Geen ontbinding overeenkomst: de consument heeft de bruidsjurk afgenomen en op haar bruiloft gedragen. Wel recht op een vergoeding omdat ze minder heeft ontvangen dan ze mocht verwachten.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Ontbinden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59560

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 

Het geschil vloeit voort uit een op 23 december 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bruidsjapon en een bolero tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.590,– totaal. Levering heeft op plaatsgevonden op 13  mei 2011.

Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Met de ondernemer is afgesproken dat een nieuwe japon in maat 40 zou worden besteld. De consument had in een andere winkel eenzelfde japon, maar in een andere kleur, in maat 40 gepast en deze zat perfect. In de winkel van de ondernemer heeft de consument een japon in de juiste kleur gepast, maar deze was maat 44. Bij de eerste pas op 15 april 2011 bleek de japon veel te groot, zowel in de taille als bij de borst, maar volgens de ondernemer was echt een nieuwe japon besteld. Ook de speciaal gemaakte bolero was veel te groot, maar alles werd netjes afgespeld en de ondernemer verzekerde dat alles in orde zou komen. De consument is ervan overtuigd dat de ondernemer geen nieuwe japon voor haar heeft besteld, maar dat de japon in maat 44, die in de winkel hing, voor haar is vermaakt. De consument ziet daarvoor bewijs in de aanwezigheid van een stickertje met 18 (= maat 44) in de japon, de mededeling van de verkoopster dat dit de maat was, en het feit dat de japon in maat 44 niet meer in de winkel hing. De consument heeft de japon op 13 mei 2011 geaccepteerd omdat zij zich machteloos voelde; zij had de japon op 28 mei 2011 nodig. In tegenstelling tot de ondernemer is de consument niet van mening dat de japon bij aflevering perfect paste, maar stelt dat de japon die zij in maat 40 paste beter zat. Ook ontkent de consument dat zij is afgevallen na het moment dat zij de japon bestelde. De consument heeft met brieven van 16 en 22 mei  2011 haar klacht aan de ondernemer kenbaar gemaakt. Voorts bleek op de huwelijksdag na twee uur dat de japon te groot was en dat vermaken niet altijd helpt.   De consument verlangt de aankoopsom terug omdat zij niet tevreden is.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De foto’s die de consument aan de commissie heeft gezonden geven geen goed beeld van hoe de japon op 13 mei 2011 is afgeleverd, de japon zat toen perfect. Het is nu moeilijk de situatie goed te bekijken. Er wordt namelijk naar een laatste afspraak toe gewerkt met het passend maken van de japon op het lichaam van de bruid. Een kilo meer of minder heeft al gevolgen voor de pasvorm van de japon. De consument wilde haar japon echter twee weken eerder dan gepland meenemen naar huis, ondanks waarschuwingen. Normaal gesproken wordt de japon twee à drie dagen voor de trouwdatum gepast en opgehaald. Dit om te voorkomen dat de japon op de trouwdatum niet meer past. De conclusie is dat de consument verkeerde verwachtingen had van haar japon. Ze had verwacht dat de bestelde japon bij de eerste passessie meteen perfect zou passen, maar niemand is standaard. Dit blijkt wanneer de maattabellen van de leverancier worden vergeleken met de maten van de consument. Voor de ondernemer is het niet belangrijk welke maat in de japon staat, er moeten altijd aanpassingen worden gedaan om een japon perfect te laten passen. De ondernemer is van mening een perfect passende japon aan de consument te hebben geleverd. Dit zou ook zijn gebleken als de consument foto’s van de laatste passessie had ingediend. Op grond van de foto’s kan derhalve geen eerlijke uitspraak worden gedaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken en heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   In geschil is de pasvorm van de bruidsjapon. Van belang is wat de consument van de ondernemer mocht verwachten. Tussen partijen zijn mondeling afspraken gemaakt, deze zijn (deels) op de aankoopbon vastgelegd.   De commissie is niet bij de totstandkoming van de overeenkomst aanwezig geweest en zal zich derhalve met name laten leiden door de afspraken zoals die op de aankoopbon zijn vastgelegd. Gelet op het voorgaande mocht de consument verwachten dat de ondernemer voor haar een bruidsjapon in maat 40 zou bestellen en deze voor haar op maat zou maken en bovendien een bijpassend bolero in de overeengekomen detaillering. Een en ander tijdig voor de opgegeven trouwdatum.   Onderzoek aan de bruidsjapon wijst uit dat de japon op enkele plaatsen is ingenomen. De ter zitting gemeten maten zijn echter nog steeds groter dan de maten van de consument volgens de aankoopbon. Voorts is in de japon op het ingenaaide etiket een sticker aangetroffen met het getal 18. Volgens de ondernemer betreft dit een kleurnummer, echter de commissie acht aannemelijk dat het de maat betreft, de Engelse maat 18 komt overeen met de Nederlandse maat 44. Gezien de afmetingen van de japon, zoals deze ter zitting zijn nagemeten en gezien de vermelding “18” in de japon acht de commissie aannemelijk dat de ondernemer heeft getracht een japon in oorspronkelijk maat 44 passend te maken voor de consument, die volgens de op de aankoopbon genoteerde maten een ruime maat 40 (volgens de overgelegde tabel) heeft. In het algemeen wordt een dergelijk verschil bij een dergelijke japon te groot geacht om met eenvoudige ingrepen tot een mooi passend eindresultaat te komen. Op de foto’s is te zien dat de japon op de trouwdag niet mooi paste en te ruim zat. Voorts ontkent de ondernemer de stelling van de consument, dat de ondernemer haar de japon uit de winkel heeft geleverd, niet, en heeft de ondernemer ook niet aangetoond dat een japon in maat 40 voor de consument is besteld, bijvoorbeeld met bewijs dat de fabrikant een japon heeft geleverd. Gelet op al het voorgaande kan de commissie niet uitsluiten dat de ondernemer geen nieuwe japon voor de consument heeft besteld, maar het exemplaar uit de winkel, in maat 44, voor de consument heeft vermaakt.   Wat de commissie heeft verbaasd is dat de consument de japon in deze vorm op 13 mei 2011 heeft geaccepteerd en dat zij niet van de ondernemer heeft geëist dat deze de japon alsnog beter op maat zou maken. Blijkens de correspondentie ontstond op dat moment haar klacht en dat moment lag nog twee weken voor de trouwdatum. Echter ook de ondernemer had moeten zien dat de japon niet mooi paste en zo niet, dan had de ondernemer in ieder geval, nadat de consument op 16 mei 2011 ook nog eens schriftelijk te kennen gaf dat zij niet tevreden was, moeten aanbieden om de japon beter passend te maken. Beide partijen valt in dat opzicht een verwijt te maken.   Gelet op het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende is de commissie van oordeel dat de consument minder heeft ontvangen dan zij mocht verwachten. De commissie ziet echter geen aanleiding om de overeenkomst te ontbinden, de consument heeft immers de japon wel afgenomen en op haar trouwdag gedragen. Wel acht de commissie een vergoeding op zijn plaats omdat de consument minder heeft ontvangen dan zij op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Het artikel wordt aan de consument teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, leden, op 19 oktober 2011.