal betrof heeft de consument het koelmiddelniveau in het
reservoir gecontroleerd. Deze bleek zich op het juiste niveau te bevinden. Vervolgens heeft de consument
het motorolieniveau in de motor gecontroleerd door middel van de in de motor aanwezige peilstok.
De consument zou geen niveau van motorolie op de peilstok hebben afgelezen, en heeft (na telefonisch
overleg met de ondernemer) besloten het motorolieniveau in de motor bij te vullen. Toen er vijf liter motorolie door de consument in de motor was bijgevuld werd er een niveau op de peilstok van de motor
waargenomen.

De consument heeft na bovenstaande handelingen de motor van de kampeerauto gestart en diens rit
vervolgd. Na enkele kilometers te hebben gereden met de kampeerauto begon de motor te protesteren,
en veel rook voort te brengen. De motor zou met veel lawaai en hoog toerental tot stilstand zijn
gekomen.

De ondernemer gaf ons aan dat delen van de motor niet meer beschikbaar zijn. De schade aan de motor
was al reeds hersteld, nadat de consument hiervoor opdracht had verstrekt aan de ondernemer.
De ondernemer melde ons dat het voertuig na binnenkomst werd geïnspecteerd. Er bleek tien liter motorolie in de motor aanwezig te zijn (daar waar 6 liter is voorgeschreven door de fabrikant van het voertuig). Wij hebben op basis van de door de consument aangegeven bevindingen, en inbreng van de ondernemer, vastgesteld dat er een overvulling van de motor moet hebben plaatsgevonden, waardoor de motor op hol is geslagen.

De consument vermelde ons dat na herstel van de schade aan de motor de kampeerauto weer in gebruik
werd genomen. Er werd een rit in Nederland (naar Texel) gemaakt met het voertuig. Tijdens deze rit is
de motortemperatuur weer opgelopen. De consument heeft hierop volgend de ondernemer gebeld, en
deze van de bevindingen op de hoogte gebracht. Nadat het voertuig door de consument weer was
aangeleverd bij de ondernemer werden er een tweetal sensoren van het koelsysteem vervangen. Dit zou
preventief hebben plaatsgevonden daar de ondernemer geen afwijkingen aan de sensoren zou hebben
vastgesteld. Nadien heeft de consument geen afwijkingen aan het functioneren van de kampeerauto waargenomen.
Vervolgens hebben wij onderzoek aan de kampeerauto uitgevoerd. Hiervoor hebben wij het
motorolieniveau in de motor gemeten met behulp van de in de motor aanwezige peilstok. Het
motorolieniveau bleek op de peilstok correct/duidelijk afleesbaar.
Wij hebben aan het aflezen van het motorolieniveau op de peilstok van de motor geen afwijkingen
waargenomen. Deze bleek correct af te lezen tijdens ons onderzoek.
Vervolgens gaf de ondernemer ons aan dat de schade aan de motor op een zeer voordelige wijze was
hersteld. Er was € 5.155,43 in rekening gebracht bij de consument voor het herstellen van de
motorschade. De ondernemer toonde ons een prijsopgave voor het vervangen van de motor met een
ruilmotor. De kosten voor herstel zouden dan € 13.286,53 zijn geweest.

Overige informatie
Na ons bezoek aan de ondernemer hebben wij een mail van de consument ontvangen met de volgende inhoud.

