Geen herstel door ondernemer wegens verstoorde verhoudingen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71475

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 mei 2012 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van de overeengekomen schilderwerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.188,98.
De werkzaamheden zijn verricht in augustus 2012.

De consument heeft een bedrag van € 1.477,13 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument bestrijdt dat hij de factuur van de ondernemer van 18 september 2012 van € 2.248,67, waarvoor de ondernemer een incassobureau heeft ingeschakeld, verschuldigd is. Hij stelt hiertoe het volgende. De ondernemer heeft in een telefoongesprek van 9 augustus 2012 erkend dat hij slecht werk heeft geleverd en dat ik om die reden geen rekening zou ontvangen. De letterlijke bewoordingen van de ondernemer waren “verscheur de nota maar”. Op 12 augustus 2012 is de ondernemer hierop teruggekomen. De ondernemer is echter aan de mondelinge toezegging gebonden. Bovendien heeft de ondernemer de schilderwerkzaamheden zeer slecht uitgevoerd, hetgeen bevestigd is door een erkende schilder die het schilderwerk heeft geïnspecteerd.

De consument heeft per brief van 1 maart 2013 gereageerd op het deskundigenrapport. Zijn reactie luidt in hoofdzaak als volgt.

Het feit dat slecht schilderwerk is geleverd, wordt bevestigd in het deskundigenrapport. Vrijwel alle punten die ik in mijn klacht heb genoemd, worden bevestigd in het deskundigenrapport. Zoals de ondernemer in zijn brief aan mij van 9 augustus 2012 heeft bevestigd, heb ik hem in de gelegenheid gesteld om met mij het werk langs te lopen om de door mij geconstateerde gebreken in ogenschouw te nemen. Ik heb de ondernemer daarbij inderdaad aangegeven dat hij geen herstelwerkzaamheden meer mocht uitvoeren. Voor de ondernemer is dit vervolgens aanleiding geweest om het werk niet meer te komen bekijken. Uit het deskundigenrapport blijkt dat de ondernemer niet alleen de werkzaamheden in eerste instantie niet deugdelijk heeft uitgevoerd, maar ook dat de door de ondernemer uitgevoerde herstelwerkzaamheden niet deugdelijk zijn uitgevoerd. Ik heb geen vertrouwen meer in de ondernemer en ben niet bereid hem alsnog de herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren.

De consument verlangt dat de ondernemer zijn mondelinge toezegging nakomt, althans dat de werkzaamheden door een erkende schilder hersteld worden, alsmede een vergoeding voor het herstel van alle hang- en sluitwerk, beschilderd glas en beschadigde terrastegels.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer weerspreekt de klacht van de consument en heeft hiertoe het volgende aangevoerd. Het is niet juist dat ik de consument zou hebben gezegd dat hij de rekening kon verscheuren. Ik heb in het telefoongesprek van 9 augustus 2012 wel gezegd dat ik mijn schade zou nemen. Ik zie niet in hoe dit door de consument kan worden geïnterpreteerd tot het verscheuren van de rekening. Ik erken dat enkele zaken niet af of niet goed zijn uitgevoerd, maar dit is tevens te wijten aan het feit dat het werk niet gereed is. Er heeft geen oplevering plaatsgevonden, omdat ik van de consument geen herstelwerkzaamheden meer mocht uitvoeren. Ik betwist dat er onherstelbare schade is aangebracht. Ik heb verschillende voorstellen gedaan aan de consument om het geschil op te lossen. De consument heeft deze voorstellen afgewezen. Hierop heb ik de voorstellen ingetrokken. Mijn vordering, welke is gebaseerd op de factuur van 18 september 2012, bedraagt € 1.477,31.

De ondernemer heeft per brief van 20 februari  2013 gereageerd op het deskundigenrapport. Zijn reactie luidt in hoofdzaak als volgt.

De conclusies uit het deskundigenrapport zijn grotendeels bij mij bekend. Er zijn tevens enkele zaken vermeld welke niet bij mij bekend waren maar die na een opleveringscontrole onder normale omstandigheden opgelost zouden zijn.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 24 januari 2013, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De klacht met betrekking tot de vermeende toezegging behoort niet tot de opdracht en wordt overgelaten aan het oordeel van de commissie.

