Geen groepsreis, maar rondreis

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47990

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 juli 2010 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een rondreis voor 1 persoon naar Armenië en Georgië met verblijf in diverse hotels, voor de periode van 12 augustus 2010 t/m 23 augustus 2010 voor de som van € 1.969,–.   Klager heeft op 14 augustus 2010 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de derde dag van de reis werd mij door de plaatselijke gids meegedeeld dat de reis vanaf dag 6 geen groepsreis meer zou zijn en dat ik de enige deelnemer zou zijn. Ik hecht er belang aan mijn vakantie met anderen door te brengen. Bij een georganiseerde reis mag je verwachten dat dat het geval is. Ik ben door de reisorganisator niet geïnformeerd dat ik de enige deelnemer was. Met mij is ook geen alternatieve reis of een andere datum besproken.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Bij de beschrijving van dag 2 van de reis wordt vermeld dat na het ontbijt een ontmoeting plaatsvindt met de overige medereizigers. Ook om die reden mocht ik er van uitgaan dat de reis die ik heb geboekt een groepsreis zou zijn.   Klager stelt niet tevreden te zijn met het door de reisorganisator gedane aanbod d.d. 14 december 2010, maar verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De rondreis die klager heeft geboekt bestaat vaak uit een internationaal reisgezelschap. Voor informatie over het aantal deelnemers zijn we afhankelijk van onze locale agent, waarover wij vaak vooraf niet worden ingelicht. Daarom bieden we zowel in onze brochure als op onze website de reis niet aan als groepsreis met een minimum of maximum aantal deelnemers. We garanderen dus niet dat er andere medereizigers zijn. We waren er niet van op de hoogte dat klager het tweede deel van de reis als enige reiziger zou overblijven. We zijn van mening dat we op geen enkele manier de verwachting hebben gewekt dat het hier een gegarandeerde groepsreis betreft. Omdat we de teleurstelling van klager heel vervelend vinden, hebben we klager uit coulance een bedrag van € 150,– aangeboden.   De reisorganisator heeft d.d. 14 december 2010 een vergoeding aangeboden van € 150,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Bij de algemene informatie op de website van de reisorganisator wordt bij ‘minimum aantal deelnemers’ vermeld dat de reisorganisator voor de groepsreizen een minimum aantal deelnemers stelt, welk aantal vermeld staat bij de reisbeschrijving. Verder wordt bij de informatie aangegeven dat indien er te weinig deelnemers voor de reis zijn de reis niet uitgevoerd kan worden.   Bij de beschrijving van de door klager geboekte reis op de website van de reisorganisator wordt, zoals klager ook zelf heeft gesteld, niet gesproken over een minimum aantal deelnemers. Verder wordt bij de reisbeschrijving zoals de reisorganisator die heeft overgelegd gesproken over ‘gegarandeerd vertrek’. Gelet op één en ander mocht klager er naar het oordeel van de commissie niet zonder meer van uit gaan dat sprake zou zijn van een groepsreis. Indien de aanwezigheid van andere reizigers voor klager essentieel was had het op zijn weg gelegen daarover nadere informatie in te winnen bij de reisorganisator. Dat heeft klager niet gedaan.   De beschrijving van dag 2, waarop klager ter zitting heeft gewezen, maakt de beoordeling niet anders. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen moet hetgeen is beschreven over de ontmoeting met medereizigers aldus worden begrepen dat daarvan sprake is, indien en voor zover er medereizigers zijn. Aan die beschrijving heeft klager dan ook niet de verwachting mogen ontlenen dat sprake zou zijn van een groepsreis. Aan het enkele feit dat het een georganiseerde reis betrof mocht klager die verwachting evenmin ontlenen. Dit alles geldt nog te meer nu bij het aanbod van de reisorganisator en op de boekingsbevestiging niet wordt gesproken over een ‘groepsreis’ maar over een ‘rondreis’.   Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen was de reisorganisator dan ook niet gehouden klager vooraf te informeren over het feit dat hij het tweede deel van de reis alleen zou reizen, nog daargelaten dat de reisorganisator heeft gesteld daarvan vooraf niet op de hoogte te zijn geweest.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 250,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 11 februari 2011.