Geen gebrek aan wasmachine. Geen sprake van non-conformiteit.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58140

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 september 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een wasmachine, tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.049,95. Tevens heeft de consument voor een bedrag van € 150,– een serviceverzekering afgesloten bij de fabrikant.   De consument heeft op 29 januari 2011 de klacht voor de eerste keer voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De wasmachine spoelt niet goed. Er blijft schuim in de wasmachine zitten en dat komt ook in mijn kleren, die daardoor gaan stinken. Er zijn tot driemaal toe monteurs langs geweest, maar dat heeft allemaal niets geholpen. Ik heb alle aanwijzingen van de monteurs opgevolgd, maar de klacht blijft bestaan.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van het aankoopbedrag dan wel een nieuwe wasmachine.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er zijn inmiddels tot viermaal toe monteurs (van de fabrikant) bij de consument langs geweest om de wasmachine te inspecteren. Dat heeft plaatsgevonden op 28 september 2010, 16 december 2010, 27 januari 2011 en tenslotte nog op 23 mei 2011. Er zijn geen technische afwijkingen geconstateerd. Wel is vastgesteld dat er aangekoekte zeepresten in de machine zitten die voor schuimvorming kunnen zorgen. Het heeft tijd nodig voordat die resten verdwijnen en dat zal ongeveer drie maanden in beslag nemen. Daarnaast acht de ondernemer het vreemd dat bij deze veel verkochte wasmachine de consument pas na één jaar met haar klachten is gekomen. Dat staaft volgens de ondernemer de conclusie, die inmiddels ook door vier verschillende servicemonteurs van de fabrikant is gesteld, dat het een gebruikers-/doseerfout betreft en dat er geen technische afwijkingen aan de wasmachine zijn vastgesteld. De ondernemer kan dan ook niet anders constateren dan dat hij juist heeft gehandeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt vast dat er inmiddels tot viermaal toe (en laatstelijk in mei 2011) monteurs van de fabrikant bij de consument langs zijn geweest om de wasmachine te inspecteren en dat telkenmale geen technische afwijkingen/gebreken aan de wasmachine zijn geconstateerd. Aldus is niet komen vast te staan dat daadwerkelijk sprake is van een gebrek/tekortkoming aan de wasmachine. Er is dus geen sprake van non-conformiteit (te weten een concreet gebrek/tekortkoming van het apparaat die aan de ondernemer kan worden toegerekend) zodat de door de consument gewenste ontbinding dan wel vervanging zal worden afgewezen. Daarvoor bestaat in het licht van de bevindingen van de servicemonteurs van de fabrikant geen aanleiding. Dat de wasmachine bij het spoelen tot schuimvorming aanleiding gaf, lijkt niet te zijn terug te voeren op een gebrek aan het apparaat, doch te maken te hebben (gehad) met de dosering/het gebruik van wasmiddel (aangekoekte zeepresten in de trommel). Die schuimvorming is naar het oordeel van de commissie niet te wijten aan een concreet defect/tekortkoming van de wasmachine. Daarnaast heeft de consument nagelaten om haar klachten na het laatste bezoek van een servicemonteur in mei 2011 nader te adstrueren c.q. te onderbouwen. Dat betekent dat de klacht van de consument ongegrond wordt bevonden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 31 augustus 2011.