Geen gebrek aan rabatdelen; hout is natuurproduct en als zodanig onderhevig aan temperatuur- en vocht wisselingen, waarbij enige uitzetting en of krimp gebruikelijk is.

  • Home >>
  • Verbouwingen en nieuwbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: Kwaliteit geleverde werk / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65642

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft klachten naar aanleiding van de werkzaamheden van de ondernemer. Het betreft werkzaamheden aan rabatdelen aan de voor- en achterzijde van de woning.   Standpunt van de consument   Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt de klachten op het volgende neer. De consument klaagt over het onjuist aanbrengen van de rabatdelen met betrekking tot de daklijst. De rabatdelen vertonen golvingen en kieren. De ondernemer heeft geprobeerd met schroeven de golvingen en kieren weg te werken. De onderneming heeft daarbij beschadiging aan het schilderwerk veroorzaakt. De consument verlangt herstel op zodanige wijze dat de onjuist aangebrachte rabatdelen worden verwijderd en nieuwe delen op de juiste wijze worden aangebracht. Daarnaast dienen de schroeven, die naderhand zijn geplaatst, weggewerkt te worden en moet het schilderwerk aan de daklijsten vernieuwd te worden.   Standpunt van de ondernemer   Ook voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het verweer op het volgende neer.   De consument heeft aan de ondernemer kenbaar gemaakt dat er één uitbuiging in een rabatdeel   aan de voorzijde en twee uitbuigingen in een rabatdeel aan de achterzijde zaten. Deze melding heeft de consument gedaan op het moment dat de schilder aan het werk was. De ondernemer heeft daarop een uitvoerder gestuurd om de uitbuigingen te verhelpen. De consument heeft tot twee keer toe geweigerd mee te werken aan dit herstel. Pas nadat de schilderwerkzaamheden waren afgerond heeft de consument toestemming gegeven de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Op dat moment was het niet onmogelijk om herstel uit te voeren zonder het schilderwerk niet aan te tasten.   De herstelwerkzaamheden hadden zonder gevolgschade kunnen worden uitgevoerd wanneer de consument bij de eerste of tweede gelegenheid de ondernemer de werkzaamheden had laten uitvoeren.   De ondernemer acht zich niet aansprakelijk voor de schade aan de daklijsten van de woning.   Deskundigenrapport   De commissie heeft een onderzoek laten verrichten door [naam deskundige], die daarover schriftelijk heeft gerapporteerd aan de commissie. De inhoud van dit rapport geldt – voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast. De consument heeft op 13 augustus 2012 gereageerd op het deskundigenrapport.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat hout een natuurproduct is en zodanig onderhevig is aan temperatuur en vocht wisselingen, waarbij enige uitzetting en of krimp gebruikelijk is. De aanwezige oneffenheden mag men verwachten bij een natuurproduct. De golvingen in de rabatdelen aan de voor- en achtergevel, volgen de achterliggende constructie, en zijn met moeite (van een afstand als ook van nabij) waar te nemen.   Tijdens de uitvoering van de inspectie heeft de deskundige waargenomen dat de rabatdelen tegen de dakgoot van de voor- en achtergevel niet geheel strak in lijn zijn aangebracht. Verder heeft de deskundige gerapporteerd dat ter plaatse van de voorzijde van de woning de zinken kraal van de goot niet strak in lijn is en dat op de hoek van de voorgevel met de rechterzijgevel het metselwerk een lichte bolling vertoont.   De deskundige concludeert dat het werk goed en deugdelijk is uitgevoerd.   Met betrekking tot het wegwerken van de later aangebrachte schroeven is de commissie van oordeel dat de kosten daarvan voor rekening van de consument moeten komen. Immers, onbetwist is dat de ondernemer heeft aangeboden herstelwerkzaamheden uit te voeren. De consument heeft tot tweemaal toe geweigerd daaraan mede te werken. Zijn argument dat schilderwerkzaamheden werden uitgevoerd en dat de ondernemer daardoor geen herstelwerkzaamheden kon uitvoeren is naar het oordeel van de commissie niet valide. Immers, het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden had naar het oordeel van de commissie makkelijk in de periode dat de schilderwerkzaamheden werden verricht gepland kunnen worden.   De bevindingen van de deskundige zijn weersproken, maar geven de commissie gezien hetgeen zij hiervoor heeft overwogen geen aanleiding is om af te wijken van deze bevindingen en neemt de commissie deze over als de hare. De commissie is van oordeel dat de golving van de rabatdelen, mede gelet op de eigenschappen van de (houten) delen, niet zodanig is dat het werk niet als ondeugdelijk dient te worden aangemerkt.   De commissie acht de klachten dan ook ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht de klachten ongegrond en wijst de daarmee verband houdende vorderingen af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verbouwingen op 6 september 2012.