Deze klacht heeft betrekking op het uitgevoerde schilderwerk van de gevelkozijnen van de woning. De kozijnen zijn zowel aan de binnen- als buitenzijde geschilderd. Voor een overzicht zie bijgevoegde foto’s (1,7,19).

a-b) Bij het onderzoek van het schilderwerk blijkt dat er overmatig verf is aangebracht. Dit laat een onregelmatige laag zien op de geschilderde onderdelen. Hierdoor ontstaan ook de zogenoemde zakkers en gaat de verflaag plaatselijk schroeien. Ook zijn er verschillende aanzetten van de kwast te zien in het schilderwerk.

c) Door schuurwerkzaamheden is de ondergrond plaatselijk beschadigd (onregelmatig). Na het afschilderen zie je de beschadigingen nog door de verflaag heen (zie foto 21).

d-e) Er is geschilderd over een gele ondergrond (zie foto’s 10,14,15). Diverse plekken zijn niet gedaan (zie foto’s 8,9,16,18,20,24).

f) Het kitwerk van het zijraam is slecht uitgevoerd. Door het onjuist afmessen is een niet strakke kitvoeg overgebleven (zie foto’s 4,5,6,).

g) De meeste raamsluitingen en scharnieren zijn door het schilderen besmet (zie foto’s 2,3,12,17,22,23). Bij de meeste ramen en deuren is het glas ook besmet. Er is hier sprake van slecht
besnijwerk (zie foto’s 11,13).

h) Trespa boven de voordeur slecht geschilderd, veel doffe plekken en zakkers, hier en daar ook streperig.

De omvang van de geconstateerde gebreken is opvallend.

Herstel is mogelijk. Daartoe dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden.
Opnieuw behandelen:
Onderdelen licht opschuren voor het verkrijgen van een goede hechting.
Ter plaatse van zakkers en schroeien licht mechanisch schuren.
1 voordeur en 2 terras deuren allemaal aan 2 zijden.
1 keukenraam aan 2 zijden.
1 keukenkozijn buitenzijde.
1 zijgevelkozijn herstel kitwerk binnen en buitenzijde, hierna buitenzijde schilderwerk opnieuw.
Bij dit kozijn ook de glaslat vervangen.
Trespa panelen boven de voordeur opnieuw schuren en afschilderen.
Trespa panelen aan de achterzijde opnieuw schuren en afschilderen.
Raamsluitingen vervangen, brievenbus vervangen.
Inboorgrendels vervangen en 3 set deurschildjes.

De herstelkosten bedragen bij benadering:

Schilderwerk deuren en kozijnen en trespa panelen
Arbeid 16 uur € 640.00 ex BTW
Materiaal reiniger schuurmateriaal en verf € 141,18 ex btw
Totaal € 781,18 ex BTW en met 6% € 828,05 incl. BTW

Kitwerk en glaslat
Arbeid 2 uur € 80,00 ex BTW
Materiaal € 20,00 ex BTW
Totaal € 100,00 ex BTW en met 21 % € 121,00 incl. BTW

Raamsluitingen e.d.
Arbeid 2 uur € 80,00 ex BTW

Materiaal:
6 raamsluitingen vervangen
1 briefplaat vervangen buitenzijde 
2 stuks inboorgrendels t.b.v. binnenzijde voordeur vervangen
3 set deurschildjes vervangen
€ 186,96 ex BTW

Totaal € 266,96 ex btw en met 21% € 323,02 incl. BTW

Ik heb gekozen voor het vervangen van de diverse raamsluitingen en de brievenbus omdat het schoonmaken van de onderdelen veel tijd vraagt en dit de snelste en netste oplossing is.