“Geachte heer,
Bedankt voor het prettige gesprek dat we vandaag gehad hebben met u en de heer …. van
[de ondernemer]. Mijn excuses voor het feit dat ik uw naam niet meer weet.
We hebben het probleem goed besproken. Echter woorden kunnen vergeten woorden. Daarom vond ik
het jammer dat tijdens het gesprek toch nog schriftelijke informatie aangedragen werd door de heer …, waartegen ik eigenlijk bezwaar maakte. Daarvoor nam ik niet de tijd en de rust om deze
toevoeging te lezen. Thuis heb ik dit pas gedaan. Helaas heb ik kritiek op enkele stellingnames, nl.
– [de ondernemer] oordeelde dat na het aftappen van de motorolie en het uit elkaar halen van de
motor de oorzaak gelegen moest liggen in te veel olie toevoegen. Als ik die zienswijze kon
onderschrijven dan zou een expertise niet meer nodig zijn en zou de reparatie kunnen starten. Er zou
een expertisebedrijf eerst nog meekijken om te beoordelen welke onderdelen vervangen zouden
moeten worden. In mijn schriftelijke antwoord, bij u bekend, heb ik aangegeven dat ik nauwelijks kan
ontkennen dat er te veel olie is toegevoegd. Echter, ik heb vele vragen tegelijkertijd gesteld of die
expertise wel nodig zou zijn? Wat de kosten daarvan waren? Wat we achteraf meer zouden te weten
komen? Echt antwoord heb ik niet gekregen op deze vragen.
– Er is blijkbaar inderdaad geen oververhitting van de motor geweest, maar de problemen zijn gekomen
door de aanwijzing van de temperatuurmeter in het rood. Na de reparatie van de motor is die werking
van de temperatuurmeting nogmaals vals geweest op onze rit naar Texel. Met foto’s heb ik kunnen
aantonen, dat de meter in het rood verscheen, zonder dat de motor te heet werd. De heer ….
heeft ons telefonisch laten weten dat er niets mis kan zijn met de motor, maar dat de sensor
waarschijnlijk vervangen moet worden. Na deze vakantie zijn er twee sensoren vervangen, niet uit
coulance maar vanuit de Bovag garantie. Helaas heeft dit defect alle ellende veroorzaakt vanaf het
eerste pechmoment in Frankrijk. Gelukkig doet het probleem zich nu niet meer voor.
– In de laatste alinea staat dat wij willens en weten met teveel olie in de motor zijn gaan rijden. Ja, ja,
wist ik dat maar !!!!!!!!!
– In de laatste zin wordt gesteld dat Mevrouw …, als mediator van de Bovag, zijn standpunt
begrijpt en hem daarin gelijk geeft. Zij zal zijn verhaal begrepen hebben, maar kan als mediator
natuurlijk nooit een standpunt daarover innemen en zich daarover uiten.
Met deze reactie hoop ik de verslaglegging weer in evenwicht gebracht te hebben.”

Herstel
Herstel van de schade aan de motor heeft reeds plaatsgevonden. De vervangen, beschadigde delen, zijn
niet meer beschikbaar voor beoordeling of onderzoek.
Aan de hand van de verkregen nota van het herstellen van de motorschade hebben wij vastgesteld dat
deze kosten, voor zover wij hebben kunnen beoordelen, redelijk en billijk zijn voor het herstellen van een
dergelijke motorschade.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De vraag die de commissie gelet op de stellingen van de consument zal beantwoorden is de vraag of de ondernemer gelet op de tussen partijen overeengekomen BOVAG garantie aansprakelijk is voor (een deel van) de herstelkosten van de motorschade die zich op 2 juli 2022 heeft geopenbaard. De commissie is van oordeel dat de ondernemer daar niet aansprakelijk voor is en ook niet gehouden is om een deel van de herstelkosten te dragen. Dit oordeel zal de commissie hierna toelichten.

BOVAG garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik, niet zijnde gebruik in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn indien BOVAG garantie heeft te gelden in beginsel geheel voor rekening van de verkoper, tenzij deze aantoont dat de schade is ontstaan doordat de koper de auto verkeerd heeft gebruikt. Zie omtrent het voorgaande ook https://www.bovag.nl/veelgestelde-vragen/garantie-en-voorwaarden.

De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de motor van de camper van de consument kapot is gegaan doordat de consument de oliepeilstok niet goed heeft afgelezen, teveel olie (vijf liter) heeft bijgevuld en met de melding “oil high” op het dashboard toch is gaan rijden. De ondernemer stelt met andere woorden dat de schade is ontstaan door verkeerd gebruik.

Om de vraag te kunnen beantwoorden of de schade is ontstaan door verkeerd gebruik van de consument, heeft de commissie een onderzoek laten verrichten door de door haar ingeschakelde deskundige. De commissie neemt de bevindingen en conclusies van deze deskundige over en maakt deze tot de hare. Gelet hierop is de commissie van oordeel dat de schade ontstaan moet zijn door verkeerd gebruik van de consument bestaande uit teveel bijvullen van olie, waardoor de motor op hol is geslagen en kapot is gegaan.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer R. Vlasveld, de heer mr. A. van Aldijk, leden, op 25 mei 2023.