Geen ontheffing depot als consument het opentaande bedrag betwist

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Depot    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 64714

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een vordering van de ondernemer wegens geleverde energie.   Standpunt van partijen omtrent de depotstorting   De ondernemer heeft aangevoerd dat de consument nog een bedrag van € 1.046,21 verschuldigd is en ter onderbouwing daarvan een rekening- en betalingsoverzicht overgelegd. Voor een gedeelte ten bedrage van € 659,03 is een betalingsregeling getroffen. Het restant van € 387,18 betreft openstaande termijnbedragen. De ondernemer wenst dat laatstgenoemd bedrag bij de commissie in depot wordt gestort, alvorens de behandeling van het geschil kan worden voortgezet. De consument betwist de verschuldigdheid van bovengenoemde bedragen en stelt dat hij zijnerzijds € 249,90 van de ondernemer heeft te vorderen. Om die reden wenst hij geen depotstorting te doen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Kern van de geschillenregeling is dat de ondernemer eraan moet meewerken dat een geschil door de commissie wordt beslecht, indien de consument dat wenst. Hiertegenover staat dat de ondernemer verzekerd moet zijn van de betaling van datgene wat volgens de uitspraak van de commissie verschuldigd is. Die zekerheid wordt verkregen door de in artikel 9 van het reglement van de commissie voorgeschreven depotstorting. De consument lijdt hierdoor geen nadeel, omdat hij het depotbedrag terugkrijgt, indien en voorzover de vordering van de ondernemer wordt afgewezen. Derhalve is de consument tot depotstorting verplicht. Van die verplichting kan geen ontheffing worden verleend enkel op de grond dat de consument het volgens de ondernemer openstaande bedrag betwist. Daarover wordt immers pas na de inhoudelijke behandeling van het geschil beslist.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is verplicht een bedrag van € 387,18 bij de commissie in depot te storten. Indien dit bedrag niet binnen twee weken na de verzenddatum van deze beslissing door de commissie is ontvangen wordt de consument geacht het aanhangig gemaakte geschil te hebben ingetrokken.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 27 maart 2012.