De scharnieren kunnen eenvoudig in de kleur van het kozijn worden geschilderd.
Diverse vlekjes kunnen worden verwijderd of licht aanstippen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft weersproken dat hij de consument mondeling heeft toegezegd dat hij geen rekening zou ontvangen of dat hij de nota zou kunnen verscheuren. In dat geval dient de consument zijn stellingen aannemelijk te maken. De consument is hierin niet geslaagd. Voor een deel vindt dit zijn oorzaak in het feit dat het hier gaat om het woord van de consument tegen het woord van de ondernemer. Hiernaast hecht de commissie ook belang aan de omstandigheid dat de ondernemer, zo blijkt uit zijn brief aan de consument van 9 augustus 2012, zijn factuur pas na het telefoongesprek met de consument aan de consument heeft gestuurd. Het is niet aannemelijk dat de ondernemer in het telefoongesprek zou hebben gezegd dat de consument een nog niet aan hem verzonden factuur zou kunnen verscheuren.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer de consument niet kan tegenwerpen dat er geen oplevering heeft plaatsgevonden. Uit de brief van de ondernemer aan de consument van 9 augustus 2012 blijkt dat de consument bereid was de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren. Indien de ondernemer hieraan had meegewerkt had het werk opgeleverd kunnen worden, waarna bezien had kunnen worden of de ondernemer in de gelegenheid gesteld had moeten worden eventuele herstelwerkzaamheden uit te voeren. De omstandigheid dat de consument niet wilde dat eventuele herstelwerkzaamheden door de ondernemer uitgevoerd zouden worden, had de ondernemer er niet van moeten weerhouden het werk op te leveren.

Partijen hebben geen inhoudelijke kanttekeningen geplaatst bij het deskundigenrapport. Ook de commissie komt het deskundigenrapport zowel feitelijk als vaktechnisch juist voor. Dit betreft zowel de geconstateerde gebreken, als de aanbevolen herstelwerkzaamheden en de hiervoor begrote kosten. De commissie neemt het deskundigenrapport dan ook over.

Gelet op de slechte verstandhouding tussen partijen acht de commissie het ter voorkoming van nieuwe geschillen in het belang van beide partijen dat de ondernemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de herstelwerkzaamheden uit te voeren. De ondernemer zal in plaats hiervan een vervangende schadevergoeding aan de consument moeten betalen. De consument kan dit bedrag gebruiken om de herstelwerkzaamheden door een andere ondernemer uit te laten voeren.

Uit het deskundigenrapport blijkt dat en welke herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De deskundige begroot de kosten hiervan op € 1.272,07 inclusief BTW.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. de ondernemer dient derhalve het door de consument betaalde klachtengeld te vergoeden.

De consument heeft anders dan met betrekking tot de kwaliteit van het schilderwerk geen bezwaar gemaakt tegen de bij de factuur van 18 september 2012 in rekening gebrachte bedragen van in totaal € 2.486,67 inclusief BTW en de verleende korting van € 238,– inclusief BTW, zodat de commissie ook deze factuur tot uitgangspunt zal nemen bij de berekening van het per saldo nog door de consument aan de ondernemer verschuldigde bedrag en de verdeling van het door de consument bij de commissie gedeponeerde bedrag.

De consument is ter zake de schilderwerkzaamheden en rekening houdend met een eerder gedane betaling van € 771,36 en de door de ondernemer aan de consument verschuldigde schadevergoeding van € 1.272,07 inclusief BTW nog aan de ondernemer verschuldigd een bedrag van € 205,24 inclusief BTW. Dit bedrag zal worden verrekend met de door de ondernemer te betalen vergoeding van het klachtengeld. Het per saldo aan de ondernemer toekomende bedrag zal uit het depot aan de ondernemer worden uitgekeerd, waarna het restant van het depot aan de consument zal worden terugbetaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer is aan de consument een vervangende schadevergoeding van € 1.272,07 inclusief BTW verschuldigd. Betaling vindt plaats door verrekening met het door de consument bij de commissie gedeponeerde bedrag.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Van het depotbedrag van € 1.477,13 wordt een bedrag van € 154,22 uitgekeerd aan de ondernemer en wordt het restant van € 1.322,91 terugbetaald aan de consument.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 350,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven, op 12 maart 2013.